آمار کل " صادرات به" کشور "ليتواني" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ليتواني 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 295,350 71,325,797,900 Rls. 2,401,250 $
2 1394 ليتواني 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 79,500 18,935,973,300 Rls. 629,250 $
3 1394 ليتواني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 384,163 13,319,304,338 Rls. 447,271 $
4 1394 ليتواني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 208,125 11,807,544,575 Rls. 398,124 $
5 1394 ليتواني 26159010 سنگ وا ناديوم وکنسانتره آن 64,180 9,486,766,700 Rls. 320,900 $
6 1394 ليتواني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 55,000 5,658,555,000 Rls. 192,500 $
7 1394 ليتواني 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 125,000 4,842,602,700 Rls. 162,454 $
8 1394 ليتواني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 89,739 4,555,288,666 Rls. 152,527 $
9 1394 ليتواني 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 204 4,491,482,112 Rls. 149,961 $
10 1394 ليتواني 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 12,500 3,015,900,000 Rls. 100,000 $
11 1394 ليتواني 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 243 959,097,963 Rls. 32,180 $
12 1394 ليتواني 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 9,416 690,283,776 Rls. 22,848 $
13 1394 ليتواني 27101910 روغن موتور 11,182 605,953,440 Rls. 20,128 $
14 1394 ليتواني 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 19,200 389,907,840 Rls. 13,440 $
15 1394 ليتواني 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 5,500 249,166,500 Rls. 8,250 $
16 1394 ليتواني 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 818 33,868,125 Rls. 1,125 $
17 1394 ليتواني 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 202 2,875,872 Rls. 96 $
مجموع کل
150,370,368,807 ريال
مجموع کل
5,052,303 دلار
[1]