آمار کل " صادرات به" کشور "سنگال" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 سنگال 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 90,050 14,583,173,000 Rls. 495,087 $
2 1394 سنگال 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 228,927 12,902,479,579 Rls. 432,903 $
3 1394 سنگال 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 109,744 6,816,804,124 Rls. 226,302 $
4 1394 سنگال 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 3,719,469,600 Rls. 123,200 $
5 1394 سنگال 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 40,170 3,609,886,440 Rls. 120,510 $
6 1394 سنگال 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 14,854 2,897,664,000 Rls. 96,000 $
7 1394 سنگال 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 7,000 1,116,923,500 Rls. 38,500 $
8 1394 سنگال 27101910 روغن موتور 49,126 977,808,468 Rls. 32,396 $
9 1394 سنگال 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 5,645 937,029,507 Rls. 31,047 $
10 1394 سنگال 27132000 قيرنفت 63,370 787,625,100 Rls. 26,298 $
11 1394 سنگال 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 14,190 728,128,632 Rls. 24,123 $
12 1394 سنگال 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,783 633,673,434 Rls. 20,991 $
13 1394 سنگال 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 10,000 542,227,770 Rls. 18,092 $
14 1394 سنگال 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 85 498,019,500 Rls. 16,500 $
15 1394 سنگال 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,533 359,189,600 Rls. 11,900 $
16 1394 سنگال 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,250 188,571,500 Rls. 6,500 $
17 1394 سنگال 27101950 روغن صنعتي 9,110 173,220,237 Rls. 5,739 $
18 1394 سنگال 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,000 164,963,475 Rls. 5,504 $
19 1394 سنگال 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,118 150,890,772 Rls. 4,996 $
20 1394 سنگال 20029010 رب گوجه فرنگي 3,190 115,671,138 Rls. 3,830 $
21 1394 سنگال 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 277 93,718,215 Rls. 3,105 $
22 1394 سنگال 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 180 86,921,280 Rls. 2,880 $
23 1394 سنگال 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,000 77,424,570 Rls. 2,630 $
24 1394 سنگال 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,521 40,078,624 Rls. 1,327 $
25 1394 سنگال 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 574 37,660,245 Rls. 1,247 $
26 1394 سنگال 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 76 36,790,976 Rls. 1,219 $
27 1394 سنگال 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,140 29,265,738 Rls. 969 $
28 1394 سنگال 04090000 عسل طبيعي 190 28,671,950 Rls. 950 $
29 1394 سنگال 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 120 28,261,440 Rls. 960 $
30 1394 سنگال 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 83 27,617,445 Rls. 915 $
31 1394 سنگال 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 220 22,020,372 Rls. 748 $
32 1394 سنگال 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 96 11,597,568 Rls. 384 $
33 1394 سنگال 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 84 5,070,912 Rls. 168 $
34 1394 سنگال 21069080 کمكمل غذايي، 45 2,718,180 Rls. 90 $
مجموع کل
52,431,236,891 ريال
مجموع کل
1,758,010 دلار
[1]