آمار کل " صادرات به" کشور "پرتغال" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 پرتغال 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 152,896,000 3,352,440,385,370 Rls. 111,556,064 $
2 1394 پرتغال 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 16,090,000 402,264,104,768 Rls. 13,356,583 $
3 1394 پرتغال 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,705,000 47,502,227,520 Rls. 1,585,257 $
4 1394 پرتغال 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 495,000 17,654,585,020 Rls. 622,051 $
5 1394 پرتغال 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 160,000 7,593,646,000 Rls. 254,003 $
6 1394 پرتغال 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 198,000 6,625,075,986 Rls. 222,774 $
7 1394 پرتغال 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 126,978 6,086,920,565 Rls. 203,166 $
8 1394 پرتغال 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,096,850,000 Rls. 70,000 $
9 1394 پرتغال 39023090 سايرکوپليمرهاي پروپيلن به ا شکال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 49,500 1,823,199,345 Rls. 61,058 $
10 1394 پرتغال 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 49,500 1,461,043,980 Rls. 48,411 $
11 1394 پرتغال 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 912 1,262,767,225 Rls. 42,448 $
12 1394 پرتغال 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 24,958 1,151,268,390 Rls. 39,933 $
13 1394 پرتغال 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 129,810 822,353,764 Rls. 27,443 $
14 1394 پرتغال 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 650 295,440,600 Rls. 10,036 $
15 1394 پرتغال 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 224 217,054,267 Rls. 7,221 $
16 1394 پرتغال 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 110 211,267,000 Rls. 7,000 $
17 1394 پرتغال 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 4,670 49,011,000 Rls. 1,700 $
18 1394 پرتغال 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 2,000 25,163,880 Rls. 840 $
مجموع کل
3,849,582,364,680 ريال
مجموع کل
128,115,988 دلار
[1]