آمار کل " صادرات به" کشور "ماداگاسكار" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ماداگاسكار 27132000 قيرنفت 300,000 1,494,108,000 Rls. 49,500 $
2 1394 ماداگاسكار 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,376 487,652,704 Rls. 16,156 $
3 1394 ماداگاسكار 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 782 153,515,824 Rls. 5,086 $
4 1394 ماداگاسكار 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 600 43,464,960 Rls. 1,440 $
مجموع کل
2,178,741,488 ريال
مجموع کل
72,182 دلار
[1]