آمار کل " صادرات به" کشور "نروژ" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 نروژ 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,297 10,208,273,195 Rls. 341,614 $
2 1394 نروژ 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 104,821 5,681,441,266 Rls. 190,705 $
3 1394 نروژ 16043100 خاويار 33 2,664,120,144 Rls. 89,633 $
4 1394 نروژ 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 26 2,362,397,877 Rls. 79,263 $
5 1394 نروژ 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,511 2,031,385,794 Rls. 69,941 $
6 1394 نروژ 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 12,175 701,034,078 Rls. 24,211 $
7 1394 نروژ 08071100 هندوا نه , تازه 64,420 581,462,560 Rls. 20,581 $
8 1394 نروژ 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 10,248 537,504,336 Rls. 18,444 $
9 1394 نروژ 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 156 429,985,920 Rls. 14,352 $
10 1394 نروژ 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,003 421,337,778 Rls. 14,405 $
11 1394 نروژ 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 5,504 410,320,945 Rls. 14,004 $
12 1394 نروژ 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,400 408,074,160 Rls. 13,520 $
13 1394 نروژ 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,670 388,367,518 Rls. 12,859 $
14 1394 نروژ 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,483 385,468,697 Rls. 12,916 $
15 1394 نروژ 57021040 گليم دورو پشمي 470 304,264,616 Rls. 10,157 $
16 1394 نروژ 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 2,167 282,397,094 Rls. 9,751 $
17 1394 نروژ 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 2,059 261,391,854 Rls. 8,790 $
18 1394 نروژ 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,888 191,867,085 Rls. 6,582 $
19 1394 نروژ 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,918 160,101,637 Rls. 5,449 $
20 1394 نروژ 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,600 124,476,000 Rls. 4,200 $
21 1394 نروژ 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 380 92,677,966 Rls. 3,096 $
22 1394 نروژ 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 290 33,979,720 Rls. 1,177 $
23 1394 نروژ 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 300 17,298,000 Rls. 600 $
24 1394 نروژ 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 231 15,298,928 Rls. 508 $
25 1394 نروژ 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19 11,118,016 Rls. 368 $
26 1394 نروژ 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 36 5,391,720 Rls. 180 $
27 1394 نروژ 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 227 5,114,360 Rls. 170 $
28 1394 نروژ 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 14 3,157,380 Rls. 108 $
29 1394 نروژ 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 43 2,617,032 Rls. 88 $
30 1394 نروژ 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 86 2,504,940 Rls. 83 $
31 1394 نروژ 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 7 1,377,884 Rls. 46 $
مجموع کل
28,726,208,500 ريال
مجموع کل
967,800 دلار
[1]