آمار کل " صادرات به" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 43,824,002 628,002,765,505 Rls. 20,915,375 $
2 1394 فدراسيون روسيه 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 26,399 368,903,577,944 Rls. 12,269,562 $
3 1394 فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 37,204,403 328,222,734,864 Rls. 11,590,756 $
4 1394 فدراسيون روسيه 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 220,595,495 280,808,097,740 Rls. 9,711,114 $
5 1394 فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,098,125 266,033,560,900 Rls. 9,002,388 $
6 1394 فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,914,186 265,442,085,710 Rls. 8,912,625 $
7 1394 فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 20,009,652 247,439,831,703 Rls. 8,341,824 $
8 1394 فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 4,858,675 169,409,543,988 Rls. 5,790,475 $
9 1394 فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,473,740 158,835,342,660 Rls. 5,311,501 $
10 1394 فدراسيون روسيه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 506,854 127,502,665,700 Rls. 4,238,593 $
11 1394 فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 334,431 125,773,814,811 Rls. 4,282,366 $
12 1394 فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 8,384,150 119,551,995,035 Rls. 4,023,886 $
13 1394 فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,991,187 112,983,744,705 Rls. 3,860,333 $
14 1394 فدراسيون روسيه 07032000 سير 3,211,241 101,907,405,441 Rls. 3,540,346 $
15 1394 فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,236,166 97,858,480,690 Rls. 3,284,626 $
16 1394 فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,758,750 91,341,000,764 Rls. 3,110,547 $
17 1394 فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 3,066,847 77,896,584,327 Rls. 2,628,223 $
18 1394 فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 208,346 74,486,796,781 Rls. 2,501,508 $
19 1394 فدراسيون روسيه 07031000 پيازوموسير 5,841,225 65,340,811,048 Rls. 2,301,404 $
20 1394 فدراسيون روسيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,606,000 62,818,955,576 Rls. 2,111,450 $
21 1394 فدراسيون روسيه 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 199,804 58,568,878,887 Rls. 1,997,455 $
22 1394 فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 590,166 57,760,629,887 Rls. 1,947,326 $
23 1394 فدراسيون روسيه 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 1,098,650 57,488,927,703 Rls. 2,024,508 $
24 1394 فدراسيون روسيه 08061000 ا نگور تازه 2,139,904 56,923,833,324 Rls. 1,916,567 $
25 1394 فدراسيون روسيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,477,500 54,216,363,996 Rls. 1,815,971 $
26 1394 فدراسيون روسيه 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,264,200 53,795,570,503 Rls. 1,837,635 $
27 1394 فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,802,801 48,516,856,809 Rls. 1,637,111 $
28 1394 فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,355,024 39,839,282,299 Rls. 1,332,847 $
29 1394 فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 918,750 38,250,508,655 Rls. 1,294,607 $
30 1394 فدراسيون روسيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 712,700 35,532,553,153 Rls. 1,192,960 $
31 1394 فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 982,847 34,214,759,137 Rls. 1,163,888 $
32 1394 فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 290,600 30,489,460,750 Rls. 1,017,100 $
33 1394 فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,621,662 29,803,100,054 Rls. 1,044,990 $
34 1394 فدراسيون روسيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 172,680 28,262,290,859 Rls. 848,290 $
35 1394 فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 310,750 26,564,984,663 Rls. 885,639 $
36 1394 فدراسيون روسيه 03061700 ساير انواع ميگو. 177,070 25,532,065,217 Rls. 851,433 $
37 1394 فدراسيون روسيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 617,500 24,083,045,174 Rls. 797,989 $
38 1394 فدراسيون روسيه 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 866,800 23,947,203,817 Rls. 806,929 $
39 1394 فدراسيون روسيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 638,000 23,658,142,004 Rls. 801,546 $
40 1394 فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه , تازه 2,653,443 22,868,661,756 Rls. 799,143 $
