آمار کل " صادرات به" کشور "قرقيزستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 قرقيزستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 184,106 44,155,988,634 Rls. 1,476,329 $
2 1394 قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 414,999 41,713,544,424 Rls. 1,404,672 $
3 1394 قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 1,502,810 39,865,183,864 Rls. 1,352,527 $
4 1394 قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 58,689 26,127,497,816 Rls. 880,241 $
5 1394 قرقيزستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 100,759 21,181,944,484 Rls. 705,780 $
6 1394 قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 238,848 21,097,269,861 Rls. 716,414 $
7 1394 قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 81,253 19,206,631,516 Rls. 642,986 $
8 1394 قرقيزستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 175,571 15,790,572,707 Rls. 526,715 $
9 1394 قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 497,976 12,904,441,327 Rls. 434,219 $
10 1394 قرقيزستان 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 29,260 12,780,303,353 Rls. 438,640 $
11 1394 قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 457,920 11,617,405,809 Rls. 389,223 $
12 1394 قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 185,992 10,958,928,736 Rls. 371,597 $
13 1394 قرقيزستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 205,360 10,714,839,912 Rls. 5,502,654 $
14 1394 قرقيزستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 65,230 10,080,033,896 Rls. 348,934 $
15 1394 قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 127,271 9,675,792,781 Rls. 322,588 $
16 1394 قرقيزستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 125,228 9,312,894,096 Rls. 325,683 $
17 1394 قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 94,045 8,440,939,833 Rls. 282,135 $
18 1394 قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 159,232 8,249,097,204 Rls. 274,242 $
19 1394 قرقيزستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 33,520 7,630,328,552 Rls. 258,104 $
20 1394 قرقيزستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 84,646 7,468,271,802 Rls. 253,998 $
21 1394 قرقيزستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 63,552 7,436,861,939 Rls. 248,299 $
22 1394 قرقيزستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 89,791 7,049,586,970 Rls. 238,753 $
23 1394 قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 169,773 5,337,539,830 Rls. 182,248 $
24 1394 قرقيزستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 38,120 4,567,968,908 Rls. 152,483 $
25 1394 قرقيزستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 61,545 4,547,038,379 Rls. 159,900 $
26 1394 قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 89,395 4,538,387,608 Rls. 150,329 $
27 1394 قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 47,256 4,207,330,404 Rls. 141,766 $
28 1394 قرقيزستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 63,805 3,736,149,504 Rls. 124,442 $
29 1394 قرقيزستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 430,734 3,277,371,599 Rls. 109,519 $
30 1394 قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 188,755 3,247,810,381 Rls. 109,476 $
31 1394 قرقيزستان 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok) 36,652 3,243,657,276 Rls. 109,956 $
32 1394 قرقيزستان 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 61,890 3,120,185,046 Rls. 108,375 $
33 1394 قرقيزستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 57,600 2,933,291,520 Rls. 97,920 $
34 1394 قرقيزستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 38,127 2,897,910,414 Rls. 99,096 $
35 1394 قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 35,500 2,759,288,216 Rls. 93,139 $
36 1394 قرقيزستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 56,316 2,677,019,550 Rls. 90,105 $
37 1394 قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 111,967 2,636,176,556 Rls. 89,535 $
38 1394 قرقيزستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 13,070 2,327,741,400 Rls. 78,420 $
39 1394 قرقيزستان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 14,850 2,241,087,750 Rls. 74,250 $
40 1394 قرقيزستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 33,416 2,206,459,672 Rls. 73,884 $
41 1394 قرقيزستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 40,158 2,198,077,382 Rls. 80,334 $
42 1394 قرقيزستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 6,764 2,145,813,939 Rls. 72,501 $
43 1394 قرقيزستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 51,180 2,087,242,040 Rls. 69,656 $
44 1394 قرقيزستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 10,931 2,041,044,170 Rls. 70,020 $
45 1394 قرقيزستان 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 64,361 1,999,325,881 Rls. 70,675 $
46 1394 قرقيزستان 39011031 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 62,400 1,900,304,588 Rls. 62,899 $
