آمار کل " صادرات به" کشور "هند" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,616,686,049 15,093,294,067,575 Rls. 513,993,341 $
2 1394 هند 27132000 قيرنفت 791,453,232 8,992,309,272,470 Rls. 305,355,524 $
3 1394 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 1,109,360,583 8,889,415,054,722 Rls. 300,456,581 $
4 1394 هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 555,547,651 6,760,361,876,417 Rls. 229,315,607 $
5 1394 هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 100,415,124 2,915,872,968,744 Rls. 98,202,233 $
6 1394 هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 103,554,281 2,529,407,596,980 Rls. 86,034,319 $
7 1394 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 83,455,394 1,959,696,882,615 Rls. 66,423,199 $
8 1394 هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 35,799,000 1,887,126,528,600 Rls. 63,485,933 $
9 1394 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 49,038,186 1,683,315,433,335 Rls. 57,362,508 $
10 1394 هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 37,985,912 1,443,382,750,298 Rls. 48,552,028 $
11 1394 هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 48,607,084 1,340,334,099,983 Rls. 45,133,005 $
12 1394 هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 166,048,785 1,166,676,072,663 Rls. 39,674,631 $
13 1394 هند 27101940 روغن پايه معدني 37,919,884 1,164,844,810,790 Rls. 39,308,071 $
14 1394 هند 29152100 اسيد استيك 69,221,135 1,127,242,074,801 Rls. 38,334,175 $
15 1394 هند 29023000 تولوئن 44,614,637 907,895,925,824 Rls. 30,560,624 $
16 1394 هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,796,432 877,426,407,297 Rls. 29,632,613 $
17 1394 هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 15,705,115 844,958,556,907 Rls. 28,475,277 $
18 1394 هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 12,704,957 693,617,780,101 Rls. 23,475,465 $
19 1394 هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 24,276,909 641,820,966,342 Rls. 21,765,772 $
20 1394 هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 17,056,250 619,989,529,210 Rls. 21,194,761 $
21 1394 هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 12,884,604 617,386,741,164 Rls. 20,490,928 $
22 1394 هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 7,484,400 602,491,650,264 Rls. 20,501,994 $
23 1394 هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,348,990 586,482,554,691 Rls. 19,955,088 $
24 1394 هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 25,782,704 531,181,344,997 Rls. 18,023,510 $
25 1394 هند 29025000 ا ستيرن 13,006,910 488,753,137,010 Rls. 16,182,807 $
26 1394 هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 7,785,717 476,066,423,366 Rls. 16,231,240 $
27 1394 هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 35,876,830 464,255,140,870 Rls. 15,792,598 $
28 1394 هند 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 18,998,670 410,954,380,914 Rls. 13,755,723 $
29 1394 هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 10,940,883 404,797,665,216 Rls. 14,577,194 $
30 1394 هند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 32,225,000 381,651,856,685 Rls. 13,127,921 $
31 1394 هند 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 5,766,580 358,670,022,596 Rls. 12,038,079 $
32 1394 هند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 9,780,500 347,992,529,073 Rls. 11,974,614 $
33 1394 هند 29391110 كدئين فسفات 15,000 320,070,840,000 Rls. 10,650,000 $
34 1394 هند 29336100 ملامين 10,340,000 310,744,720,272 Rls. 10,593,711 $
35 1394 هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 35,023,919 298,836,247,467 Rls. 10,119,216 $
36 1394 هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 497,561 286,874,314,382 Rls. 9,838,323 $
37 1394 هند 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 36,111,198 278,148,233,945 Rls. 9,847,328 $
38 1394 هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 2,235,069 260,826,563,806 Rls. 8,826,708 $
39 1394 هند 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 16,700,420 251,611,829,900 Rls. 8,938,253 $
40 1394 هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 1,065,391 242,506,511,537 Rls. 8,101,796 $
41 1394 هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 44,813,425 222,201,766,518 Rls. 7,394,216 $
42 1394 هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 37,080,205 206,646,592,503 Rls. 6,982,035 $
43 1394 هند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 5,540,500 204,408,630,973 Rls. 6,920,175 $
44 1394 هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 7,000,000 196,497,840,000 Rls. 6,510,000 $
45 1394 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 6,092,000 176,540,787,362 Rls. 5,848,137 $
46 1394 هند 29173500 انيدريد فتاليك 4,410,000 175,598,265,800 Rls. 6,036,600 $
47 1394 هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 454,427,660 161,955,946,330 Rls. 5,452,040 $
48 1394 هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 1,544,066 136,783,806,376 Rls. 4,596,957 $
49 1394 هند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 501,650 129,805,570,070 Rls. 4,329,560 $
