آمار کل " صادرات به" کشور "فنلاند" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 فنلاند 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 10,431 9,317,987,774 Rls. 321,188 $
2 1394 فنلاند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 111,520 3,774,549,880 Rls. 129,430 $
3 1394 فنلاند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,924 1,087,372,455 Rls. 37,890 $
4 1394 فنلاند 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 4,200 973,951,440 Rls. 32,340 $
5 1394 فنلاند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 956 737,010,195 Rls. 24,714 $
6 1394 فنلاند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 17,800 693,390,100 Rls. 23,144 $
7 1394 فنلاند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 551 164,282,012 Rls. 5,520 $
8 1394 فنلاند 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 915 150,250,000 Rls. 5,308 $
9 1394 فنلاند 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 262 123,993,858 Rls. 4,143 $
10 1394 فنلاند 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,840 98,275,032 Rls. 3,312 $
11 1394 فنلاند 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 354 91,785,321 Rls. 3,243 $
12 1394 فنلاند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 400 60,232,000 Rls. 2,000 $
13 1394 فنلاند 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 250 22,587,000 Rls. 750 $
14 1394 فنلاند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 18 17,220,840 Rls. 570 $
15 1394 فنلاند 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 41 11,365,608 Rls. 382 $
16 1394 فنلاند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 51 7,676,690 Rls. 260 $
17 1394 فنلاند 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 15 4,495,500 Rls. 150 $
18 1394 فنلاند 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 18 2,995,200 Rls. 100 $
19 1394 فنلاند 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 12 1,978,020 Rls. 66 $
20 1394 فنلاند 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 11 1,841,224 Rls. 61 $
21 1394 فنلاند 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 1,000 896,700 Rls. 30 $
مجموع کل
17,344,136,849 ريال
مجموع کل
594,601 دلار
[1]