آمار کل " صادرات به" کشور "سري لانكا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 سري لانكا 27132000 قيرنفت 102,662,360 1,247,425,792,476 Rls. 42,484,564 $
2 1394 سري لانكا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 13,826,466 312,706,783,889 Rls. 10,689,881 $
3 1394 سري لانكا 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 17,500,000 209,391,583,924 Rls. 7,040,704 $
4 1394 سري لانكا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 7,501,882 163,125,925,826 Rls. 5,576,154 $
5 1394 سري لانكا 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 217,858 82,461,782,144 Rls. 2,737,048 $
6 1394 سري لانكا 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,008,000 81,510,128,280 Rls. 2,761,938 $
7 1394 سري لانكا 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 5,395,700 65,081,348,098 Rls. 2,201,446 $
8 1394 سري لانكا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 4,005,000 38,155,715,994 Rls. 1,273,668 $
9 1394 سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 594,814 33,529,495,148 Rls. 1,156,127 $
10 1394 سري لانكا 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 295,642 15,485,211,527 Rls. 532,156 $
11 1394 سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 695,000 14,161,187,000 Rls. 478,485 $
12 1394 سري لانكا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 311,050 8,822,799,315 Rls. 301,110 $
13 1394 سري لانكا 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 206,863 8,357,455,254 Rls. 289,668 $
14 1394 سري لانكا 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 42,884 3,362,279,550 Rls. 115,786 $
15 1394 سري لانكا 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 14,832 3,127,974,744 Rls. 108,846 $
16 1394 سري لانكا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 200,964 2,681,144,000 Rls. 90,411 $
17 1394 سري لانكا 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 19,100 2,243,104,000 Rls. 76,400 $
18 1394 سري لانكا 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 25,263 1,524,925,206 Rls. 50,526 $
19 1394 سري لانكا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 21,328 1,509,965,313 Rls. 51,187 $
20 1394 سري لانكا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,500 1,351,015,600 Rls. 45,100 $
21 1394 سري لانكا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 51,199 1,329,495,794 Rls. 44,074 $
22 1394 سري لانكا 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 3,350 1,328,096,000 Rls. 44,000 $
23 1394 سري لانكا 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 11,910 1,032,323,570 Rls. 34,281 $
24 1394 سري لانكا 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 1,944 870,778,216 Rls. 28,849 $
25 1394 سري لانكا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 23,558 687,669,338 Rls. 22,769 $
26 1394 سري لانكا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 2,400 651,888,000 Rls. 21,600 $
27 1394 سري لانكا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 138,560 593,955,012 Rls. 19,925 $
28 1394 سري لانكا 25202000 ک گچ 566,250 477,499,204 Rls. 15,855 $
29 1394 سري لانكا 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 650 435,115,200 Rls. 14,820 $
30 1394 سري لانكا 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 18,000 433,382,400 Rls. 14,400 $
31 1394 سري لانكا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 880 369,008,640 Rls. 12,320 $
32 1394 سري لانكا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 4,500 330,300,000 Rls. 11,250 $
33 1394 سري لانكا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 10,240 319,685,400 Rls. 10,600 $
34 1394 سري لانكا 84138120 تلمبه هاي تزريقي 463 274,055,600 Rls. 9,100 $
35 1394 سري لانكا 64069030 کفي کامل فلزي داخل کفش مخصوص کفش هاي ايمني و غيرقابل نفوذ در مقابل ميخ و اجسام برنده به صورت آماده 350 212,558,720 Rls. 7,040 $
36 1394 سري لانكا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 350 184,968,000 Rls. 6,300 $
37 1394 سري لانكا 03056900 سايرماهيهاي نمک زده يادرآب نمک ليکن خشک نکرده يادودي نشده; غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,900 156,597,370 Rls. 5,185 $
38 1394 سري لانكا 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 875 150,899,000 Rls. 5,000 $
39 1394 سري لانكا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 255 65,758,000 Rls. 2,200 $
40 1394 سري لانكا 68062010 رسهاي منبسط شده 10,125 39,722,144 Rls. 1,316 $
41 1394 سري لانكا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 130 9,063,600 Rls. 300 $
مجموع کل
2,305,968,436,496 ريال
مجموع کل
78,392,390 دلار
[1]