50 1394 هند 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 20,754,567 125,454,355,644 Rls. 4,217,731 $
51 1394 هند 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 2,400,000 123,134,400,000 Rls. 4,080,000 $
52 1394 هند 28362000 کربنات دي سديم 15,450,400 119,947,151,401 Rls. 4,016,969 $
53 1394 هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,764,850 110,992,041,152 Rls. 3,715,152 $
54 1394 هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 3,025,000 103,484,770,523 Rls. 3,645,619 $
55 1394 هند 25202000 ک گچ 157,336,204 94,302,965,073 Rls. 3,181,970 $
56 1394 هند 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 554,317 92,065,193,685 Rls. 3,114,632 $
57 1394 هند 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 2,369,719 86,426,419,794 Rls. 2,896,651 $
58 1394 هند 27101920 گريس 6,378,121 85,573,538,045 Rls. 2,935,133 $
59 1394 هند 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 521,196 84,372,057,534 Rls. 2,819,113 $
60 1394 هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 361,014 83,824,936,256 Rls. 2,831,694 $
61 1394 هند 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 2,322,000 81,809,277,960 Rls. 2,823,080 $
62 1394 هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 2,061,550 76,769,030,622 Rls. 2,638,604 $
63 1394 هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 3,106,331 74,010,977,485 Rls. 2,551,135 $
64 1394 هند 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 497,315 73,133,280,000 Rls. 2,430,000 $
65 1394 هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 2,945,620 70,062,558,372 Rls. 2,385,659 $
66 1394 هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 4,327 69,289,996,885 Rls. 2,309,855 $
67 1394 هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 8,040,010 63,558,346,337 Rls. 2,130,602 $
68 1394 هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 152,573 61,882,411,847 Rls. 2,081,087 $
69 1394 هند 29221310 تري اتانول آمين 1,490,400 61,760,372,800 Rls. 2,086,147 $
70 1394 هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 673,422 59,170,869,412 Rls. 2,006,934 $
71 1394 هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 2,155,961 58,022,242,616 Rls. 1,938,195 $
72 1394 هند 08081000 سيب , تازه 4,548,585 56,283,225,972 Rls. 1,898,678 $
73 1394 هند 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 2,093,789 56,186,396,548 Rls. 1,884,414 $
74 1394 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,584,127 55,239,032,226 Rls. 1,883,528 $
75 1394 هند 27101910 روغن موتور 2,778,052 51,847,401,936 Rls. 1,770,173 $
76 1394 هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,388,000 50,563,859,005 Rls. 1,694,452 $
77 1394 هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,349,446 49,863,659,130 Rls. 1,669,065 $
78 1394 هند 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 1,255,000 47,040,015,990 Rls. 1,580,953 $
79 1394 هند 08105000 کيوي، تازه 2,579,015 40,626,585,934 Rls. 1,362,539 $
80 1394 هند 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 2,237,260 40,448,629,632 Rls. 1,342,356 $
81 1394 هند 27074000 نفتالن 1,507,658 40,395,138,104 Rls. 1,356,494 $
82 1394 هند 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 608,050 39,768,359,070 Rls. 1,337,564 $
83 1394 هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 478,970 39,332,027,000 Rls. 1,305,462 $
84 1394 هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 1,126,000 38,570,849,200 Rls. 1,326,921 $
85 1394 هند 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,863,840 38,298,563,628 Rls. 1,340,772 $
86 1394 هند 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 629,380 37,434,214,250 Rls. 1,249,983 $
87 1394 هند 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 4,416,650 33,608,615,742 Rls. 1,148,108 $
88 1394 هند 72031000 محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 3,128,840 32,881,817,450 Rls. 1,089,150 $
89 1394 هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 1,399,797 30,124,848,334 Rls. 1,038,394 $
90 1394 هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 636,000 29,631,107,866 Rls. 1,042,754 $
91 1394 هند 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 1,600,000 29,105,903,310 Rls. 981,296 $
92 1394 هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25,354 29,057,191,635 Rls. 981,954 $
93 1394 هند 72027000 فروموليبدن. 80,000 28,038,501,386 Rls. 934,625 $
94 1394 هند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 3,718,555 27,509,773,526 Rls. 924,065 $
95 1394 هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,026,540 27,396,868,048 Rls. 908,322 $
96 1394 هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 548,380 26,176,245,716 Rls. 868,981 $
97 1394 هند 29126000 پارا فرمالدئيد 1,320,000 25,052,174,000 Rls. 849,693 $
98 1394 هند 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 841,500 24,869,853,736 Rls. 823,178 $
99 1394 هند 08109030 عناب تازه 97,010 23,138,837,440 Rls. 776,091 $
100 1394 هند 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانترهکهاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك گه از آب شور طبيعي جدا شده است نميکباشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3باشد. 197,400 21,783,294,681 Rls. 724,274 $
