آمار کل " صادرات به" کشور "كنيا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 كنيا 27132000 قيرنفت 87,591,047 1,034,171,995,108 Rls. 35,071,190 $
2 1394 كنيا 27101940 روغن پايه معدني 1,706,030 57,175,368,619 Rls. 1,972,851 $
3 1394 كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,753,853 46,121,135,886 Rls. 1,577,839 $
4 1394 كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 633,690 20,558,812,271 Rls. 696,832 $
5 1394 كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 459,900 11,902,022,190 Rls. 399,348 $
6 1394 كنيا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 558,750 11,245,940,000 Rls. 380,000 $
7 1394 كنيا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 247,500 9,997,566,856 Rls. 333,797 $
8 1394 كنيا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 272,250 9,657,214,918 Rls. 330,136 $
9 1394 كنيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 279,320 4,411,128,650 Rls. 148,039 $
10 1394 كنيا 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 74,250 3,482,750,656 Rls. 115,384 $
11 1394 كنيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 222 3,377,134,806 Rls. 116,011 $
12 1394 كنيا 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 102,900 3,371,930,100 Rls. 113,193 $
13 1394 كنيا 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 230,410 2,783,537,128 Rls. 92,164 $
14 1394 كنيا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 50,726 2,699,765,376 Rls. 91,307 $
15 1394 كنيا 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 138,166 2,361,929,256 Rls. 78,264 $
16 1394 كنيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,118 2,328,109,586 Rls. 77,905 $
17 1394 كنيا 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 83,836 2,260,089,208 Rls. 75,460 $
18 1394 كنيا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 71,820 2,221,287,331 Rls. 73,778 $
19 1394 كنيا 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 10,710 2,054,950,000 Rls. 72,724 $
20 1394 كنيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,778 1,805,981,074 Rls. 60,099 $
21 1394 كنيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 52,800 1,475,018,688 Rls. 49,105 $
22 1394 كنيا 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 56,000 1,465,515,600 Rls. 49,200 $
23 1394 كنيا 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 72,798 1,399,601,896 Rls. 46,369 $
24 1394 كنيا 70072190 سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور 72,798 1,389,076,133 Rls. 46,369 $
25 1394 كنيا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 80,304 1,055,664,824 Rls. 36,103 $
26 1394 كنيا 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 20,000 1,046,124,650 Rls. 36,565 $
27 1394 كنيا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 52,000 1,004,688,100 Rls. 33,800 $
28 1394 كنيا 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 18,900 890,247,585 Rls. 29,495 $
29 1394 كنيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 426 671,325,328 Rls. 22,364 $
30 1394 كنيا 04090000 عسل طبيعي 4,060 597,755,120 Rls. 20,080 $
31 1394 كنيا 28301000 سولفور سديم 63,000 570,477,600 Rls. 18,900 $
32 1394 كنيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 79,440 562,925,530 Rls. 18,889 $
33 1394 كنيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 10,140 520,294,554 Rls. 17,238 $
34 1394 كنيا 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 16,000 479,360,000 Rls. 16,000 $
35 1394 كنيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 48,532 411,421,920 Rls. 14,560 $
36 1394 كنيا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 400 294,390,000 Rls. 10,000 $
37 1394 كنيا 25202000 ک گچ 345,450 275,643,411 Rls. 9,466 $
38 1394 كنيا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 990 254,149,830 Rls. 8,415 $
39 1394 كنيا 27101910 روغن موتور 20,640 249,347,712 Rls. 8,256 $
40 1394 كنيا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,050 212,419,344 Rls. 7,332 $
41 1394 كنيا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,900 171,547,200 Rls. 5,700 $
42 1394 كنيا 28365000 کربنات کلسيم 19,000 114,364,800 Rls. 3,799 $
43 1394 كنيا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 125 98,944,668 Rls. 3,303 $
44 1394 كنيا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 5,951 90,687,648 Rls. 3,146 $
45 1394 كنيا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,050 61,875,150 Rls. 2,050 $
46 1394 كنيا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 300 32,118,120 Rls. 1,080 $
47 1394 كنيا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 5,499 26,927,220 Rls. 934 $
48 1394 كنيا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 200 26,577,760 Rls. 880 $
49 1394 كنيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 280 25,369,680 Rls. 840 $
50 1394 كنيا 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 280 16,913,120 Rls. 560 $
51 1394 كنيا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 120 10,872,720 Rls. 360 $
52 1394 كنيا 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 120 7,248,480 Rls. 240 $
مجموع کل
1,249,497,543,410 ريال
مجموع کل
42,397,717 دلار
[1]