آمار کل " صادرات به" کشور "ويتنام" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ويتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,731,465 2,800,125,995,726 Rls. 93,455,099 $
2 1394 ويتنام 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 5,576,640 1,328,791,882,260 Rls. 44,272,760 $
3 1394 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 20,774,172 1,155,404,894,048 Rls. 38,800,243 $
4 1394 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 7,320,658 963,527,628,255 Rls. 32,056,012 $
5 1394 ويتنام 27132000 قيرنفت 63,687,693 758,128,417,156 Rls. 25,668,312 $
6 1394 ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 5,342,915 615,858,239,863 Rls. 20,621,686 $
7 1394 ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 12,288,800 212,971,143,600 Rls. 7,107,273 $
8 1394 ويتنام 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 4,603,500 178,813,764,360 Rls. 5,924,026 $
9 1394 ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 3,223,610 172,551,672,740 Rls. 5,813,190 $
10 1394 ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 12,245,110 171,223,539,941 Rls. 5,797,691 $
11 1394 ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,861,000 146,635,290,864 Rls. 4,863,583 $
12 1394 ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 250,740 135,745,291,520 Rls. 4,594,071 $
13 1394 ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,830,545 118,091,433,371 Rls. 3,944,083 $
14 1394 ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,154,160 92,900,820,900 Rls. 3,161,790 $
15 1394 ويتنام 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 1,466,883 79,785,831,861 Rls. 2,643,666 $
16 1394 ويتنام 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 10,344,220 77,747,306,490 Rls. 2,582,538 $
17 1394 ويتنام 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,199,600 61,408,003,840 Rls. 2,039,320 $
18 1394 ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 516,607 59,881,892,337 Rls. 1,998,744 $
19 1394 ويتنام 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 923,693 51,544,566,745 Rls. 1,758,447 $
20 1394 ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 439,446 38,191,650,396 Rls. 1,273,479 $
21 1394 ويتنام 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 704,510 38,075,628,051 Rls. 1,268,118 $
22 1394 ويتنام 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 521,330 31,752,432,150 Rls. 1,068,747 $
23 1394 ويتنام 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 742,500 25,570,125,900 Rls. 846,450 $
24 1394 ويتنام 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 380,900 24,599,997,075 Rls. 825,425 $
25 1394 ويتنام 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 424,260 22,219,459,320 Rls. 756,072 $
26 1394 ويتنام 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 427,467 22,157,976,372 Rls. 742,894 $
27 1394 ويتنام 03061900 ساير قشردا را ن, همچنين, آرد,زبره وحبه(pellets) يخ زده, مناسب برا ي خورا ک ا نسان, غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 250,000 18,299,448,600 Rls. 649,729 $
28 1394 ويتنام 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 265,290 14,420,714,688 Rls. 477,522 $
29 1394 ويتنام 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 2,409,040 14,165,161,125 Rls. 479,303 $
30 1394 ويتنام 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 95,400 12,450,885,600 Rls. 413,400 $
31 1394 ويتنام 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 285,600 12,027,868,825 Rls. 399,678 $
32 1394 ويتنام 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 45,100 10,285,003,200 Rls. 340,800 $
33 1394 ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 64,042 8,744,047,445 Rls. 294,784 $
34 1394 ويتنام 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 216,000 8,559,126,306 Rls. 302,389 $
35 1394 ويتنام 03032900 خانواده ماهي ازاد، (باستثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام ، اطلس ودانوب ) يخ زده به استثناي جگر ، تخم ومني ماهي 143,183 8,468,632,840 Rls. 291,842 $
36 1394 ويتنام 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 255,150 8,251,069,750 Rls. 280,822 $
37 1394 ويتنام 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 71,858 8,125,174,032 Rls. 271,572 $
38 1394 ويتنام 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 67,577 8,076,206,300 Rls. 269,250 $
39 1394 ويتنام 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 76,000 7,967,687,000 Rls. 266,006 $
40 1394 ويتنام 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 984,207 7,480,468,400 Rls. 264,730 $
41 1394 ويتنام 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 41,400 7,176,060,000 Rls. 248,400 $
42 1394 ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 184,690 6,784,294,596 Rls. 224,908 $
43 1394 ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 201,600 6,257,202,490 Rls. 209,341 $
