آمار کل " صادرات به" کشور "يمن" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 يمن 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,450,000 104,249,990,720 Rls. 3,674,656 $
2 1394 يمن 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 719,757 43,738,457,174 Rls. 1,471,870 $
3 1394 يمن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 223,056 40,206,203,712 Rls. 1,338,354 $
4 1394 يمن 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 50,000 25,000,012,810 Rls. 881,213 $
5 1394 يمن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 132,571 16,003,688,980 Rls. 530,290 $
6 1394 يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 428,750 14,244,206,900 Rls. 471,625 $
7 1394 يمن 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 190,970 12,595,973,624 Rls. 420,530 $
8 1394 يمن 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 58,945 11,403,929,119 Rls. 383,138 $
9 1394 يمن 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 352,090 9,030,791,619 Rls. 316,881 $
10 1394 يمن 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 122,970 7,587,033,570 Rls. 260,667 $
11 1394 يمن 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 39,420 6,088,896,000 Rls. 211,200 $
12 1394 يمن 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 50,340 6,032,141,520 Rls. 201,360 $
13 1394 يمن 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 49,753 6,002,509,224 Rls. 199,012 $
14 1394 يمن 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 44,925 5,393,460,788 Rls. 179,668 $
15 1394 يمن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 66,239 4,315,671,476 Rls. 146,359 $
16 1394 يمن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,000 3,266,711,500 Rls. 110,500 $
17 1394 يمن 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 19,550 2,356,009,600 Rls. 78,200 $
18 1394 يمن 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 570,000 2,002,702,416 Rls. 66,352 $
19 1394 يمن 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 17,241 1,518,587,280 Rls. 51,723 $
20 1394 يمن 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 10,560 1,275,732,480 Rls. 42,240 $
21 1394 يمن 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 34,300 1,110,733,470 Rls. 37,730 $
22 1394 يمن 19053200 ويفل ها و ويفرها 17,925 997,168,388 Rls. 33,642 $
23 1394 يمن 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 5,620 678,792,960 Rls. 22,480 $
24 1394 يمن 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,905 442,738,912 Rls. 14,668 $
25 1394 يمن 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 2,958 354,627,910 Rls. 11,830 $
26 1394 يمن 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 1,488 178,513,035 Rls. 5,955 $
27 1394 يمن 40119320 لاستيك فرغون داراي توليد داخلي مشابه 750 90,477,000 Rls. 2,998 $
28 1394 يمن 40115000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود 219 26,419,284 Rls. 875 $
مجموع کل
326,192,181,471 ريال
مجموع کل
11,166,016 دلار
[1]