آمار کل " صادرات به" کشور "پرو" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 پرو 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 251,362 3,411,321,773 Rls. 113,112 $
2 1394 پرو 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 15,900 1,419,024,000 Rls. 48,000 $
مجموع کل
4,830,345,773 ريال
مجموع کل
161,112 دلار
[1]