آمار کل " صادرات به" کشور "فرانسه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 102,000 84,957,628,000 Rls. 2,856,024 $
2 1394 فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 2,464,352 58,816,964,485 Rls. 1,998,598 $
3 1394 فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,586 52,774,446,655 Rls. 1,772,295 $
4 1394 فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 1,283,010 45,257,723,960 Rls. 1,538,982 $
5 1394 فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,838 34,336,541,395 Rls. 1,169,684 $
6 1394 فرانسه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 534,875 29,723,047,267 Rls. 1,000,934 $
7 1394 فرانسه 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 24,380 28,470,179,500 Rls. 947,971 $
8 1394 فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 33,000 22,487,341,000 Rls. 751,506 $
9 1394 فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 197,500 20,695,181,500 Rls. 691,250 $
10 1394 فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 90,942 17,210,965,204 Rls. 586,041 $
11 1394 فرانسه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 81,114 16,971,482,220 Rls. 567,798 $
12 1394 فرانسه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 5,535 14,240,550,822 Rls. 473,953 $
13 1394 فرانسه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 16,540 13,016,421,200 Rls. 441,250 $
14 1394 فرانسه 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 132 12,546,594,855 Rls. 421,141 $
15 1394 فرانسه 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 18,812 10,722,463,760 Rls. 376,240 $
16 1394 فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 2,629 9,493,035,720 Rls. 328,680 $
17 1394 فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 173,217 9,420,020,443 Rls. 316,762 $
18 1394 فرانسه 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 14,387 6,799,044,897 Rls. 226,730 $
19 1394 فرانسه 13012000 صمغ عربي طبيعي 74,500 5,480,112,500 Rls. 186,155 $
20 1394 فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,800 4,552,934,400 Rls. 151,200 $
21 1394 فرانسه 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 15,700 4,154,236,000 Rls. 138,275 $
22 1394 فرانسه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 37,270 4,128,803,423 Rls. 137,312 $
23 1394 فرانسه 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 3,240 3,985,541,804 Rls. 155,996 $
24 1394 فرانسه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 35,200 3,797,291,520 Rls. 126,720 $
25 1394 فرانسه 13019010 باريچه 4,184 3,761,102,213 Rls. 125,513 $
26 1394 فرانسه 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 73 3,614,826,156 Rls. 121,085 $
27 1394 فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 141,362 2,894,400,366 Rls. 95,815 $
28 1394 فرانسه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 3,209 2,813,256,246 Rls. 93,148 $
29 1394 فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,872 2,425,090,329 Rls. 80,971 $
30 1394 فرانسه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 22,920 2,134,570,205 Rls. 74,150 $
31 1394 فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 70,000 2,112,810,000 Rls. 70,000 $
32 1394 فرانسه 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 32 1,883,272,856 Rls. 63,227 $
33 1394 فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 2,600 1,718,934,800 Rls. 57,202 $
34 1394 فرانسه 08109020 زرشك تازه 5,791 1,567,459,407 Rls. 52,120 $
35 1394 فرانسه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 48,000 1,437,720,000 Rls. 48,001 $
36 1394 فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,000 1,359,540,000 Rls. 45,000 $
37 1394 فرانسه 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 350 1,236,438,000 Rls. 42,000 $
38 1394 فرانسه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,523 1,134,144,417 Rls. 37,552 $
39 1394 فرانسه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 24,750 961,632,056 Rls. 31,859 $
40 1394 فرانسه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 899,310,000 Rls. 30,000 $
41 1394 فرانسه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 7,000 845,656,000 Rls. 28,000 $
42 1394 فرانسه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,738 691,118,210 Rls. 23,365 $
43 1394 فرانسه 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 12 588,747,550 Rls. 20,295 $
44 1394 فرانسه 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 555 539,687,346 Rls. 17,881 $
45 1394 فرانسه 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 2,570 539,286,230 Rls. 17,990 $
46 1394 فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 22,282 512,199,222 Rls. 17,099 $
