آمار کل " صادرات به" کشور "عربستان سعودي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 عربستان سعودي 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 253,044,551 3,039,780,330,814 Rls. 103,242,176 $
2 1394 عربستان سعودي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 6,019 218,613,053,685 Rls. 7,481,657 $
3 1394 عربستان سعودي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 806,000 202,493,634,000 Rls. 6,844,244 $
4 1394 عربستان سعودي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,628,000 167,309,523,500 Rls. 5,696,791 $
5 1394 عربستان سعودي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,348,778 80,453,196,654 Rls. 2,751,159 $
6 1394 عربستان سعودي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 144,200 70,762,598,350 Rls. 2,390,800 $
7 1394 عربستان سعودي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,228,429 70,415,453,539 Rls. 2,465,804 $
8 1394 عربستان سعودي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 198,097 61,278,019,647 Rls. 2,113,148 $
9 1394 عربستان سعودي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,026,984 55,604,336,350 Rls. 1,851,175 $
10 1394 عربستان سعودي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1,277 52,980,992,330 Rls. 1,834,453 $
11 1394 عربستان سعودي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 93,563 36,240,115,445 Rls. 1,221,506 $
12 1394 عربستان سعودي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,715 35,237,852,200 Rls. 1,189,637 $
13 1394 عربستان سعودي 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 521,994 28,588,986,728 Rls. 962,624 $
14 1394 عربستان سعودي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 343,980 27,335,790,477 Rls. 933,042 $
15 1394 عربستان سعودي 08081000 سيب , تازه 1,488,044 18,784,274,696 Rls. 624,977 $
16 1394 عربستان سعودي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 65,375 17,412,032,500 Rls. 581,200 $
17 1394 عربستان سعودي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 44,350 16,691,956,023 Rls. 564,647 $
18 1394 عربستان سعودي 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 250,742 13,873,921,108 Rls. 463,909 $
19 1394 عربستان سعودي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 419 13,283,412,240 Rls. 460,640 $
20 1394 عربستان سعودي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 193,356 13,019,393,994 Rls. 452,428 $
21 1394 عربستان سعودي 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 31,610 10,171,720,520 Rls. 340,680 $
22 1394 عربستان سعودي 04090000 عسل طبيعي 73,750 9,622,364,175 Rls. 332,625 $
23 1394 عربستان سعودي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 435,060 8,734,553,722 Rls. 295,950 $
24 1394 عربستان سعودي 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 138,011 7,342,799,137 Rls. 249,633 $
25 1394 عربستان سعودي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 275,143 6,782,717,359 Rls. 229,708 $
26 1394 عربستان سعودي 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 75,940 6,243,192,670 Rls. 208,839 $
27 1394 عربستان سعودي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 85,352 6,061,678,956 Rls. 206,799 $
28 1394 عربستان سعودي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 375,020 5,994,210,236 Rls. 201,671 $
29 1394 عربستان سعودي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 520,000 5,834,748,842 Rls. 197,116 $
30 1394 عربستان سعودي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,050,000 5,773,420,250 Rls. 198,176 $
31 1394 عربستان سعودي 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 108,000 4,910,679,000 Rls. 167,189 $
32 1394 عربستان سعودي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 28,606 4,896,450,824 Rls. 165,843 $
33 1394 عربستان سعودي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 55,608 4,834,354,634 Rls. 163,482 $
34 1394 عربستان سعودي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 151,651 4,708,240,226 Rls. 162,327 $
35 1394 عربستان سعودي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 86,924 4,613,901,295 Rls. 154,867 $
36 1394 عربستان سعودي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 44,086 4,463,370,809 Rls. 151,106 $
37 1394 عربستان سعودي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 86,000 4,408,855,000 Rls. 156,672 $
38 1394 عربستان سعودي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 74,010 4,202,756,553 Rls. 142,431 $