47 1394 قرقيزستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 44,000 1,786,932,860 Rls. 59,335 $
48 1394 قرقيزستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 45,000 1,675,472,880 Rls. 55,516 $
49 1394 قرقيزستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 17,402 1,619,044,908 Rls. 54,494 $
50 1394 قرقيزستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 12,712 1,613,018,680 Rls. 53,390 $
51 1394 قرقيزستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 17,500 1,572,900,000 Rls. 52,500 $
52 1394 قرقيزستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 17,400 1,483,993,800 Rls. 52,200 $
53 1394 قرقيزستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 36,200 1,347,039,665 Rls. 44,635 $
54 1394 قرقيزستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 6,040 1,211,764,800 Rls. 40,400 $
55 1394 قرقيزستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 13,000 1,168,284,000 Rls. 39,000 $
56 1394 قرقيزستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 4,786 1,148,247,120 Rls. 38,284 $
57 1394 قرقيزستان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 20,000 1,144,400,000 Rls. 40,000 $
58 1394 قرقيزستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,687 1,123,567,640 Rls. 37,496 $
59 1394 قرقيزستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,327 1,123,540,168 Rls. 37,662 $
60 1394 قرقيزستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 12,350 1,119,354,600 Rls. 37,050 $
61 1394 قرقيزستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 10,347 960,701,666 Rls. 32,166 $
62 1394 قرقيزستان 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 10,508 944,543,808 Rls. 31,524 $
63 1394 قرقيزستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 38,025 916,128,720 Rls. 30,420 $
64 1394 قرقيزستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 15,300 911,235,510 Rls. 31,410 $
65 1394 قرقيزستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,209 908,378,723 Rls. 31,238 $
66 1394 قرقيزستان 27101940 روغن پايه معدني 52,168 904,411,620 Rls. 30,192 $
67 1394 قرقيزستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 10,000 898,560,000 Rls. 30,001 $
68 1394 قرقيزستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 10,140 889,328,700 Rls. 30,420 $
69 1394 قرقيزستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 34,532 847,671,741 Rls. 29,341 $
70 1394 قرقيزستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 6,916 822,953,240 Rls. 27,657 $
71 1394 قرقيزستان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 44,880 813,037,104 Rls. 26,928 $
72 1394 قرقيزستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 22,000 796,831,200 Rls. 26,400 $
73 1394 قرقيزستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 80,438 792,458,694 Rls. 27,063 $
74 1394 قرقيزستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,525 780,295,410 Rls. 26,503 $
75 1394 قرقيزستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 24,797 747,446,090 Rls. 24,797 $
76 1394 قرقيزستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 25,885 741,342,725 Rls. 24,561 $
77 1394 قرقيزستان 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 12,751 740,054,870 Rls. 25,867 $
78 1394 قرقيزستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 308,640 738,247,626 Rls. 25,389 $
79 1394 قرقيزستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 53,750 737,720,340 Rls. 25,060 $
80 1394 قرقيزستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 8,142 732,471,200 Rls. 24,400 $
81 1394 قرقيزستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 713,793,708 Rls. 23,652 $
82 1394 قرقيزستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 709,626,192 Rls. 23,496 $
83 1394 قرقيزستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,564 693,547,980 Rls. 23,460 $
84 1394 قرقيزستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 27,476 656,251,660 Rls. 21,981 $
85 1394 قرقيزستان 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 22,000 643,170,000 Rls. 22,000 $
86 1394 قرقيزستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,800 631,110,000 Rls. 21,800 $
87 1394 قرقيزستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 16,500 616,521,810 Rls. 20,738 $
88 1394 قرقيزستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 26,082 614,099,655 Rls. 20,865 $
89 1394 قرقيزستان 70193910 پشم شيشه 16,678 583,745,631 Rls. 20,013 $
90 1394 قرقيزستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 6,457 556,120,449 Rls. 19,371 $
91 1394 قرقيزستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,212 534,450,280 Rls. 17,690 $
92 1394 قرقيزستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 15,453 531,337,161 Rls. 18,536 $
93 1394 قرقيزستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 63,345 515,073,948 Rls. 17,103 $
94 1394 قرقيزستان 28365000 کربنات کلسيم 187,784 495,783,825 Rls. 16,467 $
