آمار کل " صادرات به" کشور "پاناما" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 پاناما 20029010 رب گوجه فرنگي 10,320 1,156,504,560 Rls. 39,120 $
2 1394 پاناما 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 4,200 248,329,200 Rls. 8,400 $
3 1394 پاناما 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 1,680 99,331,680 Rls. 3,360 $
4 1394 پاناما 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 168 9,933,168 Rls. 336 $
مجموع کل
1,514,098,608 ريال
مجموع کل
51,216 دلار
[1]