41 1394 فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,562,870 22,619,685,896 Rls. 772,204 $
42 1394 فدراسيون روسيه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 810,000 19,679,495,670 Rls. 661,770 $
43 1394 فدراسيون روسيه 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 1,473,437 19,595,243,147 Rls. 652,863 $
44 1394 فدراسيون روسيه 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 21,342,000 19,324,967,580 Rls. 640,260 $
45 1394 فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 157,819 18,916,531,772 Rls. 631,293 $
46 1394 فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 846,645 18,808,263,048 Rls. 645,165 $
47 1394 فدراسيون روسيه 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 432,015 15,384,882,688 Rls. 527,077 $
48 1394 فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 393 15,146,338,695 Rls. 517,847 $
49 1394 فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 292,500 14,903,449,934 Rls. 522,422 $
50 1394 فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 204,000 14,882,310,000 Rls. 509,893 $
51 1394 فدراسيون روسيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 39,399 14,708,367,108 Rls. 494,604 $
52 1394 فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 27,400 14,548,988,050 Rls. 491,200 $
53 1394 فدراسيون روسيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 320,000 14,480,550,000 Rls. 480,000 $
54 1394 فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 796,499 14,079,709,007 Rls. 474,828 $
55 1394 فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 145,250 13,488,020,392 Rls. 450,275 $
56 1394 فدراسيون روسيه 08109010 انار تازه 480,170 13,265,424,198 Rls. 440,952 $
57 1394 فدراسيون روسيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 193,600 12,659,179,758 Rls. 424,946 $
58 1394 فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 326,976 11,912,445,472 Rls. 402,781 $
59 1394 فدراسيون روسيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 283,250 10,087,708,138 Rls. 354,142 $
60 1394 فدراسيون روسيه 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 35,401 9,763,904,795 Rls. 338,819 $
61 1394 فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,295 9,709,391,489 Rls. 324,087 $
62 1394 فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 61,097 9,038,741,515 Rls. 305,446 $
63 1394 فدراسيون روسيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 28,586 8,784,912,396 Rls. 299,833 $
64 1394 فدراسيون روسيه 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 153,450 8,740,794,122 Rls. 295,095 $
65 1394 فدراسيون روسيه 29126000 پارا فرمالدئيد 460,000 8,549,393,000 Rls. 292,913 $
66 1394 فدراسيون روسيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 290,250 8,253,185,900 Rls. 278,333 $
67 1394 فدراسيون روسيه 14049020 وسمه 77,230 8,020,527,270 Rls. 270,305 $
68 1394 فدراسيون روسيه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 80,000 7,190,400,000 Rls. 240,000 $
69 1394 فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 553,763 6,379,399,037 Rls. 219,596 $
70 1394 فدراسيون روسيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 100,025 5,803,650,550 Rls. 200,050 $
71 1394 فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,405,644 5,756,550,103 Rls. 191,346 $
72 1394 فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 58,320 5,486,356,800 Rls. 184,680 $
73 1394 فدراسيون روسيه 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 110,000 5,120,678,640 Rls. 170,940 $
74 1394 فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 334,557 4,972,518,164 Rls. 167,872 $
75 1394 فدراسيون روسيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 60,777 4,537,669,707 Rls. 156,343 $
76 1394 فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 381,020 4,493,195,665 Rls. 154,384 $
77 1394 فدراسيون روسيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,305,040 4,312,939,170 Rls. 149,599 $
78 1394 فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 124,983 4,231,465,092 Rls. 140,166 $
79 1394 فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 48,854 4,212,498,285 Rls. 146,404 $
80 1394 فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 67,817 4,156,885,687 Rls. 140,995 $
81 1394 فدراسيون روسيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 46,420 4,066,276,380 Rls. 139,260 $
82 1394 فدراسيون روسيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,900 3,998,845,200 Rls. 137,200 $
