آمار کل " صادرات به" کشور "قزاقستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,660,446 654,546,968,736 Rls. 22,197,785 $
2 1394 قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 13,235,558 369,852,314,763 Rls. 12,468,875 $
3 1394 قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,373,150 361,629,277,430 Rls. 12,107,681 $
4 1394 قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,149,915 284,396,800,777 Rls. 9,466,796 $
5 1394 قزاقستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 162,822,517 217,310,935,670 Rls. 7,483,223 $
6 1394 قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,774,339 216,959,393,044 Rls. 7,357,378 $
7 1394 قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 1,055,284 110,310,268,645 Rls. 3,781,164 $
8 1394 قزاقستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 379,710 91,047,392,026 Rls. 3,120,969 $
9 1394 قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 907,550 81,808,538,400 Rls. 2,722,680 $
10 1394 قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 8,510,389 81,036,196,661 Rls. 2,744,677 $
11 1394 قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 936,186 75,542,572,139 Rls. 2,597,163 $
12 1394 قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 760,038 73,806,811,349 Rls. 2,496,901 $
13 1394 قزاقستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,188,000 64,875,983,160 Rls. 2,185,920 $
14 1394 قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 1,271,110 58,653,266,800 Rls. 1,966,207 $
15 1394 قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 501,760 52,219,905,675 Rls. 1,756,169 $
16 1394 قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 4,483,387 42,961,510,836 Rls. 1,471,383 $
17 1394 قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 1,658,088 42,718,310,650 Rls. 1,435,506 $
18 1394 قزاقستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 461,420 40,475,007,600 Rls. 1,384,260 $
19 1394 قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 631,429 39,999,010,570 Rls. 1,371,422 $
20 1394 قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 219,395 30,008,684,380 Rls. 1,022,301 $
21 1394 قزاقستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 833,190 29,866,883,734 Rls. 1,030,872 $
22 1394 قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,568,801 29,622,292,290 Rls. 1,027,145 $
23 1394 قزاقستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 222,630 28,775,446,011 Rls. 1,011,705 $
24 1394 قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,100,892 28,469,395,687 Rls. 969,189 $
25 1394 قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 299,906 23,052,496,734 Rls. 789,363 $
26 1394 قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 449,723 22,938,609,148 Rls. 788,190 $
27 1394 قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,201,359 21,618,431,287 Rls. 731,798 $
28 1394 قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,480,523 21,422,015,807 Rls. 729,429 $
29 1394 قزاقستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 278,773 20,701,903,435 Rls. 714,591 $
30 1394 قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 757,024 19,891,900,631 Rls. 681,099 $
31 1394 قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 41,020 17,754,223,250 Rls. 597,355 $
32 1394 قزاقستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 498,550 17,047,962,622 Rls. 570,372 $
33 1394 قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 185,712 16,475,317,050 Rls. 557,039 $
34 1394 قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 535,229 15,578,108,902 Rls. 525,357 $
35 1394 قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 262,924 15,497,348,188 Rls. 525,495 $
36 1394 قزاقستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 662,488 15,441,598,394 Rls. 529,805 $
37 1394 قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 55,703 15,340,628,813 Rls. 513,481 $
38 1394 قزاقستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 40,196 15,083,271,425 Rls. 521,922 $
39 1394 قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 6,699,594 14,693,660,065 Rls. 509,471 $
40 1394 قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 536,551 14,554,201,988 Rls. 493,170 $
41 1394 قزاقستان 08081000 سيب , تازه 1,392,100 14,470,539,893 Rls. 486,807 $
42 1394 قزاقستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 130,000 14,160,159,000 Rls. 481,000 $
43 1394 قزاقستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 241,152 14,082,434,290 Rls. 473,803 $
44 1394 قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 522,052 13,255,864,946 Rls. 444,640 $
45 1394 قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 963,452 13,190,649,143 Rls. 443,092 $
46 1394 قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 107,208 12,833,009,776 Rls. 428,832 $
47 1394 قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 207,577 12,791,649,470 Rls. 435,958 $
48 1394 قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 150,363 12,595,602,113 Rls. 427,431 $
49 1394 قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 503,629 12,496,479,214 Rls. 425,367 $
50 1394 قزاقستان 07031000 پيازوموسير 1,093,435 12,387,860,828 Rls. 437,085 $