95 1394 قرقيزستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,520 494,481,600 Rls. 16,560 $
96 1394 قرقيزستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,609 485,451,271 Rls. 16,439 $
97 1394 قرقيزستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 8,090 484,401,990 Rls. 16,305 $
98 1394 قرقيزستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 26,611 471,541,089 Rls. 16,351 $
99 1394 قرقيزستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 10,314 447,366,873 Rls. 15,419 $
100 1394 قرقيزستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,160 443,606,976 Rls. 14,688 $
101 1394 قرقيزستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 8,060 415,073,880 Rls. 14,508 $
102 1394 قرقيزستان 20029010 رب گوجه فرنگي 7,380 406,754,040 Rls. 13,875 $
103 1394 قرقيزستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 9,943 377,353,652 Rls. 12,670 $
104 1394 قرقيزستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 62,660 374,581,480 Rls. 12,532 $
105 1394 قرقيزستان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,850 373,380,425 Rls. 12,568 $
106 1394 قرقيزستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,630 327,091,500 Rls. 10,890 $
107 1394 قرقيزستان 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 5,840 314,834,400 Rls. 10,512 $
108 1394 قرقيزستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 5,000 314,496,000 Rls. 10,500 $
109 1394 قرقيزستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,555 306,095,400 Rls. 10,132 $
110 1394 قرقيزستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 9,990 301,734,720 Rls. 9,990 $
111 1394 قرقيزستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,225 287,824,419 Rls. 9,675 $
112 1394 قرقيزستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 980 287,539,200 Rls. 9,600 $
113 1394 قرقيزستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 2,100 283,122,000 Rls. 9,450 $
114 1394 قرقيزستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 38,480 275,521,033 Rls. 9,274 $
115 1394 قرقيزستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 10,000 268,264,500 Rls. 10,481 $
116 1394 قرقيزستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 5,060 240,843,096 Rls. 8,028 $
117 1394 قرقيزستان 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 3,624 236,463,950 Rls. 8,335 $
118 1394 قرقيزستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 9,848 234,247,000 Rls. 7,878 $
119 1394 قرقيزستان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 4,260 233,701,102 Rls. 7,881 $
120 1394 قرقيزستان 39207900 صفحه, ورق, ...ا زسايرمشتقات سلولز,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 2,535 225,944,550 Rls. 7,605 $
121 1394 قرقيزستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 20,640 219,048,264 Rls. 7,752 $
122 1394 قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,360 201,772,920 Rls. 7,080 $
123 1394 قرقيزستان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 8,186 198,096,549 Rls. 6,951 $
124 1394 قرقيزستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,000 178,434,000 Rls. 6,000 $
125 1394 قرقيزستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 1,920 178,304,064 Rls. 5,952 $
126 1394 قرقيزستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,984 173,385,720 Rls. 5,952 $
127 1394 قرقيزستان 08109010 انار تازه 7,036 172,896,930 Rls. 5,769 $
128 1394 قرقيزستان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,035 171,939,986 Rls. 5,693 $
129 1394 قرقيزستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,760 158,278,560 Rls. 5,280 $
130 1394 قرقيزستان 08105000 کيوي، تازه 11,523 145,024,830 Rls. 4,839 $
131 1394 قرقيزستان 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 4,000 137,616,240 Rls. 4,560 $
132 1394 قرقيزستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 3,015 136,648,876 Rls. 4,523 $
133 1394 قرقيزستان 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,433 135,858,184 Rls. 4,501 $
134 1394 قرقيزستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,382 131,079,301 Rls. 4,357 $
135 1394 قرقيزستان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 868 129,549,728 Rls. 4,292 $
136 1394 قرقيزستان 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 100 122,001,961 Rls. 4,054 $
137 1394 قرقيزستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,451 114,154,780 Rls. 3,823 $
138 1394 قرقيزستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 3,972 95,214,690 Rls. 3,177 $
139 1394 قرقيزستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 4,800 91,976,400 Rls. 3,594 $
140 1394 قرقيزستان 25221000 آهک زنده 25,210 91,168,998 Rls. 3,025 $
141 1394 قرقيزستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 2,959 89,314,456 Rls. 2,959 $
142 1394 قرقيزستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 1,960 88,097,100 Rls. 2,940 $
143 1394 قرقيزستان 55014000 دسته الياف ازرشته هاي پلي پروپيلن . 1,250 81,312,000 Rls. 2,750 $