101 1394 هند 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,594,395 21,762,463,508 Rls. 723,682 $
102 1394 هند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 682,870 21,591,695,792 Rls. 717,047 $
103 1394 هند 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 25,900 19,787,011,729 Rls. 663,265 $
104 1394 هند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 179,447 19,782,712,912 Rls. 656,792 $
105 1394 هند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 502,000 19,678,194,900 Rls. 652,646 $
106 1394 هند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 596,855 19,560,532,370 Rls. 655,562 $
107 1394 هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 171,176 18,747,058,816 Rls. 652,569 $
108 1394 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 320 16,789,740,056 Rls. 560,499 $
109 1394 هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 201,600 16,670,396,736 Rls. 552,384 $
110 1394 هند 29072300 4، 4ايزوپروپيليون دي فنلککبيسکآ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن 150,878 15,934,000,518 Rls. 530,993 $
111 1394 هند 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 139,313 14,798,721,622 Rls. 501,524 $
112 1394 هند 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 79,300 14,526,174,761 Rls. 490,128 $
113 1394 هند 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 480,000 14,219,600,000 Rls. 480,000 $
114 1394 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 435,246 12,789,326,797 Rls. 434,927 $
115 1394 هند 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 591,405 12,577,164,028 Rls. 430,105 $
116 1394 هند 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 2,105,600 11,896,481,560 Rls. 420,575 $
117 1394 هند 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 369,600 11,357,556,672 Rls. 388,924 $
118 1394 هند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 188,640 11,280,678,912 Rls. 373,824 $
119 1394 هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 200,000 10,461,418,160 Rls. 365,656 $
120 1394 هند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 257,125 9,577,581,916 Rls. 317,212 $
121 1394 هند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 165,100 9,076,110,912 Rls. 301,572 $
122 1394 هند 29173700 ترفتالات دي متيل 300,000 8,735,587,200 Rls. 291,000 $
123 1394 هند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 184,594 8,220,665,452 Rls. 276,889 $
124 1394 هند 81079000 مصنوعات ا زکادميوم, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 91,068 8,129,350,680 Rls. 273,206 $
125 1394 هند 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 247,500 8,021,572,704 Rls. 265,756 $
126 1394 هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 771 7,982,099,272 Rls. 265,202 $
127 1394 هند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 308,664 7,818,124,933 Rls. 262,366 $
128 1394 هند 25070010 کائولن 6,176,435 7,779,064,548 Rls. 260,860 $
129 1394 هند 07031000 پيازوموسير 635,152 7,610,545,376 Rls. 254,084 $
130 1394 هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 51,220 6,900,106,395 Rls. 230,460 $
131 1394 هند 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 351,988 6,888,852,741 Rls. 228,793 $
132 1394 هند 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 157,500 6,242,441,310 Rls. 220,542 $
133 1394 هند 08132000 آلو ,خشک کرده 101,170 6,209,002,117 Rls. 206,387 $
134 1394 هند 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 26,720 6,124,448,448 Rls. 203,072 $
135 1394 هند 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 267,870 6,064,423,733 Rls. 200,892 $
136 1394 هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 200,330 6,001,285,810 Rls. 200,330 $
137 1394 هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 500 5,942,000,000 Rls. 200,000 $
138 1394 هند 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 86,000 5,459,000,000 Rls. 189,811 $
139 1394 هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 2,000 5,404,784,000 Rls. 190,948 $
140 1394 هند 51062000 نخ ا ز پشم حلاجي شده , آماده نشده برا ي خرده فروشي دا را ي کمترا ز 85 درصد پشم. 27,294 5,203,326,616 Rls. 177,158 $
141 1394 هند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 23,310 5,196,148,650 Rls. 179,487 $
142 1394 هند 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 186,270 4,997,806,288 Rls. 167,663 $
143 1394 هند 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 214,780 4,862,416,664 Rls. 161,082 $
144 1394 هند 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 20,000 4,822,900,000 Rls. 170,000 $
145 1394 هند 29051610 دوا تيل هگزا نول 129,600 4,698,570,240 Rls. 155,520 $
146 1394 هند 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 171,755 4,546,188,441 Rls. 154,579 $
147 1394 هند 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 552,000 4,498,176,240 Rls. 149,040 $
148 1394 هند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 32,379 3,907,591,137 Rls. 134,105 $
149 1394 هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 71,974 3,900,990,142 Rls. 131,858 $