51 1394 قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 526,947 12,386,963,130 Rls. 421,532 $
52 1394 قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 142,450 12,178,377,855 Rls. 422,241 $
53 1394 قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 245,393 12,124,846,401 Rls. 421,341 $
54 1394 قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 438,629 12,119,189,235 Rls. 403,227 $
55 1394 قزاقستان 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 91,699 11,818,040,078 Rls. 392,469 $
56 1394 قزاقستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 195,360 11,397,446,420 Rls. 389,675 $
57 1394 قزاقستان 28365000 کربنات کلسيم 170,250 11,080,138,800 Rls. 370,020 $
58 1394 قزاقستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 93,762 10,685,974,071 Rls. 368,158 $
59 1394 قزاقستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 108,550 10,322,241,630 Rls. 350,499 $
60 1394 قزاقستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 114,482 10,133,129,202 Rls. 343,806 $
61 1394 قزاقستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 175,560 9,459,383,472 Rls. 316,008 $
62 1394 قزاقستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 153,462 9,267,687,744 Rls. 306,924 $
63 1394 قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 62,078 9,200,637,665 Rls. 310,394 $
64 1394 قزاقستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 39,192 9,038,610,206 Rls. 306,099 $
65 1394 قزاقستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 117,378 8,676,320,168 Rls. 305,221 $
66 1394 قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 144,620 8,640,951,510 Rls. 288,457 $
67 1394 قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 231,401 8,152,754,902 Rls. 275,553 $
68 1394 قزاقستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 29,323 8,023,603,300 Rls. 274,099 $
69 1394 قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 838,624 7,922,155,306 Rls. 269,169 $
70 1394 قزاقستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 200,000 7,892,597,561 Rls. 273,697 $
71 1394 قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 113,398 7,821,545,143 Rls. 271,297 $
72 1394 قزاقستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 309,746 6,775,603,753 Rls. 233,421 $
73 1394 قزاقستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 72,000 6,502,680,000 Rls. 216,000 $
74 1394 قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 44,455 6,322,370,005 Rls. 214,775 $
75 1394 قزاقستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 70,198 6,122,261,382 Rls. 210,296 $
76 1394 قزاقستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 667,502 5,836,102,117 Rls. 200,238 $
77 1394 قزاقستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 23,500 5,669,892,000 Rls. 188,000 $
78 1394 قزاقستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 62,170 5,619,173,280 Rls. 186,510 $
79 1394 قزاقستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 144,703 5,354,046,800 Rls. 185,164 $
80 1394 قزاقستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 57,800 5,237,026,800 Rls. 173,400 $
81 1394 قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 539,211 4,846,899,263 Rls. 171,553 $
82 1394 قزاقستان 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 85,120 4,611,326,790 Rls. 161,728 $
83 1394 قزاقستان 61121200 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 11,038 4,591,847,206 Rls. 153,910 $
84 1394 قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 56,235 4,567,365,048 Rls. 158,094 $
85 1394 قزاقستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 61,884 4,463,095,490 Rls. 150,236 $
86 1394 قزاقستان 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 20,000 4,193,700,000 Rls. 140,000 $
87 1394 قزاقستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 45,555 4,165,677,950 Rls. 141,645 $
88 1394 قزاقستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 416,480 4,073,519,324 Rls. 138,322 $
89 1394 قزاقستان 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 33,000 3,902,976,000 Rls. 132,000 $
90 1394 قزاقستان 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,580 3,763,286,150 Rls. 124,850 $
91 1394 قزاقستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 94,840 3,697,996,764 Rls. 123,291 $
92 1394 قزاقستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 296,685 3,691,056,141 Rls. 125,974 $
93 1394 قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 30,973 3,657,453,516 Rls. 123,892 $
94 1394 قزاقستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 40,900 3,602,346,300 Rls. 122,632 $
95 1394 قزاقستان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 110,000 3,415,522,739 Rls. 113,123 $
96 1394 قزاقستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 92,785 3,298,031,602 Rls. 113,200 $
97 1394 قزاقستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 9,100 3,066,714,000 Rls. 102,600 $
98 1394 قزاقستان 08133000 سيب , خشک کرده 25,550 3,061,833,680 Rls. 102,200 $
99 1394 قزاقستان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 22,404 3,020,104,008 Rls. 100,818 $
100 1394 قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 107,467 2,995,701,030 Rls. 100,392 $