44 1394 ويتنام 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 118,404 5,867,621,213 Rls. 201,134 $
45 1394 ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 168,000 5,436,138,400 Rls. 184,748 $
46 1394 ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 79,750 5,143,169,850 Rls. 177,450 $
47 1394 ويتنام 03019200 مارماهي زنده (گونه Anguilla ) 97,326 4,949,536,260 Rls. 171,813 $
48 1394 ويتنام 03027400 مارماهي (Anguila spp.) 62,000 3,939,234,300 Rls. 130,500 $
49 1394 ويتنام 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 31,100 3,229,199,200 Rls. 106,900 $
50 1394 ويتنام 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 8,414 3,146,682,816 Rls. 104,496 $
51 1394 ويتنام 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 31,641 3,018,555,000 Rls. 105,000 $
52 1394 ويتنام 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 532 2,982,088,000 Rls. 98,879 $
53 1394 ويتنام 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 70,890 2,979,804,900 Rls. 100,194 $
54 1394 ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 110,452 2,934,875,269 Rls. 99,407 $
55 1394 ويتنام 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 532 2,910,236,000 Rls. 100,526 $
56 1394 ويتنام 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 480,500 2,799,104,700 Rls. 96,100 $
57 1394 ويتنام 03061200 لابستردريائي ,يخ زده 8,600 2,589,632,000 Rls. 86,000 $
58 1394 ويتنام 03028100 ک سگ کماهي و ساير كوسهک ماهيکها باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 23,000 1,808,786,700 Rls. 62,100 $
59 1394 ويتنام 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 92,748 1,775,282,590 Rls. 59,602 $
60 1394 ويتنام 03083000 ژله فيش (عروس دريايي) (Rhopilema spp) 25,610 1,758,843,580 Rls. 58,903 $
61 1394 ويتنام 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 90,000 1,728,694,500 Rls. 58,500 $
62 1394 ويتنام 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 132,880 1,566,941,004 Rls. 51,956 $
63 1394 ويتنام 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 8,501 1,512,654,804 Rls. 50,156 $
64 1394 ويتنام 02069000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,بز ,ا سب ... ,يخ زده 25,200 1,281,921,255 Rls. 43,545 $
65 1394 ويتنام 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 85,130 1,267,522,820 Rls. 42,587 $
66 1394 ويتنام 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 8,716 1,231,301,802 Rls. 41,200 $
67 1394 ويتنام 02071320 احشاء تازه و يا سرد کرده مرغ 81,000 1,034,883,000 Rls. 36,450 $
68 1394 ويتنام 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 132,200 997,559,150 Rls. 33,050 $
69 1394 ويتنام 29291000 ايزوسياناتکها 20,000 981,872,000 Rls. 34,748 $
70 1394 ويتنام 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 5,440 860,699,100 Rls. 29,900 $
71 1394 ويتنام 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,420 839,070,490 Rls. 28,171 $
72 1394 ويتنام 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 110,000 802,664,500 Rls. 27,500 $
73 1394 ويتنام 27101920 گريس 71,000 802,358,220 Rls. 26,980 $
74 1394 ويتنام 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 3,700 800,353,000 Rls. 26,500 $
75 1394 ويتنام 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 3,940 760,214,700 Rls. 26,100 $
76 1394 ويتنام 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 26,000 701,181,000 Rls. 23,400 $
77 1394 ويتنام 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 120 579,052,800 Rls. 19,200 $
78 1394 ويتنام 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 44,380 531,672,400 Rls. 17,752 $
79 1394 ويتنام 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 90,220 324,238,700 Rls. 10,826 $
80 1394 ويتنام 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 340 297,544,000 Rls. 10,400 $
81 1394 ويتنام 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 1,600 257,268,000 Rls. 8,800 $
82 1394 ويتنام 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 6,060 237,222,336 Rls. 7,878 $
83 1394 ويتنام 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 195,624,000 Rls. 6,500 $
84 1394 ويتنام 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 5,900 160,425,720 Rls. 5,310 $
85 1394 ويتنام 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 170 153,810,900 Rls. 5,100 $
86 1394 ويتنام 68062010 رسهاي منبسط شده 38,945 147,466,991 Rls. 5,063 $
87 1394 ويتنام 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 3,000 101,725,200 Rls. 3,594 $
88 1394 ويتنام 25202000 ک گچ 125,000 87,222,300 Rls. 2,900 $
89 1394 ويتنام 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 110 75,397,500 Rls. 2,500 $
90 1394 ويتنام 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 56,850 59,900,724 Rls. 1,989 $
91 1394 ويتنام 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 4,600 34,682,850 Rls. 1,150 $
92 1394 ويتنام 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 70 32,913,510 Rls. 1,130 $
مجموع کل
9,628,958,786,393 ريال
مجموع کل
322,202,780 دلار
[1]