آمار کل " صادرات به" کشور "منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 27132000 قيرنفت 2,228,854 25,067,685,407 Rls. 836,174 $
2 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,000 8,247,700,800 Rls. 274,800 $
3 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,198,388 6,906,740,438 Rls. 229,454 $
4 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 02072790 ساير قطعات واحشاء يخ زده بوقلمون به غير ا ز خميرآن 19,389 2,859,377,321 Rls. 95,009 $
5 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 27101910 روغن موتور 192,687 2,328,559,688 Rls. 77,074 $
6 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 48,500 1,782,228,600 Rls. 59,300 $
7 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 8,232 1,480,623,984 Rls. 49,392 $
8 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,000 1,187,089,200 Rls. 39,600 $
9 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 80,800 1,089,709,200 Rls. 36,360 $
10 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 36,800 1,032,914,544 Rls. 34,224 $
11 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 845,124,000 Rls. 28,000 $
12 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 25202000 ک گچ 923,750 777,852,880 Rls. 25,865 $
13 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 22,600 745,054,200 Rls. 24,860 $
14 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 08081000 سيب , تازه 17,000 205,217,200 Rls. 6,800 $
15 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 74,276 189,230,580 Rls. 6,314 $
16 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 1,000 134,896,500 Rls. 4,500 $
17 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 6,765 88,117,335 Rls. 2,927 $
18 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 2,210 86,511,776 Rls. 2,873 $
19 1394 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 61,615 64,936,485 Rls. 2,157 $
مجموع کل
55,119,570,138 ريال
مجموع کل
1,835,683 دلار
[1]