83 1394 فدراسيون روسيه 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 42,680 3,812,353,170 Rls. 128,040 $
84 1394 فدراسيون روسيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 144,386 3,793,285,795 Rls. 129,947 $
85 1394 فدراسيون روسيه 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 21,455 3,643,702,650 Rls. 128,730 $
86 1394 فدراسيون روسيه 08094000 آلو و گوجه , تازه 132,490 3,220,581,440 Rls. 108,835 $
87 1394 فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 47,236 3,138,662,723 Rls. 106,537 $
88 1394 فدراسيون روسيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 70,000 3,116,955,000 Rls. 105,001 $
89 1394 فدراسيون روسيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 13,800 2,996,325,000 Rls. 103,500 $
90 1394 فدراسيون روسيه 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 18,900 2,962,471,050 Rls. 103,950 $
91 1394 فدراسيون روسيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 44,140 2,938,618,548 Rls. 103,976 $
92 1394 فدراسيون روسيه 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 10,740 2,876,712,400 Rls. 96,340 $
93 1394 فدراسيون روسيه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 47,324 2,856,855,232 Rls. 94,648 $
94 1394 فدراسيون روسيه 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 32,155 2,779,527,435 Rls. 96,465 $
95 1394 فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 280,210 2,632,674,524 Rls. 88,444 $
96 1394 فدراسيون روسيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 11,424 2,610,920,260 Rls. 87,964 $
97 1394 فدراسيون روسيه 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 5,158 2,596,586,080 Rls. 86,680 $
98 1394 فدراسيون روسيه 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 70,000 2,593,937,296 Rls. 86,358 $
99 1394 فدراسيون روسيه 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 93,905 2,550,141,044 Rls. 84,514 $
100 1394 فدراسيون روسيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,658 2,507,949,671 Rls. 85,059 $
101 1394 فدراسيون روسيه 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 44,000 2,504,238,000 Rls. 83,600 $
102 1394 فدراسيون روسيه 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 16,320 2,462,606,400 Rls. 81,600 $
103 1394 فدراسيون روسيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 25,723 2,443,848,408 Rls. 83,241 $
104 1394 فدراسيون روسيه 29152100 اسيد استيك 145,000 2,423,456,380 Rls. 80,330 $
105 1394 فدراسيون روسيه 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 42,100 2,274,229,951 Rls. 79,973 $
106 1394 فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 200,584 2,211,026,346 Rls. 74,211 $
107 1394 فدراسيون روسيه 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 17,900 2,144,777,600 Rls. 71,602 $
108 1394 فدراسيون روسيه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 16,704 2,039,953,815 Rls. 69,128 $
109 1394 فدراسيون روسيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 23,200 1,983,530,400 Rls. 69,600 $
110 1394 فدراسيون روسيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 125,490 1,964,729,082 Rls. 65,254 $
111 1394 فدراسيون روسيه 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 8,750 1,950,135,600 Rls. 65,100 $
112 1394 فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 41,080 1,860,122,940 Rls. 61,620 $
113 1394 فدراسيون روسيه 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8,013 1,814,463,720 Rls. 64,104 $
114 1394 فدراسيون روسيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 29,730 1,776,700,540 Rls. 59,465 $
115 1394 فدراسيون روسيه 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 61,340 1,666,246,374 Rls. 55,206 $
116 1394 فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 160,190 1,620,336,169 Rls. 55,557 $
117 1394 فدراسيون روسيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 16,343 1,567,952,236 Rls. 52,718 $
118 1394 فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,991 1,538,038,918 Rls. 51,235 $
119 1394 فدراسيون روسيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 10,270 1,440,980,910 Rls. 48,327 $
120 1394 فدراسيون روسيه 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 17,540 1,408,764,900 Rls. 48,662 $
121 1394 فدراسيون روسيه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 8,060 1,385,645,605 Rls. 47,763 $