39 1394 عربستان سعودي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 4,193,980,000 Rls. 140,000 $
40 1394 عربستان سعودي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 129,360 3,672,290,160 Rls. 129,360 $
41 1394 عربستان سعودي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 9,390 3,564,883,000 Rls. 119,000 $
42 1394 عربستان سعودي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 58,765 3,529,723,048 Rls. 119,184 $
43 1394 عربستان سعودي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 7,728 3,217,521,888 Rls. 108,192 $
44 1394 عربستان سعودي 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 33,600 3,062,539,140 Rls. 107,044 $
45 1394 عربستان سعودي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 43,007 3,047,157,784 Rls. 107,626 $
46 1394 عربستان سعودي 02044300 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند بدون ا ستخوا ن يخ زده 13,230 2,957,332,224 Rls. 100,018 $
47 1394 عربستان سعودي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 73,655 2,935,030,932 Rls. 99,368 $
48 1394 عربستان سعودي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 118,360 2,813,695,200 Rls. 97,781 $
49 1394 عربستان سعودي 16023200 فرآورده ها و کنسروهاي گوشت , ا حشاء يا خون از مرغان خانگي (Gallus domesticus) 11,200 2,648,844,800 Rls. 89,600 $
50 1394 عربستان سعودي 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 72,450 2,628,600,471 Rls. 88,389 $
51 1394 عربستان سعودي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 12,519 2,611,027,084 Rls. 86,699 $
52 1394 عربستان سعودي 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 96,390 2,282,469,840 Rls. 77,112 $
53 1394 عربستان سعودي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 305,121 2,277,571,749 Rls. 76,283 $
54 1394 عربستان سعودي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 211,834 2,252,491,170 Rls. 78,944 $
55 1394 عربستان سعودي 84313130 ا نوا ع درب لولائي ا سانسور 19,031 1,995,590,660 Rls. 66,609 $
56 1394 عربستان سعودي 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 13,280 1,962,983,200 Rls. 66,400 $
57 1394 عربستان سعودي 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 54,000 1,925,307,858 Rls. 66,592 $
58 1394 عربستان سعودي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 59,200 1,907,406,000 Rls. 64,457 $
59 1394 عربستان سعودي 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 4,700 1,718,046,720 Rls. 57,360 $
60 1394 عربستان سعودي 28301000 سولفور سديم 180,000 1,701,624,000 Rls. 56,800 $
61 1394 عربستان سعودي 44111291 پروفيل روكش شده 26,000 1,350,544,770 Rls. 47,714 $
62 1394 عربستان سعودي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 16,324 1,345,424,613 Rls. 46,255 $
63 1394 عربستان سعودي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 25,445 1,344,555,012 Rls. 46,215 $
64 1394 عربستان سعودي 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,000 1,336,950,000 Rls. 45,000 $
65 1394 عربستان سعودي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 18,735 1,332,804,874 Rls. 46,793 $
66 1394 عربستان سعودي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 36,909 1,308,225,534 Rls. 44,291 $
67 1394 عربستان سعودي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 55,538 1,302,664,948 Rls. 44,294 $
68 1394 عربستان سعودي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 14,849 1,175,968,545 Rls. 39,872 $
69 1394 عربستان سعودي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,598 1,120,049,504 Rls. 44,155 $
70 1394 عربستان سعودي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,789 1,057,157,785 Rls. 35,342 $
71 1394 عربستان سعودي 19053200 ويفل ها و ويفرها 15,487 988,558,681 Rls. 33,342 $
72 1394 عربستان سعودي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 500,000 973,505,000 Rls. 32,502 $
73 1394 عربستان سعودي 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 5,300 958,624,000 Rls. 32,000 $
74 1394 عربستان سعودي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 10,555 881,147,700 Rls. 30,098 $
75 1394 عربستان سعودي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 8,347 863,284,954 Rls. 29,454 $
76 1394 عربستان سعودي 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 847,710,000 Rls. 29,949 $
77 1394 عربستان سعودي 33019012 ساير عرقيات سنتي 7,132 820,738,877 Rls. 27,823 $
78 1394 عربستان سعودي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 10,201 798,521,755 Rls. 27,238 $