47 1394 فرانسه 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 600 494,664,600 Rls. 17,400 $
48 1394 فرانسه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 610 453,871,500 Rls. 15,250 $
49 1394 فرانسه 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,276 422,968,000 Rls. 14,000 $
50 1394 فرانسه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 415 396,270,000 Rls. 14,000 $
51 1394 فرانسه 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 8 388,327,500 Rls. 13,200 $
52 1394 فرانسه 28391100 متاسيليکات هاي سديم 22,140 313,315,360 Rls. 10,405 $
53 1394 فرانسه 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 632 281,536,490 Rls. 9,322 $
54 1394 فرانسه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 300 269,793,000 Rls. 9,000 $
55 1394 فرانسه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,270 266,770,944 Rls. 8,864 $
56 1394 فرانسه 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,160 266,608,400 Rls. 8,900 $
57 1394 فرانسه 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 14,156 239,600,000 Rls. 8,000 $
58 1394 فرانسه 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 198 148,277,250 Rls. 4,950 $
59 1394 فرانسه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,300 136,936,800 Rls. 4,550 $
60 1394 فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 63 136,578,075 Rls. 4,525 $
61 1394 فرانسه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,000 128,112,576 Rls. 4,416 $
62 1394 فرانسه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 2,300 103,941,600 Rls. 3,450 $
63 1394 فرانسه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 450 95,784,120 Rls. 3,240 $
64 1394 فرانسه 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 642 75,930,624 Rls. 2,568 $
65 1394 فرانسه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 230 69,797,480 Rls. 2,330 $
66 1394 فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 950 67,705,650 Rls. 2,250 $
67 1394 فرانسه 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 1,100 66,444,400 Rls. 2,200 $
68 1394 فرانسه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 278 64,239,042 Rls. 2,133 $
69 1394 فرانسه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 4,100 63,375,900 Rls. 2,100 $
70 1394 فرانسه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 800 58,479,000 Rls. 2,020 $
71 1394 فرانسه 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 1,360 55,548,710 Rls. 1,957 $
72 1394 فرانسه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 350 49,728,000 Rls. 1,650 $
73 1394 فرانسه 06011090 ساير اجزاي زعفران باستثناي پياز زعفران در حال نمو ياگل دادن 49 44,611,824 Rls. 1,477 $
74 1394 فرانسه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 350 42,282,800 Rls. 1,400 $
75 1394 فرانسه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,300 40,852,800 Rls. 1,440 $
76 1394 فرانسه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 341 38,608,020 Rls. 1,364 $
77 1394 فرانسه 48201000 دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دستهکهاي كاغذ يادآوري، دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند 308 37,221,184 Rls. 1,232 $
78 1394 فرانسه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 690 35,257,620 Rls. 1,378 $
79 1394 فرانسه 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 1,100 31,903,872 Rls. 1,056 $
80 1394 فرانسه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 510 30,806,040 Rls. 1,020 $
81 1394 فرانسه 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 920 27,471,200 Rls. 920 $
82 1394 فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 158 24,828,859 Rls. 823 $
83 1394 فرانسه 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 13 17,259,840 Rls. 576 $
84 1394 فرانسه 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 13 17,259,840 Rls. 576 $
85 1394 فرانسه 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 36 10,703,498 Rls. 357 $
86 1394 فرانسه 57021040 گليم دورو پشمي 7 6,564,416 Rls. 218 $
87 1394 فرانسه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 150 6,527,475 Rls. 225 $
88 1394 فرانسه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 74 5,905,800 Rls. 204 $
89 1394 فرانسه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 44 5,302,528 Rls. 176 $
90 1394 فرانسه 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 60 3,192,804 Rls. 108 $
91 1394 فرانسه 27101950 روغن صنعتي 60 1,618,224 Rls. 54 $
92 1394 فرانسه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 8 1,497,700 Rls. 50 $
93 1394 فرانسه 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 50 669,921 Rls. 23 $
مجموع کل
555,254,705,425 ريال
مجموع کل
18,741,126 دلار
[1]