آمار کل " صادرات به" کشور "مراكش" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 مراكش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 29,617,930 250,391,756,720 Rls. 8,293,040 $
2 1394 مراكش 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 18,850 37,858,603,300 Rls. 1,297,198 $
3 1394 مراكش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,136 5,766,203,376 Rls. 194,967 $
4 1394 مراكش 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 50,028 2,697,627,850 Rls. 90,050 $
5 1394 مراكش 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 926,602,600 Rls. 30,800 $
6 1394 مراكش 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 17,150 569,590,945 Rls. 18,865 $
7 1394 مراكش 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 21,980 362,113,906 Rls. 12,090 $
8 1394 مراكش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 69 347,070,000 Rls. 11,500 $
9 1394 مراكش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 570 300,854,400 Rls. 10,175 $
10 1394 مراكش 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 700 248,693,920 Rls. 8,320 $
11 1394 مراكش 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 2,830 202,723,794 Rls. 7,106 $
12 1394 مراكش 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 340 30,806,040 Rls. 1,020 $
13 1394 مراكش 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 130 11,531,520 Rls. 390 $
مجموع کل
299,714,178,371 ريال
مجموع کل
9,975,520 دلار
[1]