آمار کل " صادرات به" کشور "كنگو" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 كنگو 19053200 ويفل ها و ويفرها 68,948 3,181,803,372 Rls. 107,219 $
2 1394 كنگو 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 20,100 1,745,685,000 Rls. 60,300 $
3 1394 كنگو 27101910 روغن موتور 32,146 961,926,747 Rls. 33,753 $
4 1394 كنگو 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13,785 702,331,965 Rls. 24,813 $
5 1394 كنگو 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 383,400 620,780,193 Rls. 21,087 $
6 1394 كنگو 29391110 كدئين فسفات 25 531,967,500 Rls. 17,750 $
7 1394 كنگو 27101920 گريس 19,702 320,043,770 Rls. 11,230 $
8 1394 كنگو 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,440 126,535,560 Rls. 4,440 $
مجموع کل
8,191,074,107 ريال
مجموع کل
280,592 دلار
[1]