آمار کل " صادرات به" کشور "منطقه ازاد بندرانزلي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 منطقه ازاد بندرانزلي 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 76,950 6,915,314,250 Rls. 230,850 $
2 1394 منطقه ازاد بندرانزلي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 121,000 5,445,834,000 Rls. 181,500 $
3 1394 منطقه ازاد بندرانزلي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 179,700 4,582,462,965 Rls. 152,745 $
4 1394 منطقه ازاد بندرانزلي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 90,320 3,044,419,675 Rls. 101,625 $
5 1394 منطقه ازاد بندرانزلي 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 53,000 2,375,230,616 Rls. 79,288 $
6 1394 منطقه ازاد بندرانزلي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 65,000 1,752,075,000 Rls. 58,500 $
7 1394 منطقه ازاد بندرانزلي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,348 906,404,618 Rls. 30,054 $
8 1394 منطقه ازاد بندرانزلي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 35,625 746,945,834 Rls. 24,937 $
مجموع کل
25,768,686,958 ريال
مجموع کل
859,499 دلار
[1]