آمار کل " صادرات به" کشور "موريس" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 موريس 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 49,280 1,815,413,600 Rls. 64,064 $
2 1394 موريس 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 21,328 1,122,812,272 Rls. 38,288 $
3 1394 موريس 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 17 280,826,480 Rls. 9,680 $
4 1394 موريس 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 5 255,046,350 Rls. 8,450 $
5 1394 موريس 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 5 252,246,020 Rls. 8,450 $
6 1394 موريس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,533 123,380,654 Rls. 4,171 $
7 1394 موريس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,676 97,788,980 Rls. 3,418 $
8 1394 موريس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 600 95,741,184 Rls. 3,238 $
9 1394 موريس 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 45 57,935,250 Rls. 2,025 $
10 1394 موريس 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 461 47,463,990 Rls. 1,659 $
11 1394 موريس 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 1,054 30,984,630 Rls. 1,083 $
12 1394 موريس 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 200 22,888,000 Rls. 800 $
13 1394 موريس 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 154 16,566,221 Rls. 553 $
14 1394 موريس 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 54 15,964,020 Rls. 540 $
15 1394 موريس 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 70 5,092,580 Rls. 178 $
16 1394 موريس 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 75 4,138,820 Rls. 140 $
17 1394 موريس 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 90 2,202,970 Rls. 77 $
18 1394 موريس 08131000 زردآلو ,خشک کرده 54 2,137,952 Rls. 71 $
19 1394 موريس 20029010 رب گوجه فرنگي 40 1,951,158 Rls. 66 $
20 1394 موريس 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 33 1,687,990 Rls. 59 $
21 1394 موريس 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 24 1,201,620 Rls. 42 $
مجموع کل
4,253,470,741 ريال
مجموع کل
147,052 دلار
[1]