آمار کل " صادرات به" کشور "كانادا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 278,750 137,376,318,420 Rls. 4,598,327 $
2 1394 كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,481,762 55,848,790,181 Rls. 1,869,169 $
3 1394 كانادا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 852,775 48,948,130,013 Rls. 1,652,803 $
4 1394 كانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 155,475 40,235,810,100 Rls. 1,338,825 $
5 1394 كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,223 35,078,657,092 Rls. 1,167,297 $
6 1394 كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 637,599 33,825,451,125 Rls. 1,135,881 $
7 1394 كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 854,878 33,491,912,655 Rls. 1,140,687 $
8 1394 كانادا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 120,570 31,597,439,125 Rls. 1,051,019 $
9 1394 كانادا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 221,000 14,623,696,000 Rls. 492,700 $
10 1394 كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 124,295 11,238,059,103 Rls. 374,957 $
11 1394 كانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 90,134 10,302,107,884 Rls. 342,716 $
12 1394 كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 112,003 10,280,402,930 Rls. 346,988 $
13 1394 كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 166,344 8,046,904,723 Rls. 272,035 $
14 1394 كانادا 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 95,521 7,731,287,544 Rls. 262,557 $
15 1394 كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 134,898 7,519,931,994 Rls. 252,769 $
16 1394 كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 104,222 6,033,900,250 Rls. 200,789 $
17 1394 كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 11,875 4,447,593,471 Rls. 151,928 $
18 1394 كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 55,099 4,355,226,676 Rls. 146,314 $
19 1394 كانادا 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 42,384 4,062,329,856 Rls. 135,633 $
20 1394 كانادا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 23,600 3,941,305,800 Rls. 136,550 $
21 1394 كانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 69,760 3,848,267,428 Rls. 129,085 $
22 1394 كانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 57,379 3,825,527,780 Rls. 127,576 $
23 1394 كانادا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 31,820 3,744,454,249 Rls. 125,252 $
24 1394 كانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 47,915 3,547,529,421 Rls. 118,582 $
25 1394 كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 72,059 3,443,461,731 Rls. 115,400 $
26 1394 كانادا 08109020 زرشك تازه 23,356 3,324,937,518 Rls. 112,929 $
27 1394 كانادا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 17,700 3,183,584,400 Rls. 106,200 $
28 1394 كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 32,906 2,976,764,610 Rls. 98,718 $
29 1394 كانادا 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 28,852 2,769,180,783 Rls. 91,968 $
30 1394 كانادا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 18,713 2,722,292,411 Rls. 91,950 $
31 1394 كانادا 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,390 2,578,018,380 Rls. 85,365 $
32 1394 كانادا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 29,571 2,044,055,642 Rls. 68,398 $
33 1394 كانادا 08132000 آلو ,خشک کرده 31,191 1,976,783,873 Rls. 65,563 $
34 1394 كانادا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 16,760 1,937,775,298 Rls. 64,531 $
35 1394 كانادا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 24 1,870,220,544 Rls. 64,026 $
36 1394 كانادا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 27 1,805,689,154 Rls. 60,524 $
37 1394 كانادا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,605 1,726,921,298 Rls. 57,790 $
38 1394 كانادا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 9,730 1,721,855,962 Rls. 57,061 $
39 1394 كانادا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 17,175 1,653,346,460 Rls. 56,467 $
40 1394 كانادا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 55,202 1,549,748,140 Rls. 51,840 $
41 1394 كانادا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 500 1,498,442,000 Rls. 50,000 $
42 1394 كانادا 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,600 1,366,833,600 Rls. 45,320 $
43 1394 كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,248,280,000 Rls. 44,000 $
44 1394 كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,674 1,190,890,152 Rls. 40,398 $
45 1394 كانادا 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 13,775 1,151,439,744 Rls. 38,112 $
46 1394 كانادا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 8,662 1,109,052,888 Rls. 37,329 $
47 1394 كانادا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 17,500 1,049,206,750 Rls. 34,750 $
48 1394 كانادا 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 15,528 977,796,864 Rls. 32,472 $
49 1394 كانادا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 11,970 959,489,708 Rls. 31,882 $