144 1394 قرقيزستان 08071100 هندوا نه , تازه 17,890 81,031,966 Rls. 2,683 $
145 1394 قرقيزستان 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 2,940 79,940,952 Rls. 2,646 $
146 1394 قرقيزستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 3,300 79,677,840 Rls. 2,640 $
147 1394 قرقيزستان 90015010 عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د 120 75,457,500 Rls. 2,500 $
148 1394 قرقيزستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 1,350 72,844,110 Rls. 2,430 $
149 1394 قرقيزستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 875 66,074,092 Rls. 2,188 $
150 1394 قرقيزستان 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 1,118 65,308,208 Rls. 2,162 $
151 1394 قرقيزستان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 1,494 62,938,485 Rls. 2,236 $
152 1394 قرقيزستان 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 59,481 61,846,630 Rls. 2,081 $
153 1394 قرقيزستان 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 1,260 59,292,594 Rls. 1,966 $
154 1394 قرقيزستان 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 1,095 59,084,667 Rls. 1,971 $
155 1394 قرقيزستان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 400 58,022,000 Rls. 2,000 $
156 1394 قرقيزستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 540 55,402,056 Rls. 1,944 $
157 1394 قرقيزستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 4,200 54,697,662 Rls. 1,858 $
158 1394 قرقيزستان 09041210 فلفل خردشده ياسابيده دربسته بنديهاي آماده شده برا ي خرده فروشي 720 53,913,600 Rls. 1,800 $
159 1394 قرقيزستان 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 6,906 52,190,438 Rls. 1,793 $
160 1394 قرقيزستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 840 50,756,160 Rls. 1,680 $
161 1394 قرقيزستان 55019000 دسته الياف از رشته هاي سنتيك غير مذكور 1,250 48,048,000 Rls. 1,625 $
162 1394 قرقيزستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 520 45,438,120 Rls. 1,560 $
163 1394 قرقيزستان 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 1,000 44,458,440 Rls. 1,560 $
164 1394 قرقيزستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 800 43,505,280 Rls. 1,440 $
165 1394 قرقيزستان 32041610 --- گرانول مستربچ 700 40,138,070 Rls. 1,330 $
166 1394 قرقيزستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,990 36,048,432 Rls. 1,194 $
167 1394 قرقيزستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,454 34,047,552 Rls. 1,128 $
168 1394 قرقيزستان 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 1,000 32,712,900 Rls. 1,100 $
169 1394 قرقيزستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,425 30,123,632 Rls. 998 $
170 1394 قرقيزستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,650 29,882,160 Rls. 990 $
171 1394 قرقيزستان 28272000 کلرورکلسيم 24,825 26,163,118 Rls. 868 $
172 1394 قرقيزستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 157 25,852,891 Rls. 863 $
173 1394 قرقيزستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 200 25,354,560 Rls. 840 $
174 1394 قرقيزستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 216 24,623,136 Rls. 864 $
175 1394 قرقيزستان 95061990 ساير ا دوا ت برا ي ا سکي روي برف بجز رد يفهاي95061100و95061200و95061910 380 20,645,172 Rls. 684 $
176 1394 قرقيزستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 150 17,986,200 Rls. 600 $
177 1394 قرقيزستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 5,280 17,917,065 Rls. 633 $
178 1394 قرقيزستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 208 16,088,799 Rls. 541 $
179 1394 قرقيزستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 400 14,624,160 Rls. 500 $
180 1394 قرقيزستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 160 14,377,920 Rls. 480 $
181 1394 قرقيزستان 68080000 لوحه (Panel)، صفحه (Board)،ک چهارگوش (Tile)، بلوك (Block) و اشياء همانند از الياف نباتي، از كاه و كلش يا از تراشه، خردهکچوب، ريزه چوب، خاك اره يا از ساير آخال چوب كه با سيمان، گچ يا با ساير چسبانندهکهاي معدني به هم فشرده شده باشد. 10,480 9,219,040 Rls. 314 $
182 1394 قرقيزستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 200 8,491,500 Rls. 300 $
183 1394 قرقيزستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 220 6,640,480 Rls. 220 $
184 1394 قرقيزستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 200 5,070,744 Rls. 168 $
185 1394 قرقيزستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 45 3,862,350 Rls. 135 $
186 1394 قرقيزستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 800 3,500,764 Rls. 116 $
187 1394 قرقيزستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 30 2,661,120 Rls. 90 $
188 1394 قرقيزستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 490 2,135,394 Rls. 72 $
189 1394 قرقيزستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 36 2,053,404 Rls. 72 $
190 1394 قرقيزستان 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 25 965,888 Rls. 32 $
مجموع کل
494,462,599,869 ريال
مجموع کل
21,825,994 دلار
[1]