آمار کل " صادرات به" کشور "غنا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 غنا 27101950 روغن صنعتي 1,248,524 22,412,498,235 Rls. 754,530 $
2 1394 غنا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 125,182 7,360,349,262 Rls. 246,014 $
3 1394 غنا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 51,777 3,415,464,611 Rls. 113,393 $
4 1394 غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 160,768 2,600,029,196 Rls. 86,339 $
5 1394 غنا 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 3,421 413,194,672 Rls. 13,684 $
6 1394 غنا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 2,900 362,544,000 Rls. 12,000 $
7 1394 غنا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 730 356,501,600 Rls. 11,800 $
8 1394 غنا 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 2,850 345,927,400 Rls. 11,450 $
9 1394 غنا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 10,288 285,711,938 Rls. 9,464 $
10 1394 غنا 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 22,000 165,874,500 Rls. 5,500 $
11 1394 غنا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 17,278 116,531,868 Rls. 4,117 $
12 1394 غنا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 95 90,636,000 Rls. 3,000 $
13 1394 غنا 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 2,682 68,853,148 Rls. 2,279 $
14 1394 غنا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 75 40,786,200 Rls. 1,350 $
15 1394 غنا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 349 21,050,794 Rls. 697 $
16 1394 غنا 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,173 19,892,928 Rls. 703 $
17 1394 غنا 21069080 کمكمل غذايي، 80 4,848,680 Rls. 161 $
مجموع کل
38,080,695,032 ريال
مجموع کل
1,276,481 دلار
[1]