50 1394 كانادا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 16,201 915,076,885 Rls. 31,007 $
51 1394 كانادا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 21,399 909,257,410 Rls. 30,130 $
52 1394 كانادا 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 15,000 898,710,000 Rls. 30,000 $
53 1394 كانادا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 23,219 896,941,685 Rls. 29,800 $
54 1394 كانادا 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 8,250 869,599,500 Rls. 28,875 $
55 1394 كانادا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 11 845,542,726 Rls. 28,178 $
56 1394 كانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 16,128 833,284,480 Rls. 28,320 $
57 1394 كانادا 90153000 ترا زها 830 811,192,200 Rls. 26,850 $
58 1394 كانادا 07132010 ---لپه 15,014 801,360,020 Rls. 26,687 $
59 1394 كانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 14,543 781,743,435 Rls. 26,189 $
60 1394 كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 29 577,865,808 Rls. 19,188 $
61 1394 كانادا 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 4,752 567,226,475 Rls. 19,405 $
62 1394 كانادا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 7,436 558,823,015 Rls. 18,645 $
63 1394 كانادا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 12,842 547,066,391 Rls. 18,251 $
64 1394 كانادا 17022000 قند و شربت درخت ا فرا 29,000 521,164,800 Rls. 17,401 $
65 1394 كانادا 08109010 انار تازه 1,900 512,401,500 Rls. 17,100 $
66 1394 كانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,120 473,965,856 Rls. 15,688 $
67 1394 كانادا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 13,572 401,071,188 Rls. 13,365 $
68 1394 كانادا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 354 388,337,892 Rls. 13,002 $
69 1394 كانادا 20079100 مركبات 5,628 370,872,855 Rls. 12,381 $
70 1394 كانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,450 314,907,984 Rls. 10,512 $
71 1394 كانادا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 18,810 308,700,174 Rls. 10,218 $
72 1394 كانادا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 2,924 304,018,995 Rls. 10,143 $
73 1394 كانادا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,981 287,213,962 Rls. 9,556 $
74 1394 كانادا 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 490 272,705,208 Rls. 9,138 $
75 1394 كانادا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 4,847 259,697,325 Rls. 8,725 $
76 1394 كانادا 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 737 244,689,060 Rls. 8,107 $
77 1394 كانادا 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 140 239,640,000 Rls. 8,000 $
78 1394 كانادا 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 14,395 237,357,518 Rls. 7,859 $
79 1394 كانادا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,118 215,902,570 Rls. 7,267 $
80 1394 كانادا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,050 211,632,400 Rls. 7,050 $
81 1394 كانادا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,500 202,196,250 Rls. 6,750 $
82 1394 كانادا 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 15,000 199,973,228 Rls. 6,619 $
83 1394 كانادا 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,400 188,717,400 Rls. 6,300 $
84 1394 كانادا 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,965 185,831,040 Rls. 6,204 $
85 1394 كانادا 19021100 خميرهاي غذايي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي ديگر حاوي تخم مرغ 5,784 184,626,470 Rls. 6,233 $
86 1394 كانادا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,058 178,122,181 Rls. 5,945 $
87 1394 كانادا 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 1,250 177,032,875 Rls. 5,875 $
88 1394 كانادا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 253 168,696,162 Rls. 5,599 $
89 1394 كانادا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,959 165,230,460 Rls. 5,502 $
90 1394 كانادا 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 1,848 141,184,692 Rls. 4,728 $
91 1394 كانادا 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,893 117,833,715 Rls. 4,163 $
92 1394 كانادا 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 876 114,106,239 Rls. 3,840 $
93 1394 كانادا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 600 105,246,000 Rls. 3,600 $
94 1394 كانادا 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 678 101,154,720 Rls. 3,390 $
95 1394 كانادا 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 988 95,214,144 Rls. 3,162 $
96 1394 كانادا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 3,700 94,527,310 Rls. 3,145 $
97 1394 كانادا 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 250 90,579,000 Rls. 3,000 $
98 1394 كانادا 11061000 آرد ,زبره و پودر سبزيجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713 2,210 90,451,920 Rls. 3,000 $
99 1394 كانادا 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,480 87,156,588 Rls. 2,910 $
100 1394 كانادا 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,730 80,879,720 Rls. 2,680 $
101 1394 كانادا 20051000 سبزيجات هموژنيزه, محفوظ شده بجز در سرکه, يادرقند غيره, يخ نزده 1,254 75,124,632 Rls. 2,508 $
