آمار کل " صادرات به" کشور "نيجريه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 نيجريه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 313,583 37,252,829,086 Rls. 1,254,331 $
2 1394 نيجريه 29391110 كدئين فسفات 450 9,638,338,750 Rls. 319,500 $
3 1394 نيجريه 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 48,040 5,000,315,460 Rls. 168,140 $
4 1394 نيجريه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 45,520 4,010,749,500 Rls. 136,560 $
5 1394 نيجريه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 68,548 3,706,243,998 Rls. 123,705 $
6 1394 نيجريه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 8,342 2,932,536,637 Rls. 103,153 $
7 1394 نيجريه 20029010 رب گوجه فرنگي 52,900 1,911,838,512 Rls. 63,480 $
8 1394 نيجريه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 141 1,827,448,760 Rls. 61,835 $
9 1394 نيجريه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,452 1,466,341,868 Rls. 49,893 $
10 1394 نيجريه 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 20,000 905,143,200 Rls. 31,200 $
11 1394 نيجريه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 132,605 886,617,916 Rls. 30,240 $
12 1394 نيجريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,750 742,725,900 Rls. 25,230 $
13 1394 نيجريه 27132000 قيرنفت 64,500 679,899,370 Rls. 23,430 $
14 1394 نيجريه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 459 665,393,975 Rls. 22,471 $
15 1394 نيجريه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 56,000 646,313,700 Rls. 22,081 $
16 1394 نيجريه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 21,000 514,615,500 Rls. 17,850 $
17 1394 نيجريه 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 3,000 343,320,000 Rls. 12,000 $
18 1394 نيجريه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 2,037 307,424,040 Rls. 10,185 $
19 1394 نيجريه 29151100 اسيد فرميك 19,800 305,845,650 Rls. 10,865 $
20 1394 نيجريه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 36,500 290,764,530 Rls. 10,273 $
21 1394 نيجريه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,502 268,765,232 Rls. 8,972 $
22 1394 نيجريه 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 2,500 260,216,250 Rls. 8,750 $
23 1394 نيجريه 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 700 253,780,800 Rls. 8,400 $
24 1394 نيجريه 25202000 ک گچ 270,000 220,200,120 Rls. 7,560 $
25 1394 نيجريه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 450 154,494,000 Rls. 5,400 $
26 1394 نيجريه 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 6,354 151,367,668 Rls. 5,053 $
27 1394 نيجريه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,874 139,554,372 Rls. 4,722 $
28 1394 نيجريه 21069080 کمكمل غذايي، 1,118 66,951,660 Rls. 2,235 $
29 1394 نيجريه 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 320 47,776,000 Rls. 1,600 $
30 1394 نيجريه 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 500 43,852,500 Rls. 1,500 $
31 1394 نيجريه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 480 43,136,640 Rls. 1,440 $
32 1394 نيجريه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 150 17,166,000 Rls. 600 $
33 1394 نيجريه 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 66 9,526,008 Rls. 318 $
34 1394 نيجريه 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 20,200 59,910 Rls. 2 $
مجموع کل
75,711,553,512 ريال
مجموع کل
2,552,974 دلار
[1]