آمار کل " صادرات به" کشور "فيليپين" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 فيليپين 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 10,025,736 206,590,874,995 Rls. 7,348,195 $
2 1394 فيليپين 27132000 قيرنفت 9,223,438 109,945,510,954 Rls. 3,796,256 $
3 1394 فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,152,100 15,362,846,931 Rls. 514,186 $
4 1394 فيليپين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 40,100,000 14,368,632,000 Rls. 481,200 $
5 1394 فيليپين 27101940 روغن پايه معدني 322,200 11,837,543,764 Rls. 393,085 $
6 1394 فيليپين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,000 8,286,620,000 Rls. 279,833 $
7 1394 فيليپين 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 143,640 5,453,951,328 Rls. 181,026 $
8 1394 فيليپين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,075 4,535,115,564 Rls. 156,324 $
9 1394 فيليپين 27101950 روغن صنعتي 148,000 2,495,682,560 Rls. 82,880 $
10 1394 فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 326,150 2,410,201,840 Rls. 81,537 $
11 1394 فيليپين 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 32,890 886,520,000 Rls. 29,600 $
12 1394 فيليپين 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 15 760,997,367 Rls. 25,857 $
13 1394 فيليپين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 109,320 660,555,168 Rls. 21,864 $
14 1394 فيليپين 25081000 بنتونيت 210,000 564,921,000 Rls. 18,900 $
15 1394 فيليپين 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 17,150 553,876,400 Rls. 18,865 $
16 1394 فيليپين 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 66,000 481,717,500 Rls. 16,500 $
17 1394 فيليپين 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 171,904 361,462,920 Rls. 12,387 $
18 1394 فيليپين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,810 297,983,095 Rls. 9,935 $
19 1394 فيليپين 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 1,500 269,793,000 Rls. 9,000 $
20 1394 فيليپين 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 4,000 217,288,800 Rls. 7,200 $
21 1394 فيليپين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 64 142,625,986 Rls. 4,748 $
22 1394 فيليپين 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 135 115,420,950 Rls. 4,050 $
23 1394 فيليپين 20029010 رب گوجه فرنگي 2,405 109,955,636 Rls. 3,668 $
24 1394 فيليپين 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 300 99,590,700 Rls. 3,300 $
25 1394 فيليپين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 700 41,967,800 Rls. 1,400 $
26 1394 فيليپين 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,100 18,560,085 Rls. 615 $
27 1394 فيليپين 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 167 12,500,409 Rls. 417 $
28 1394 فيليپين 25202000 ک گچ 13,500 11,407,662 Rls. 378 $
29 1394 فيليپين 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4 11,053,932 Rls. 366 $
30 1394 فيليپين 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 80 7,242,960 Rls. 240 $
مجموع کل
386,912,421,306 ريال
مجموع کل
13,503,812 دلار
[1]