101 1394 قزاقستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 121,400 2,911,852,400 Rls. 101,440 $
102 1394 قزاقستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 139,480 2,880,664,784 Rls. 99,616 $
103 1394 قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 47,553 2,849,725,302 Rls. 97,111 $
104 1394 قزاقستان 90281000 کنتورگاز 13,482 2,839,230,520 Rls. 96,040 $
105 1394 قزاقستان 61103000 پيرا هن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند، کشباف، از الياف سنتتيک يامصنوعي 6,395 2,808,894,525 Rls. 95,890 $
106 1394 قزاقستان 70193910 پشم شيشه 78,739 2,748,213,307 Rls. 94,388 $
107 1394 قزاقستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 16,527 2,701,374,764 Rls. 90,903 $
108 1394 قزاقستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 944 2,683,233,688 Rls. 89,457 $
109 1394 قزاقستان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,092 2,674,550,730 Rls. 90,849 $
110 1394 قزاقستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 97,469 2,635,321,995 Rls. 87,910 $
111 1394 قزاقستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 52,740 2,625,467,381 Rls. 88,246 $
112 1394 قزاقستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 57,365 2,613,531,322 Rls. 89,705 $
113 1394 قزاقستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 194,536 2,573,362,687 Rls. 85,550 $
114 1394 قزاقستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 5,876 2,563,687,058 Rls. 88,133 $
115 1394 قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 201,956 2,542,826,245 Rls. 86,123 $
116 1394 قزاقستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 56,160 2,515,406,400 Rls. 84,240 $
117 1394 قزاقستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 52,405 2,511,247,600 Rls. 83,848 $
118 1394 قزاقستان 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 7,920 2,465,931,600 Rls. 87,120 $
119 1394 قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 23,200 2,384,032,000 Rls. 81,200 $
120 1394 قزاقستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 27,028 2,338,201,140 Rls. 81,032 $
121 1394 قزاقستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 66,000 2,257,528,620 Rls. 75,364 $
122 1394 قزاقستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 14,800 2,234,948,000 Rls. 74,000 $
123 1394 قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 21,625 2,201,046,414 Rls. 75,722 $
124 1394 قزاقستان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 89,854 2,137,085,250 Rls. 74,650 $
125 1394 قزاقستان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 13,648 2,017,720,320 Rls. 68,240 $
126 1394 قزاقستان 28301000 سولفور سديم 225,000 1,995,286,500 Rls. 67,500 $
127 1394 قزاقستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 11,988 1,970,517,276 Rls. 65,223 $
128 1394 قزاقستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 18,685 1,952,538,630 Rls. 67,085 $
129 1394 قزاقستان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 18,782 1,928,124,980 Rls. 63,860 $
130 1394 قزاقستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 17,380 1,906,417,920 Rls. 66,622 $
131 1394 قزاقستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 8,450 1,899,731,250 Rls. 63,250 $
132 1394 قزاقستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 10,275 1,879,801,750 Rls. 62,750 $
133 1394 قزاقستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 2,805 1,854,508,036 Rls. 62,955 $
134 1394 قزاقستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 33 1,790,712,000 Rls. 59,336 $
135 1394 قزاقستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 44,260 1,760,848,328 Rls. 58,406 $
136 1394 قزاقستان 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 3,281 1,731,201,099 Rls. 57,647 $
137 1394 قزاقستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 32,220 1,712,914,290 Rls. 56,898 $
138 1394 قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 60,000 1,693,050,268 Rls. 56,039 $
139 1394 قزاقستان 84146010 ---هود آشپزخانه 16,052 1,651,727,640 Rls. 54,707 $
140 1394 قزاقستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 19,466 1,643,619,481 Rls. 58,170 $
141 1394 قزاقستان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 19,000 1,635,979,800 Rls. 54,150 $
142 1394 قزاقستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 173,163 1,625,757,749 Rls. 55,146 $
143 1394 قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 72,832 1,623,567,091 Rls. 55,186 $
144 1394 قزاقستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 5,048 1,603,500,459 Rls. 53,634 $
145 1394 قزاقستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 18,465 1,586,186,901 Rls. 55,395 $
146 1394 قزاقستان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 10,498 1,584,626,288 Rls. 52,492 $
147 1394 قزاقستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 11,600 1,564,434,000 Rls. 52,200 $
148 1394 قزاقستان 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 9,000 1,551,271,776 Rls. 51,346 $
149 1394 قزاقستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 51,390 1,540,842,160 Rls. 52,481 $
150 1394 قزاقستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 12,074 1,454,368,920 Rls. 50,980 $
