آمار کل " صادرات به" کشور "نيوزيلند" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 نيوزيلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,360,560 45,049,678,887 Rls. 1,522,648 $
2 1394 نيوزيلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 204,340 7,950,105,371 Rls. 265,638 $
3 1394 نيوزيلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,548 5,116,433,074 Rls. 170,999 $
4 1394 نيوزيلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 49,300 3,208,190,810 Rls. 107,743 $
5 1394 نيوزيلند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 74,250 2,622,876,869 Rls. 87,366 $
6 1394 نيوزيلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 52,280 2,355,519,893 Rls. 79,921 $
7 1394 نيوزيلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,964 2,235,981,275 Rls. 74,370 $
8 1394 نيوزيلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,772 1,497,039,762 Rls. 50,565 $
9 1394 نيوزيلند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 1,000 1,116,660,000 Rls. 37,000 $
10 1394 نيوزيلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 8,176 1,104,603,894 Rls. 37,981 $
11 1394 نيوزيلند 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 14,495 789,197,000 Rls. 26,541 $
12 1394 نيوزيلند 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 6,553 665,367,285 Rls. 22,935 $
13 1394 نيوزيلند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,760 503,769,900 Rls. 16,780 $
14 1394 نيوزيلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,550 478,515,150 Rls. 15,976 $
15 1394 نيوزيلند 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 18 335,642,112 Rls. 11,206 $
16 1394 نيوزيلند 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,239 286,155,069 Rls. 9,546 $
17 1394 نيوزيلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,520 262,378,591 Rls. 8,793 $
18 1394 نيوزيلند 20029010 رب گوجه فرنگي 4,000 229,961,447 Rls. 7,738 $
19 1394 نيوزيلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,172 227,748,066 Rls. 7,792 $
20 1394 نيوزيلند 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 3,151 185,778,060 Rls. 6,302 $
21 1394 نيوزيلند 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 4 176,891,779 Rls. 5,949 $
22 1394 نيوزيلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,630 172,359,460 Rls. 5,705 $
23 1394 نيوزيلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,129 141,720,190 Rls. 4,727 $
24 1394 نيوزيلند 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 171 130,792,000 Rls. 4,455 $
25 1394 نيوزيلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,305 122,439,144 Rls. 4,191 $
26 1394 نيوزيلند 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 2,110 113,765,292 Rls. 3,798 $
27 1394 نيوزيلند 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 2 112,937,302 Rls. 3,742 $
28 1394 نيوزيلند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 910 109,607,680 Rls. 3,640 $
29 1394 نيوزيلند 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,280 98,888,048 Rls. 3,366 $
30 1394 نيوزيلند 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 875 92,426,250 Rls. 3,063 $
31 1394 نيوزيلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,550 87,552,448 Rls. 3,022 $
32 1394 نيوزيلند 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 600 77,841,000 Rls. 2,700 $
33 1394 نيوزيلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 860 76,366,800 Rls. 2,580 $
34 1394 نيوزيلند 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,174 63,326,610 Rls. 2,113 $
35 1394 نيوزيلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 910 62,723,296 Rls. 2,083 $
36 1394 نيوزيلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,090 61,884,964 Rls. 2,066 $
37 1394 نيوزيلند 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 455 53,214,392 Rls. 1,763 $
38 1394 نيوزيلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 380 51,221,340 Rls. 1,710 $
39 1394 نيوزيلند 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 844 48,071,880 Rls. 1,604 $
40 1394 نيوزيلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 358 47,925,356 Rls. 1,654 $
41 1394 نيوزيلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 630 44,055,900 Rls. 1,470 $
42 1394 نيوزيلند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,459 43,771,901 Rls. 1,539 $
43 1394 نيوزيلند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 812 42,986,682 Rls. 1,462 $
44 1394 نيوزيلند 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 400 42,282,800 Rls. 1,400 $
45 1394 نيوزيلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 55 30,755,800 Rls. 1,030 $
46 1394 نيوزيلند 08109020 زرشك تازه 90 28,691,900 Rls. 950 $
47 1394 نيوزيلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 242 25,864,110 Rls. 863 $
48 1394 نيوزيلند 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 396 20,469,510 Rls. 683 $
49 1394 نيوزيلند 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 200 19,949,300 Rls. 700 $
50 1394 نيوزيلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 360 19,445,436 Rls. 684 $
51 1394 نيوزيلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 610 19,344,930 Rls. 671 $
52 1394 نيوزيلند 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 14 18,681,420 Rls. 619 $
53 1394 نيوزيلند 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 600 16,834,148 Rls. 562 $
54 1394 نيوزيلند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 220 14,258,104 Rls. 476 $
55 1394 نيوزيلند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 650 13,070,916 Rls. 444 $
56 1394 نيوزيلند 57021040 گليم دورو پشمي 14 11,981,460 Rls. 397 $
57 1394 نيوزيلند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 8 10,421,140 Rls. 349 $
58 1394 نيوزيلند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 180 9,756,288 Rls. 324 $
59 1394 نيوزيلند 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 230 9,003,488 Rls. 299 $
60 1394 نيوزيلند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 31 7,121,977 Rls. 238 $
61 1394 نيوزيلند 07132010 ---لپه 158 5,781,504 Rls. 192 $
62 1394 نيوزيلند 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 150 3,773,700 Rls. 126 $
63 1394 نيوزيلند 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 80 2,408,960 Rls. 80 $
مجموع کل
78,584,269,120 ريال
مجموع کل
2,647,329 دلار
[1]