102 1394 كانادا 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 500 67,752,000 Rls. 2,250 $
103 1394 كانادا 09109929 ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار. 400 66,246,400 Rls. 2,200 $
104 1394 كانادا 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 341 62,551,546 Rls. 2,119 $
105 1394 كانادا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,000 60,210,000 Rls. 2,000 $
106 1394 كانادا 44219020 صنايع دستي چوبي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم به جز رخت آويز وخلال چوب كبريت 400 59,930,000 Rls. 2,000 $
107 1394 كانادا 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 420 58,247,712 Rls. 1,944 $
108 1394 كانادا 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 480 56,998,000 Rls. 2,000 $
109 1394 كانادا 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 469 56,667,579 Rls. 1,921 $
110 1394 كانادا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 1,190 55,496,250 Rls. 1,875 $
111 1394 كانادا 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 664 54,217,421 Rls. 1,796 $
112 1394 كانادا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,952 53,539,136 Rls. 1,778 $
113 1394 كانادا 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 396 41,867,360 Rls. 1,426 $
114 1394 كانادا 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 430 35,652,000 Rls. 1,200 $
115 1394 كانادا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 380 34,327,680 Rls. 1,140 $
116 1394 كانادا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 649 29,970,000 Rls. 1,000 $
117 1394 كانادا 33051000 شامپوها 355 26,708,456 Rls. 888 $
118 1394 كانادا 19054000 نان سوخاري (Rusks) ,نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه 275 26,204,320 Rls. 880 $
119 1394 كانادا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 83 25,354,560 Rls. 840 $
120 1394 كانادا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 600 24,169,600 Rls. 800 $
121 1394 كانادا 08109030 عناب تازه 87 20,885,456 Rls. 692 $
122 1394 كانادا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 560 19,180,800 Rls. 640 $
123 1394 كانادا 08094000 آلو و گوجه , تازه 208 17,112,870 Rls. 571 $
124 1394 كانادا 57021040 گليم دورو پشمي 14 17,110,015 Rls. 571 $
125 1394 كانادا 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 917 15,854,400 Rls. 540 $
126 1394 كانادا 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 140 14,977,500 Rls. 500 $
127 1394 كانادا 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 93 13,530,496 Rls. 448 $
128 1394 كانادا 19053200 ويفل ها و ويفرها 231 12,520,570 Rls. 416 $
129 1394 كانادا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 0 11,547,938 Rls. 413 $
130 1394 كانادا 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 65 9,990,904 Rls. 331 $
131 1394 كانادا 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 240 7,226,880 Rls. 240 $
132 1394 كانادا 11041900 دا نه هاي پهن شده يا فلس شده ساير غلات که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 240 7,226,880 Rls. 240 $
133 1394 كانادا 21061011 ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 240 7,191,600 Rls. 240 $
134 1394 كانادا 08131000 زردآلو ,خشک کرده 100 6,925,760 Rls. 230 $
135 1394 كانادا 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 32 6,368,191 Rls. 211 $
136 1394 كانادا 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 300 4,854,330 Rls. 162 $
137 1394 كانادا 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 100 4,793,120 Rls. 160 $
138 1394 كانادا 61046900 شلوار حتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يا دخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زسايرموا دنسجي غيرمذکور 135 3,791,475 Rls. 135 $
139 1394 كانادا 09062010 دا رچين خردشده ياساييده شده در بسته بندي آماده شده برا ي خرده فروشي . 10 3,766,838 Rls. 125 $
140 1394 كانادا 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 30 3,359,160 Rls. 120 $
141 1394 كانادا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 21 2,967,375 Rls. 103 $
142 1394 كانادا 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 10 2,897,568 Rls. 96 $
143 1394 كانادا 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 51 2,776,468 Rls. 92 $
144 1394 كانادا 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 25 2,636,480 Rls. 88 $
145 1394 كانادا 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 12 2,042,640 Rls. 72 $
146 1394 كانادا 09103010 زردچوبه دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 26 1,638,441 Rls. 54 $
147 1394 كانادا 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 40 1,566,656 Rls. 52 $
148 1394 كانادا 25131000 سنگ پا (pumicestone) 117 1,415,264 Rls. 47 $
149 1394 كانادا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 19 1,333,390 Rls. 47 $
150 1394 كانادا 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 13 755,811 Rls. 27 $
151 1394 كانادا 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1 607,950 Rls. 21 $
مجموع کل
592,133,919,038 ريال
مجموع کل
19,853,366 دلار
[1]