79 1394 عربستان سعودي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,210 792,682,800 Rls. 26,520 $
80 1394 عربستان سعودي 04031090 ماست 14,890 715,117,030 Rls. 24,566 $
81 1394 عربستان سعودي 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 77,376 702,441,200 Rls. 24,760 $
82 1394 عربستان سعودي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 8,777 657,316,494 Rls. 21,942 $
83 1394 عربستان سعودي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 20,090 594,780,000 Rls. 20,000 $
84 1394 عربستان سعودي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 8,350 593,455,375 Rls. 20,875 $
85 1394 عربستان سعودي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 16,233 576,694,111 Rls. 19,642 $
86 1394 عربستان سعودي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 2,565 561,592,580 Rls. 18,740 $
87 1394 عربستان سعودي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,145 554,573,349 Rls. 18,491 $
88 1394 عربستان سعودي 08109020 زرشك تازه 2,100 534,057,300 Rls. 18,868 $
89 1394 عربستان سعودي 21069040 ژل کيک 5,391 484,381,350 Rls. 16,173 $
90 1394 عربستان سعودي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 800 454,328,000 Rls. 15,200 $
91 1394 عربستان سعودي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 14,000 443,982,000 Rls. 15,400 $
92 1394 عربستان سعودي 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 6,883 416,131,521 Rls. 13,935 $
93 1394 عربستان سعودي 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 11,235 410,864,762 Rls. 13,706 $
94 1394 عربستان سعودي 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 5,200 407,335,083 Rls. 13,697 $
95 1394 عربستان سعودي 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 900 404,595,000 Rls. 13,500 $
96 1394 عربستان سعودي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,400 345,865,680 Rls. 12,219 $
97 1394 عربستان سعودي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 74,260 320,687,007 Rls. 10,911 $
98 1394 عربستان سعودي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,449 308,048,184 Rls. 10,285 $
99 1394 عربستان سعودي 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 2,500 298,600,000 Rls. 10,000 $
100 1394 عربستان سعودي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 28,700 291,283,200 Rls. 9,725 $
101 1394 عربستان سعودي 25292200 ا سپات فلوئور حاوي بيش ا ز 97% وزني فلوئورور کلسيم 60,110 261,563,176 Rls. 9,016 $
102 1394 عربستان سعودي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,240 259,184,800 Rls. 8,680 $
103 1394 عربستان سعودي 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 1,418 253,959,300 Rls. 8,505 $
104 1394 عربستان سعودي 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 5 247,840,320 Rls. 8,736 $
105 1394 عربستان سعودي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 6,600 247,240,800 Rls. 8,280 $
106 1394 عربستان سعودي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 7,000 209,020,000 Rls. 7,000 $
107 1394 عربستان سعودي 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 8,600 193,687,200 Rls. 6,480 $
108 1394 عربستان سعودي 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 600 185,114,700 Rls. 6,540 $
109 1394 عربستان سعودي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 53,000 184,956,450 Rls. 6,350 $
110 1394 عربستان سعودي 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,540 133,194,600 Rls. 4,620 $
111 1394 عربستان سعودي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 5,400 128,995,200 Rls. 4,320 $
112 1394 عربستان سعودي 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 10 128,508,324 Rls. 4,412 $
113 1394 عربستان سعودي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 765 119,037,772 Rls. 3,971 $
114 1394 عربستان سعودي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 800 116,508,000 Rls. 4,000 $
115 1394 عربستان سعودي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 307 115,997,299 Rls. 3,859 $
116 1394 عربستان سعودي 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 480 113,541,120 Rls. 3,840 $
117 1394 عربستان سعودي 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,281 110,560,806 Rls. 3,747 $
118 1394 عربستان سعودي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 400 104,200,880 Rls. 3,478 $
119 1394 عربستان سعودي 25070010 کائولن 73,350 97,148,700 Rls. 3,300 $
120 1394 عربستان سعودي 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 1,990 90,123,120 Rls. 3,184 $
