آمار کل " صادرات به" کشور "پورتوريكو" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 پورتوريكو 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,540 222,969,951 Rls. 7,443 $
مجموع کل
222,969,951 ريال
مجموع کل
7,443 دلار
[1]