آمار کل " صادرات به" کشور "لهستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 181,241 261,772,914,968 Rls. 8,843,889 $
2 1394 لهستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,463,300 112,682,600,325 Rls. 3,788,332 $
3 1394 لهستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 275,000 63,647,121,000 Rls. 2,177,923 $
4 1394 لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 880,592 33,070,834,600 Rls. 1,107,630 $
5 1394 لهستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 95,000 22,702,506,700 Rls. 753,600 $
6 1394 لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 375,500 14,586,578,500 Rls. 488,153 $
7 1394 لهستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,477 14,579,664,440 Rls. 483,035 $
8 1394 لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 95,763 5,213,298,476 Rls. 176,092 $
9 1394 لهستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 19,250 4,170,531,000 Rls. 138,300 $
10 1394 لهستان 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 63,000 4,151,485,800 Rls. 138,603 $
11 1394 لهستان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 41,326 4,151,053,955 Rls. 138,896 $
12 1394 لهستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 107,600 3,088,757,400 Rls. 107,404 $
13 1394 لهستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 90,000 3,031,634,352 Rls. 100,416 $
14 1394 لهستان 13023000 ساىر مىوه هاى خشك كرده كه درجاى دىگرى مذكور ىا مشمول نباشند 37,300 2,794,236,250 Rls. 93,250 $
15 1394 لهستان 08071100 هندوا نه , تازه 297,964 2,738,761,104 Rls. 97,025 $
16 1394 لهستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 15,000 2,719,080,000 Rls. 90,000 $
17 1394 لهستان 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 1,550 2,313,359,864 Rls. 76,803 $
18 1394 لهستان 20029010 رب گوجه فرنگي 57,518 2,278,849,114 Rls. 75,557 $
19 1394 لهستان 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 28,920 2,175,898,800 Rls. 72,300 $
20 1394 لهستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,096,850,000 Rls. 70,000 $
21 1394 لهستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 31,000 1,741,057,500 Rls. 59,500 $
22 1394 لهستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 61,216 1,542,706,209 Rls. 52,033 $
23 1394 لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 10,500 1,483,492,500 Rls. 52,411 $
24 1394 لهستان 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 8,060 1,275,902,410 Rls. 43,805 $
25 1394 لهستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,273,800,000 Rls. 44,000 $
26 1394 لهستان 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 22,000 1,235,473,246 Rls. 41,791 $
27 1394 لهستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 830 1,215,900,000 Rls. 42,175 $
28 1394 لهستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 39,000 971,873,850 Rls. 33,150 $
29 1394 لهستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,100 938,860,230 Rls. 31,570 $
30 1394 لهستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,100 844,587,600 Rls. 28,400 $
31 1394 لهستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 24,750 841,237,125 Rls. 28,775 $
32 1394 لهستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,350 664,324,200 Rls. 23,220 $
33 1394 لهستان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,550 581,022,750 Rls. 19,250 $
34 1394 لهستان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 23,730 464,447,488 Rls. 15,424 $
35 1394 لهستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 210 375,220,800 Rls. 12,780 $
36 1394 لهستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 11,300 341,180,900 Rls. 11,300 $
37 1394 لهستان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1,340 168,678,510 Rls. 5,992 $
38 1394 لهستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 4,000 168,649,600 Rls. 5,600 $
39 1394 لهستان 39269060 پريفرم (PET) 2,411 168,633,774 Rls. 5,890 $
40 1394 لهستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 10,300 154,319,750 Rls. 5,150 $
41 1394 لهستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2 115,320,000 Rls. 4,000 $
42 1394 لهستان 32041510 گرانول مستربچ (Master Batch) 470 80,686,486 Rls. 2,694 $
43 1394 لهستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 900 53,530,200 Rls. 1,800 $
44 1394 لهستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 330 39,841,560 Rls. 1,320 $
45 1394 لهستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 230 33,773,700 Rls. 1,145 $
46 1394 لهستان 08109020 زرشك تازه 898 27,014,680 Rls. 895 $
47 1394 لهستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 240 24,779,160 Rls. 840 $
48 1394 لهستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 260 22,757,982 Rls. 754 $
49 1394 لهستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 150 22,637,250 Rls. 750 $
50 1394 لهستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 127 20,789,850 Rls. 700 $
51 1394 لهستان 09011290 قهوه بوندا ده کافئين گرفته بجز رديفهاي 09011210و09011220 50 8,236,250 Rls. 275 $
52 1394 لهستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 20 6,640,260 Rls. 220 $
مجموع کل
580,873,392,467 ريال
مجموع کل
19,594,816 دلار
[1]