آمار کل " صادرات به" کشور "مالي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 8,547,992 242,505,967,503 Rls. 8,179,297 $
2 1394 سومالي 27132000 قيرنفت 10,291,597 122,535,450,778 Rls. 4,219,337 $
3 1394 سومالي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 68,269,618 93,106,197,546 Rls. 3,224,993 $
4 1394 سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,105,023 63,846,290,026 Rls. 2,150,412 $
5 1394 سومالي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,268,652 26,408,359,872 Rls. 885,771 $
6 1394 سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 178,459 12,735,386,871 Rls. 423,623 $
7 1394 سومالي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 188,429 11,103,945,089 Rls. 376,166 $
8 1394 سومالي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 37,107 11,009,372,852 Rls. 367,371 $
9 1394 مالي 27132000 قيرنفت 587,301 7,285,059,810 Rls. 243,729 $
10 1394 مالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 109,479 5,871,902,912 Rls. 197,442 $
11 1394 سومالي 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 18,365 4,244,991,202 Rls. 155,213 $
12 1394 سومالي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 34,943 3,968,672,346 Rls. 132,224 $
13 1394 سومالي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 62,120 3,844,500,114 Rls. 130,377 $
14 1394 سومالي 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 3,294,192,544 Rls. 109,072 $
15 1394 سومالي 27101910 روغن موتور 86,188 2,574,625,097 Rls. 85,389 $
16 1394 سومالي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 35,714 2,557,060,701 Rls. 90,340 $
17 1394 سومالي 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 206,532 1,900,532,000 Rls. 63,100 $
18 1394 سومالي 19053200 ويفل ها و ويفرها 20,731 1,872,785,728 Rls. 62,194 $
19 1394 سومالي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 294,588 1,638,720,800 Rls. 54,400 $
20 1394 سومالي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 13,500 1,630,908,000 Rls. 54,000 $
21 1394 سومالي 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 80,000 1,530,828,000 Rls. 52,000 $
22 1394 سومالي 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 4,190 878,638,810 Rls. 29,330 $
23 1394 سومالي 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 33,920 875,415,508 Rls. 29,089 $
24 1394 سومالي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 24,790 809,055,000 Rls. 27,000 $
25 1394 سومالي 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 24,590 808,785,000 Rls. 27,000 $
26 1394 سومالي 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 35,038 793,910,936 Rls. 26,278 $
27 1394 سومالي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,567 624,237,210 Rls. 20,805 $
28 1394 سومالي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 31,970 507,574,464 Rls. 16,944 $
29 1394 سومالي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,800 303,446,250 Rls. 10,125 $
30 1394 سومالي 27101940 روغن پايه معدني 9,011 283,423,177 Rls. 9,461 $
31 1394 سومالي 30067010 ژل الكترود پزشكي 4,000 120,808,000 Rls. 4,000 $
32 1394 سومالي 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 320 107,841,600 Rls. 3,600 $
33 1394 سومالي 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 25,655 72,768,820 Rls. 2,437 $
34 1394 سومالي 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 545 46,417,600 Rls. 1,600 $
35 1394 سومالي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,200 33,826,240 Rls. 1,120 $
36 1394 سومالي 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 126 23,431,590 Rls. 819 $
37 1394 سومالي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 150 9,580,032 Rls. 324 $
38 1394 سومالي 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 60 6,500,736 Rls. 216 $
39 1394 سومالي 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 150 3,621,720 Rls. 120 $
40 1394 سومالي 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 100 2,687,400 Rls. 90 $
41 1394 سومالي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15 1,330,560 Rls. 45 $
مجموع کل
631,779,050,444 ريال
مجموع کل
21,466,854 دلار
[1]