آمار کل " صادرات به" کشور "يونان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 يونان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 840,000 211,707,682,000 Rls. 7,084,000 $
2 1394 يونان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 412,000 103,008,762,000 Rls. 3,418,000 $
3 1394 يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 72,049 55,975,256,788 Rls. 1,899,244 $
4 1394 يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 586,250 26,192,216,731 Rls. 883,514 $
5 1394 يونان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 550,800 24,691,624,650 Rls. 826,087 $
6 1394 يونان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 43,100 21,391,814,400 Rls. 711,150 $
7 1394 يونان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 540,000 18,187,416,461 Rls. 602,500 $
8 1394 يونان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 21,630 15,273,809,644 Rls. 507,533 $
9 1394 يونان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 393,250 14,740,166,282 Rls. 496,829 $
10 1394 يونان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 320,000 12,960,938,403 Rls. 429,979 $
11 1394 يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 2,542,931 12,839,494,953 Rls. 436,263 $
12 1394 يونان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 13,363 11,209,026,500 Rls. 374,150 $
13 1394 يونان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 240,000 9,916,269,360 Rls. 328,560 $
14 1394 يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 248,750 9,488,151,832 Rls. 319,053 $
15 1394 يونان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 230,000 7,840,663,200 Rls. 275,779 $
16 1394 يونان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 80,500 7,224,551,400 Rls. 241,500 $
17 1394 يونان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 168,000 6,506,989,632 Rls. 216,216 $
18 1394 يونان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 120,000 4,887,093,120 Rls. 161,760 $
19 1394 يونان 39023090 سايرکوپليمرهاي پروپيلن به ا شکال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 148,500 4,385,337,330 Rls. 145,227 $
20 1394 يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 41,100 3,703,582,800 Rls. 123,304 $
21 1394 يونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 277,209 2,992,078,786 Rls. 102,740 $
22 1394 يونان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 62,860 2,925,216,796 Rls. 98,034 $
23 1394 يونان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 351,985 2,293,734,586 Rls. 76,203 $
24 1394 يونان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 62,500 2,123,196,221 Rls. 70,470 $
25 1394 يونان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 128,252 1,708,580,778 Rls. 57,727 $
26 1394 يونان 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 20,840 1,557,269,000 Rls. 52,100 $
27 1394 يونان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 44,000 1,298,748,792 Rls. 43,032 $
28 1394 يونان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 176,475 1,266,970,992 Rls. 44,028 $
29 1394 يونان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 42,240 1,177,454,730 Rls. 39,283 $
30 1394 يونان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 6,000 936,262,000 Rls. 31,000 $
31 1394 يونان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 19,310 875,090,580 Rls. 28,965 $
32 1394 يونان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 18,900 856,226,700 Rls. 28,350 $
33 1394 يونان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,120 828,594,624 Rls. 27,456 $
34 1394 يونان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 22,500 758,351,888 Rls. 25,171 $
35 1394 يونان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 1,760 418,316,800 Rls. 14,080 $
36 1394 يونان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 8,000 356,520,000 Rls. 12,000 $
37 1394 يونان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 960 175,049,800 Rls. 5,800 $
38 1394 يونان 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,157 175,049,800 Rls. 5,800 $
39 1394 يونان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 195 174,899,782 Rls. 5,791 $
40 1394 يونان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 3 138,266,151 Rls. 4,677 $
41 1394 يونان 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 21,670 130,856,462 Rls. 4,334 $
42 1394 يونان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 22,150 125,391,150 Rls. 4,430 $
43 1394 يونان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 700 83,608,000 Rls. 2,800 $
44 1394 يونان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,000 60,360,000 Rls. 2,000 $
45 1394 يونان 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1 48,778,950 Rls. 1,650 $
مجموع کل
605,615,720,854 ريال
مجموع کل
20,268,569 دلار
[1]