آمار کل " صادرات به" کشور "ميانمار" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ميانمار 27132000 قيرنفت 166,465,496 2,002,070,034,416 Rls. 67,880,883 $
2 1394 ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 3,103,802 81,639,951,960 Rls. 2,791,896 $
3 1394 ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 4,028,445 80,694,951,535 Rls. 2,701,834 $
4 1394 ميانمار 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 1,533,725 41,388,683,490 Rls. 1,380,370 $
5 1394 ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 592,000 9,459,550,240 Rls. 315,251 $
6 1394 ميانمار 27101950 روغن صنعتي 376,796 9,100,840,096 Rls. 302,233 $
7 1394 ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 415,853 5,603,524,166 Rls. 187,133 $
8 1394 ميانمار 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 61,410 1,995,267,538 Rls. 67,439 $
9 1394 ميانمار 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 49,980 1,641,624,754 Rls. 54,978 $
10 1394 ميانمار 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 15,820 452,610,200 Rls. 15,820 $
11 1394 ميانمار 25202000 ک گچ 25,200 19,435,276 Rls. 644 $
مجموع کل
2,234,066,473,671 ريال
مجموع کل
75,698,482 دلار
[1]