آمار کل " صادرات به" کشور "نيجر" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 نيجر 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 58,300 7,008,414,400 Rls. 233,205 $
2 1394 نيجر 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 28,200 4,220,443,000 Rls. 147,000 $
3 1394 نيجر 27132000 قيرنفت 300,300 3,761,276,944 Rls. 124,624 $
4 1394 نيجر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 51,545 2,862,230,357 Rls. 95,415 $
5 1394 نيجر 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,042 1,779,135,512 Rls. 58,943 $
6 1394 نيجر 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 8,340 879,436,320 Rls. 29,190 $
7 1394 نيجر 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 25,200 644,999,040 Rls. 21,420 $
8 1394 نيجر 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 91,800 571,735,312 Rls. 19,012 $
9 1394 نيجر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,016 566,347,482 Rls. 19,238 $
10 1394 نيجر 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 3,835 344,574,750 Rls. 11,505 $
11 1394 نيجر 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 2,160 262,119,793 Rls. 8,750 $
12 1394 نيجر 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 422 82,885,264 Rls. 2,746 $
13 1394 نيجر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 250 22,467,000 Rls. 750 $
14 1394 نيجر 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 290 14,853,104 Rls. 493 $
15 1394 نيجر 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 90 8,088,120 Rls. 270 $
مجموع کل
23,029,006,398 ريال
مجموع کل
772,561 دلار
[1]