آمار کل " صادرات به" کشور "مصر" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 269,808,304 3,580,870,952,454 Rls. 121,409,604 $
2 1394 مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 216,576,277 2,817,920,968,262 Rls. 95,672,866 $
3 1394 مصر 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 55,978,334 1,521,725,214,425 Rls. 52,016,187 $
4 1394 مصر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,984,000 308,883,215,500 Rls. 10,394,424 $
5 1394 مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 42,747,829 251,967,153,024 Rls. 8,518,274 $
6 1394 مصر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 206,186,828 229,642,582,869 Rls. 7,967,210 $
7 1394 مصر 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 9,665,708 114,865,499,343 Rls. 3,943,609 $
8 1394 مصر 27132000 قيرنفت 11,724,940 107,638,286,037 Rls. 3,565,752 $
9 1394 مصر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 261,000 66,749,384,200 Rls. 2,241,900 $
10 1394 مصر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 122,000 32,565,973,600 Rls. 1,083,800 $
11 1394 مصر 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 92,800 18,635,712,000 Rls. 646,400 $
12 1394 مصر 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 182,786 16,667,550,632 Rls. 568,952 $
13 1394 مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 225,467 14,505,738,822 Rls. 484,305 $
14 1394 مصر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,300 10,601,396,850 Rls. 351,450 $
15 1394 مصر 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 60,051 9,801,566,658 Rls. 329,089 $
16 1394 مصر 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 575 7,407,944,116 Rls. 251,345 $
17 1394 مصر 03061700 ساير انواع ميگو. 50,400 7,072,531,200 Rls. 241,920 $
18 1394 مصر 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 408,325 6,199,571,200 Rls. 211,127 $
19 1394 مصر 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 131,000 4,187,346,017 Rls. 141,996 $
20 1394 مصر 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 99,000 4,020,780,996 Rls. 138,595 $
21 1394 مصر 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 43,514 3,942,704,958 Rls. 130,542 $
22 1394 مصر 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 154,000 3,704,153,600 Rls. 123,200 $
23 1394 مصر 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 276 3,338,357,767 Rls. 111,026 $
24 1394 مصر 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 41,050 3,034,416,000 Rls. 102,625 $
25 1394 مصر 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 47,000 2,416,679,000 Rls. 84,402 $
26 1394 مصر 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,324,168,000 Rls. 76,977 $
27 1394 مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 403,890 2,244,982,912 Rls. 75,935 $
28 1394 مصر 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 266,400 1,982,124,150 Rls. 66,600 $
29 1394 مصر 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 45,814 1,803,628,632 Rls. 63,231 $
30 1394 مصر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,457 1,733,657,278 Rls. 59,478 $
31 1394 مصر 08081000 سيب , تازه 94,430 1,414,089,250 Rls. 47,215 $
32 1394 مصر 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 2,573 672,321,746 Rls. 22,742 $
33 1394 مصر 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 656,051,000 Rls. 22,000 $
34 1394 مصر 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 10,000 565,140,000 Rls. 19,966 $
35 1394 مصر 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 5,000 507,692,500 Rls. 17,500 $
36 1394 مصر 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,980 357,674,640 Rls. 11,940 $
37 1394 مصر 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 12,500 313,426,875 Rls. 10,625 $
38 1394 مصر 25293090 لوسيت ها ونفلين (به جز نفلين سي انيت ) 41,968 150,441,704 Rls. 5,036 $
39 1394 مصر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,910 62,690,639 Rls. 2,101 $
40 1394 مصر 90153000 ترا زها 50 59,654,230 Rls. 1,990 $
41 1394 مصر 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 75 51,158,703 Rls. 1,767 $
42 1394 مصر 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 114 28,991,682 Rls. 1,024 $
43 1394 مصر 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 159 10,213,392 Rls. 339 $
44 1394 مصر 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 7 3,407,792 Rls. 120 $
مجموع کل
9,163,307,194,654 ريال
مجموع کل
311,237,188 دلار
[1]