122 1394 فدراسيون روسيه 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 22,330 1,288,080,297 Rls. 45,107 $
123 1394 فدراسيون روسيه 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 22,500 1,217,511,000 Rls. 40,501 $
124 1394 فدراسيون روسيه 90281000 کنتورگاز 9,276 1,210,507,650 Rls. 40,730 $
125 1394 فدراسيون روسيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 17,110 1,208,693,175 Rls. 42,702 $
126 1394 فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 109,045 1,190,433,908 Rls. 39,474 $
127 1394 فدراسيون روسيه 08109020 زرشك تازه 4,599 1,171,816,884 Rls. 38,835 $
128 1394 فدراسيون روسيه 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 14,050 1,144,081,665 Rls. 37,935 $
129 1394 فدراسيون روسيه 29291000 ايزوسياناتکها 20,000 1,108,761,057 Rls. 37,663 $
130 1394 فدراسيون روسيه 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 9,100 1,090,252,800 Rls. 36,400 $
131 1394 فدراسيون روسيه 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 17,000 1,085,832,500 Rls. 42,424 $
132 1394 فدراسيون روسيه 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 11,984 1,040,810,400 Rls. 35,952 $
133 1394 فدراسيون روسيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 13,200 985,380,000 Rls. 33,000 $
134 1394 فدراسيون روسيه 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 2,658 955,476,576 Rls. 31,896 $
135 1394 فدراسيون روسيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 10,500 924,840,000 Rls. 31,500 $
136 1394 فدراسيون روسيه 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 17,112 900,467,235 Rls. 30,801 $
137 1394 فدراسيون روسيه 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروکش کردن لاستيک چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 8,190 886,945,878 Rls. 31,122 $
138 1394 فدراسيون روسيه 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 17,925 811,560,504 Rls. 26,888 $
139 1394 فدراسيون روسيه 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 600 802,170,000 Rls. 27,000 $
140 1394 فدراسيون روسيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 14,180 744,605,640 Rls. 25,960 $
141 1394 فدراسيون روسيه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 41,058 726,644,868 Rls. 24,779 $
142 1394 فدراسيون روسيه 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 79,680 726,517,321 Rls. 25,486 $
143 1394 فدراسيون روسيه 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 29,656 723,869,568 Rls. 23,984 $
144 1394 فدراسيون روسيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 59,256 720,743,603 Rls. 24,940 $
145 1394 فدراسيون روسيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 28,000 699,452,250 Rls. 23,800 $
146 1394 فدراسيون روسيه 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 9 675,780,800 Rls. 22,550 $
147 1394 فدراسيون روسيه 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 11,456 655,283,200 Rls. 22,912 $
148 1394 فدراسيون روسيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 85,896 647,703,786 Rls. 21,474 $
149 1394 فدراسيون روسيه 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 10,842 620,162,400 Rls. 21,684 $
150 1394 فدراسيون روسيه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 700 599,540,000 Rls. 20,000 $
151 1394 فدراسيون روسيه 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 10,404 595,108,800 Rls. 20,808 $
152 1394 فدراسيون روسيه 56089000 تورهاي گره باف از ريسماني ياطناب ا زموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,155 590,937,396 Rls. 19,572 $
153 1394 فدراسيون روسيه 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 6,420 568,453,020 Rls. 19,260 $
154 1394 فدراسيون روسيه 54077300 از نخکهاى به رنگهاى گوناگون 54,064 566,915,104 Rls. 18,922 $
155 1394 فدراسيون روسيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 138,991 555,690,551 Rls. 18,841 $
156 1394 فدراسيون روسيه 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 19,280 552,831,828 Rls. 18,316 $
157 1394 فدراسيون روسيه 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 20,016 539,645,398 Rls. 18,014 $
158 1394 فدراسيون روسيه 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 11,153 533,985,763 Rls. 18,737 $
159 1394 فدراسيون روسيه 32041610 --- گرانول مستربچ 10,000 521,214,400 Rls. 17,300 $
160 1394 فدراسيون روسيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,000 518,466,500 Rls. 17,750 $
161 1394 فدراسيون روسيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 10,000 518,256,100 Rls. 17,300 $