151 1394 قزاقستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 26,468 1,446,045,426 Rls. 50,271 $
152 1394 قزاقستان 08109010 انار تازه 46,514 1,420,620,707 Rls. 47,315 $
153 1394 قزاقستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 8,230 1,394,481,775 Rls. 46,630 $
154 1394 قزاقستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 35,280 1,377,569,048 Rls. 46,570 $
155 1394 قزاقستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 21,200 1,374,274,800 Rls. 46,800 $
156 1394 قزاقستان 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 21,600 1,358,713,440 Rls. 45,363 $
157 1394 قزاقستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 10,817 1,291,340,872 Rls. 42,964 $
158 1394 قزاقستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 12,753 1,257,054,970 Rls. 42,401 $
159 1394 قزاقستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 79,260 1,247,494,186 Rls. 42,729 $
160 1394 قزاقستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 5,451 1,235,002,784 Rls. 40,886 $
161 1394 قزاقستان 08132000 آلو ,خشک کرده 10,000 1,207,240,000 Rls. 40,000 $
162 1394 قزاقستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 38,010 1,203,415,593 Rls. 40,532 $
163 1394 قزاقستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 10,360 1,175,652,800 Rls. 41,440 $
164 1394 قزاقستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 1,880 1,173,849,600 Rls. 39,700 $
165 1394 قزاقستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 4,660 1,140,844,998 Rls. 37,979 $
166 1394 قزاقستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 12,452 1,136,083,520 Rls. 37,949 $
167 1394 قزاقستان 84335119 كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 6,997 1,123,394,000 Rls. 38,000 $
168 1394 قزاقستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 40,500 1,093,925,250 Rls. 36,450 $
169 1394 قزاقستان 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 39,388 1,045,568,269 Rls. 35,449 $
170 1394 قزاقستان 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 130,140 1,040,259,600 Rls. 36,360 $
171 1394 قزاقستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 48,002 1,031,748,588 Rls. 34,552 $
172 1394 قزاقستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 22,195 1,026,912,498 Rls. 34,265 $
173 1394 قزاقستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 65,461 1,004,971,968 Rls. 33,264 $
174 1394 قزاقستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 40,852 980,573,360 Rls. 32,681 $
175 1394 قزاقستان 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 21,830 976,079,291 Rls. 32,745 $
176 1394 قزاقستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 7,750 935,549,000 Rls. 31,000 $
177 1394 قزاقستان 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 10,620 919,172,376 Rls. 31,314 $
178 1394 قزاقستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 905,790,000 Rls. 30,000 $
179 1394 قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,760 875,353,920 Rls. 29,344 $
180 1394 قزاقستان 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 1,900 851,116,272 Rls. 28,340 $
181 1394 قزاقستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,952 823,639,490 Rls. 27,290 $
182 1394 قزاقستان 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 4,500 806,521,680 Rls. 27,120 $
183 1394 قزاقستان 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 2,260 796,012,000 Rls. 28,000 $
184 1394 قزاقستان 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف 6,795 794,782,800 Rls. 27,180 $
185 1394 قزاقستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 17,500 786,896,250 Rls. 26,250 $
186 1394 قزاقستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 8,755 786,794,340 Rls. 26,265 $
187 1394 قزاقستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 6,157 781,403,392 Rls. 25,888 $
188 1394 قزاقستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 29,756 770,610,118 Rls. 25,919 $
189 1394 قزاقستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 763,041,330 Rls. 25,346 $
190 1394 قزاقستان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 359,440 753,573,480 Rls. 27,899 $
191 1394 قزاقستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 4,400 748,021,824 Rls. 25,018 $
192 1394 قزاقستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,260 710,748,200 Rls. 23,940 $
193 1394 قزاقستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 11,800 705,523,560 Rls. 23,780 $
194 1394 قزاقستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 116,260 681,804,664 Rls. 23,236 $
195 1394 قزاقستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 7,850 669,187,500 Rls. 23,540 $
196 1394 قزاقستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 20,000 646,434,180 Rls. 21,420 $
197 1394 قزاقستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 15,298 635,939,094 Rls. 22,311 $
198 1394 قزاقستان 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 4,407 624,837,905 Rls. 20,723 $
199 1394 قزاقستان 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 2,080 623,671,329 Rls. 20,663 $
200 1394 قزاقستان 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,760 610,474,104 Rls. 20,280 $
مجموع کل
4,020,343,931,176 ريال
مجموع کل
136,193,071 دلار