121 1394 عربستان سعودي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,000 88,317,000 Rls. 3,000 $
122 1394 عربستان سعودي 71131190 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاآنهاازنقره غير مذكور درجاي ديگر 8 87,322,746 Rls. 2,998 $
123 1394 عربستان سعودي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,680 85,449,168 Rls. 3,019 $
124 1394 عربستان سعودي 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 710 84,756,150 Rls. 2,850 $
125 1394 عربستان سعودي 84819010 مغزي برنجي شيرآلات بهدا شتي 250 83,979,000 Rls. 2,990 $
126 1394 عربستان سعودي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 311 75,426,511 Rls. 2,519 $
127 1394 عربستان سعودي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 377 70,479,675 Rls. 2,396 $
128 1394 عربستان سعودي 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 65,520 67,641,207 Rls. 2,293 $
129 1394 عربستان سعودي 66020000 عصا، عصاي صندليکشو، شلاق و تازيانه، تعليمي و همانند. 370 58,407,396 Rls. 1,964 $
130 1394 عربستان سعودي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 6 55,300,622 Rls. 1,846 $
131 1394 عربستان سعودي 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 790 51,419,940 Rls. 1,716 $
132 1394 عربستان سعودي 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 1,380 42,945,416 Rls. 1,426 $
133 1394 عربستان سعودي 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 15,000 42,457,500 Rls. 1,500 $
134 1394 عربستان سعودي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 146 38,870,264 Rls. 1,305 $
135 1394 عربستان سعودي 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 87 31,267,800 Rls. 1,044 $
136 1394 عربستان سعودي 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 85 25,128,550 Rls. 850 $
137 1394 عربستان سعودي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 108 24,511,680 Rls. 864 $
138 1394 عربستان سعودي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 452 24,256,428 Rls. 833 $
139 1394 عربستان سعودي 54049090 سايرتك رشته هاي سنتتيك 67 دسي تكس يا بيشتر باستثناي نوار براي توليد چمن مصنوعي با عرض كمتر از 5 ميلي متر غير مذكور 246 23,409,960 Rls. 812 $
140 1394 عربستان سعودي 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 92 23,081,780 Rls. 773 $
141 1394 عربستان سعودي 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 250 21,615,360 Rls. 750 $
142 1394 عربستان سعودي 71039920 عقيق بجز رديف 71031020 2 21,216,107 Rls. 728 $
143 1394 عربستان سعودي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 91 16,728,144 Rls. 591 $
144 1394 عربستان سعودي 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 900 13,974,480 Rls. 468 $
145 1394 عربستان سعودي 84146010 ---هود آشپزخانه 100 13,382,550 Rls. 450 $
146 1394 عربستان سعودي 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 49 11,657,688 Rls. 392 $
147 1394 عربستان سعودي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 30 10,828,161 Rls. 361 $
148 1394 عربستان سعودي 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 115 10,259,955 Rls. 345 $
149 1394 عربستان سعودي 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 47 9,261,350 Rls. 328 $
150 1394 عربستان سعودي 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 108 7,218,447 Rls. 243 $
151 1394 عربستان سعودي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 27 6,066,756 Rls. 204 $
152 1394 عربستان سعودي 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 13 4,543,812 Rls. 156 $
153 1394 عربستان سعودي 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 50 3,925,548 Rls. 132 $
154 1394 عربستان سعودي 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 12 2,876,160 Rls. 96 $
155 1394 عربستان سعودي 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 4 1,398,096 Rls. 48 $
156 1394 عربستان سعودي 91059900 ساعتهاي روميزي وهمانند(غيربرقي)غير مذکوردرجاي ديگر 17 1,278,777 Rls. 43 $
157 1394 عربستان سعودي 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 6 1,258,740 Rls. 42 $
158 1394 عربستان سعودي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 12 875,124 Rls. 29 $
159 1394 عربستان سعودي 21069085 کآدامس بدون قند 1 809,190 Rls. 27 $
160 1394 عربستان سعودي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 8 475,824 Rls. 16 $
161 1394 عربستان سعودي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2 224,775 Rls. 8 $
مجموع کل
4,443,884,940,398 ريال
مجموع کل
151,060,212 دلار
[1]