150 1394 هند 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 85,700 3,879,767,550 Rls. 128,550 $
151 1394 هند 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 10,000 3,799,865,613 Rls. 125,890 $
152 1394 هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,184,008 3,517,254,945 Rls. 116,685 $
153 1394 هند 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 60,000 3,261,816,000 Rls. 108,000 $
154 1394 هند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 121,120 3,162,046,903 Rls. 105,992 $
155 1394 هند 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 298,750 2,966,452,310 Rls. 104,563 $
156 1394 هند 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 99,000 2,920,054,698 Rls. 96,822 $
157 1394 هند 27101950 روغن صنعتي 201,444 2,850,943,936 Rls. 94,678 $
158 1394 هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 232 2,625,581,700 Rls. 88,383 $
159 1394 هند 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 10,000 2,546,345,000 Rls. 85,000 $
160 1394 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 175,750 2,497,361,000 Rls. 87,766 $
161 1394 هند 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 8,850 2,473,831,800 Rls. 82,650 $
162 1394 هند 90189011 ----دستگاه الكتروكوتر(electrosurgical unit) 325 2,440,005,135 Rls. 81,645 $
163 1394 هند 28301000 سولفور سديم 268,000 2,418,317,700 Rls. 80,400 $
164 1394 هند 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 973,600 2,201,967,816 Rls. 73,714 $
165 1394 هند 8021200 ک کک بدون پوست 9,072 2,055,624,480 Rls. 68,040 $
166 1394 سرزمين انگليسي اقيانوس هند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 22,999 1,993,603,220 Rls. 66,698 $
167 1394 هند 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 353,260 1,959,979,104 Rls. 67,272 $
168 1394 هند 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 300 1,917,780,500 Rls. 64,550 $
169 1394 هند 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 29,890 1,903,136,937 Rls. 64,213 $
170 1394 هند 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 312,223 1,870,302,170 Rls. 62,444 $
171 1394 هند 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 28,117 1,829,201,406 Rls. 61,750 $
172 1394 هند 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,237,500 1,788,652,800 Rls. 59,400 $
173 1394 هند 28369200 کربنات ا سترونسيوم 100,000 1,784,340,000 Rls. 60,000 $
174 1394 هند 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 26,520 1,707,138,576 Rls. 56,989 $
175 1394 هند 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 47,170 1,687,204,862 Rls. 65,919 $
176 1394 هند 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 890 1,676,034,597 Rls. 55,947 $
177 1394 هند 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 532 1,669,974,852 Rls. 55,451 $
178 1394 هند 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 10,066 1,627,006,836 Rls. 53,853 $
179 1394 سرزمين انگليسي اقيانوس هند 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 31,660 1,548,442,076 Rls. 51,699 $
180 1394 هند 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 31,357 1,536,873,921 Rls. 53,188 $
181 1394 هند 72029920 فروفسفوردا را ي بيش ا ز 15% وزني فسفر 167,644 1,524,356,062 Rls. 53,981 $
182 1394 هند 25101000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي و گل سفيد فسفاته آسياب نشده . 503,270 1,507,645,939 Rls. 50,327 $
183 1394 هند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 43,090 1,457,009,083 Rls. 49,217 $
184 1394 هند 29332920 --- مترونيدازول 4,680 1,441,410,840 Rls. 48,204 $
185 1394 هند 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 490,918 1,435,999,288 Rls. 49,080 $
186 1394 هند 90153000 ترا زها 823 1,425,420,988 Rls. 47,206 $
187 1394 هند 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 18,085 1,409,589,000 Rls. 49,800 $
188 1394 هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 15,960 1,336,120,200 Rls. 44,940 $
189 1394 هند 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 12,900 1,227,248,000 Rls. 41,800 $
190 1394 هند 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 68,000 1,225,392,300 Rls. 40,700 $
191 1394 هند 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 46,594 1,125,071,325 Rls. 37,275 $
192 1394 هند 29242950 متوكاربامول 3,000 1,114,736,000 Rls. 37,000 $
193 1394 هند 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 290 1,103,205,820 Rls. 36,832 $
194 1394 هند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 10,520 1,081,412,640 Rls. 36,071 $
195 1394 هند 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 677,140 1,039,612,460 Rls. 34,634 $
196 1394 هند 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 197,020 1,038,515,991 Rls. 34,380 $
197 1394 هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 28,000 1,015,123,200 Rls. 33,600 $
198 1394 هند 29221390 ا ملاح تري ا تانول آمين 171,853 972,842,850 Rls. 34,370 $
199 1394 هند 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 132,000 956,252,000 Rls. 33,000 $
200 1394 هند 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 920,213,618 Rls. 30,719 $
مجموع کل
74,590,556,931,561 ريال
مجموع کل
2,529,224,885 دلار