162 1394 فدراسيون روسيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 5,660 512,099,820 Rls. 16,980 $
163 1394 فدراسيون روسيه 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 18,000 479,001,600 Rls. 16,200 $
164 1394 فدراسيون روسيه 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 80,900 449,914,512 Rls. 14,963 $
165 1394 فدراسيون روسيه 08132000 آلو ,خشک کرده 3,720 449,123,040 Rls. 14,880 $
166 1394 فدراسيون روسيه 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 6,290 398,700,456 Rls. 13,209 $
167 1394 فدراسيون روسيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,265 393,844,103 Rls. 13,385 $
168 1394 فدراسيون روسيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 23,750 385,381,800 Rls. 12,825 $
169 1394 فدراسيون روسيه 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,700 378,593,250 Rls. 12,950 $
170 1394 فدراسيون روسيه 08091000 زردآلو ,تازه 12,240 376,139,604 Rls. 13,000 $
171 1394 فدراسيون روسيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 6,248 374,330,176 Rls. 12,496 $
172 1394 فدراسيون روسيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,149 363,293,670 Rls. 12,447 $
173 1394 فدراسيون روسيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 995 360,385,020 Rls. 11,940 $
174 1394 فدراسيون روسيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 3,000 356,520,000 Rls. 12,000 $
175 1394 فدراسيون روسيه 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 7,450 345,691,920 Rls. 11,442 $
176 1394 فدراسيون روسيه 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 26,835 345,420,796 Rls. 11,556 $
177 1394 فدراسيون روسيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 7,500 342,049,500 Rls. 11,700 $
178 1394 فدراسيون روسيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 6,020 308,815,164 Rls. 10,836 $
179 1394 فدراسيون روسيه 40119320 لاستيك فرغون داراي توليد داخلي مشابه 8,000 301,975,404 Rls. 10,596 $
180 1394 فدراسيون روسيه 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,473 296,181,340 Rls. 9,919 $
181 1394 فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 24,220 292,251,926 Rls. 9,690 $
182 1394 فدراسيون روسيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 77,640 281,150,206 Rls. 9,316 $
183 1394 فدراسيون روسيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 17,080 278,156,457 Rls. 9,223 $
184 1394 فدراسيون روسيه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 6,911 277,950,400 Rls. 9,200 $
185 1394 فدراسيون روسيه 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 4,500 265,491,000 Rls. 9,000 $
186 1394 فدراسيون روسيه 18063200 شکلات ;غيره ;حاوي کاکائو ;به صورت بلوک (block) ;تخته ;ميله يا قلم ;پرنشده به وزن كمتراز2كيلوگرم 2,482 253,388,044 Rls. 8,387 $
187 1394 فدراسيون روسيه 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 3,710 240,102,800 Rls. 8,015 $
188 1394 فدراسيون روسيه 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,677 226,116,720 Rls. 7,504 $
189 1394 فدراسيون روسيه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 1,424 212,681,120 Rls. 7,120 $
190 1394 فدراسيون روسيه 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 211,281,000 Rls. 7,000 $
191 1394 فدراسيون روسيه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 409 181,829,158 Rls. 6,077 $
192 1394 فدراسيون روسيه 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 1,520 173,948,800 Rls. 6,080 $
193 1394 فدراسيون روسيه 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 2,972 169,998,400 Rls. 5,944 $
194 1394 فدراسيون روسيه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,969 167,197,635 Rls. 5,907 $
195 1394 فدراسيون روسيه 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 3,000 157,869,000 Rls. 5,400 $
196 1394 فدراسيون روسيه 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 2,425 138,220,150 Rls. 4,850 $
197 1394 فدراسيون روسيه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,012 136,772,559 Rls. 4,554 $
198 1394 فدراسيون روسيه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,001 132,925,932 Rls. 4,404 $
199 1394 فدراسيون روسيه 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 680 132,399,660 Rls. 4,387 $
200 1394 فدراسيون روسيه 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 323 112,392,440 Rls. 1,035 $
مجموع کل
5,122,943,712,077 ريال
مجموع کل
173,463,046 دلار