آمار کل " صادرات به" کشور "چين" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,717,039,529 35,616,159,990,514 Rls. 1,211,083,282 $
2 1394 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,309,042,873 18,029,296,622,982 Rls. 614,505,790 $
3 1394 چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 472,933,640 17,857,650,780,159 Rls. 601,431,711 $
4 1394 چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 2,340,343,827 16,163,678,043,334 Rls. 547,659,354 $
5 1394 چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 436,065,667 16,079,897,844,873 Rls. 543,551,462 $
6 1394 چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 12,504,113,339 14,500,198,455,123 Rls. 487,735,254 $
7 1394 چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 316,750,800 11,830,244,374,349 Rls. 397,852,115 $
8 1394 چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 459,485,609 11,736,242,999,963 Rls. 400,316,710 $
9 1394 چين 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 235,958,400 8,786,531,813,247 Rls. 297,953,779 $
10 1394 چين 29025000 ا ستيرن 257,370,192 8,148,440,491,737 Rls. 275,484,422 $
11 1394 چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 200,754,777 5,846,945,554,016 Rls. 197,164,050 $
12 1394 چين 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 187,529,207 5,143,192,305,152 Rls. 174,830,533 $
13 1394 چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 53,018,596 4,849,493,924,457 Rls. 164,360,429 $
14 1394 چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 117,608,110 4,383,480,011,927 Rls. 151,540,363 $
15 1394 چين 29022000 بنزن 87,876,027 3,031,124,651,318 Rls. 104,315,132 $
16 1394 چين 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 66,552,750 2,823,721,257,198 Rls. 123,907,787 $
17 1394 چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 742,342,209 2,724,310,062,998 Rls. 92,733,662 $
18 1394 چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 46,786,960 2,369,992,042,485 Rls. 80,528,887 $
19 1394 چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 398,075,999 2,362,130,436,446 Rls. 79,608,043 $
20 1394 چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 10,949,630 1,608,729,375,676 Rls. 53,299,604 $
21 1394 چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 106,933,226 1,516,098,798,541 Rls. 51,559,052 $
22 1394 چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 285,526,994 1,491,670,134,716 Rls. 49,979,838 $
23 1394 چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 348,111,335 1,490,262,885,275 Rls. 50,587,232 $
24 1394 چين 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 43,041,045 1,455,050,516,282 Rls. 49,033,258 $
25 1394 چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 569,588,642 1,399,860,375,002 Rls. 47,521,157 $
26 1394 چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 94,492,359 1,059,374,897,560 Rls. 35,715,945 $
27 1394 چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 24,426,902 926,212,147,565 Rls. 31,190,874 $
28 1394 چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 41,605,497 849,969,300,406 Rls. 28,712,325 $
29 1394 چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 33,887,274 698,319,470,308 Rls. 23,715,374 $
30 1394 چين 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 16,929,000 638,667,391,314 Rls. 21,738,971 $
31 1394 چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 262,079,400 534,747,959,252 Rls. 17,824,518 $
32 1394 چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 3,093,727 513,743,561,605 Rls. 17,355,470 $
33 1394 چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 36,874,575 487,365,183,875 Rls. 16,395,408 $
34 1394 چين 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 8,007 360,322,879,382 Rls. 12,232,867 $
35 1394 چين 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 12,034,226 313,635,811,370 Rls. 11,240,276 $
36 1394 چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 343,653,742 307,173,654,252 Rls. 10,309,610 $
37 1394 چين 28012000 يد 125,000 240,529,675,000 Rls. 8,272,711 $
38 1394 چين 39019900 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 5,395,500 231,220,276,056 Rls. 7,660,359 $
39 1394 چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 3,738,205 210,361,886,470 Rls. 7,018,388 $
40 1394 چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 3,654,010 180,788,889,252 Rls. 6,140,279 $
41 1394 چين 29221310 تري اتانول آمين 4,268,800 176,487,832,368 Rls. 5,980,000 $
42 1394 چين 25309030 سلستيت 134,284,213 171,350,714,186 Rls. 5,740,411 $
43 1394 چين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3,548 158,204,870,954 Rls. 5,343,226 $
44 1394 چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 522,335 145,566,275,078 Rls. 4,967,659 $
45 1394 چين 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نيتره يا نيتروزه آنها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 8,707,073 138,173,026,150 Rls. 4,819,051 $
46 1394 چين 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 30,000,000 136,381,275,000 Rls. 4,665,000 $
47 1394 چين 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 6,296,939 136,084,367,822 Rls. 4,616,705 $
48 1394 چين 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 3,789,520 135,653,416,104 Rls. 4,525,333 $
49 1394 چين 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 15,038,974 134,224,176,799 Rls. 4,754,934 $
50 1394 چين 27132000 قيرنفت 10,361,480 124,999,982,338 Rls. 4,291,196 $
51 1394 چين 29221110 منواتانول آمين 4,741,600 115,311,864,320 Rls. 3,913,203 $
52 1394 چين 29173700 ترفتالات دي متيل 3,980,000 114,854,984,000 Rls. 3,860,600 $
53 1394 چين 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,174,753 108,183,498,179 Rls. 3,622,704 $
54 1394 چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,855,581 104,259,365,925 Rls. 3,498,628 $
55 1394 چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 45,504 95,026,938,287 Rls. 3,242,200 $
56 1394 چين 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 932,400 74,909,484,720 Rls. 2,554,776 $
57 1394 چين 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,810,123 73,731,215,360 Rls. 2,633,916 $
58 1394 چين 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 2,355,600 69,498,103,800 Rls. 2,425,880 $
59 1394 چين 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 289,345 66,316,668,772 Rls. 2,199,022 $
60 1394 چين 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,777,500 65,010,021,121 Rls. 2,314,881 $
61 1394 چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 8,865,480 64,488,436,711 Rls. 2,215,306 $
62 1394 چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 256,962 64,299,506,087 Rls. 2,139,180 $
63 1394 چين 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 411,000 62,849,407,000 Rls. 2,191,018 $
64 1394 چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,002,370 59,793,276,418 Rls. 2,019,933 $
65 1394 چين 26190020 آخال مناسب برا ي بازيافت آهن يا منگنز 30,500,456 59,765,950,776 Rls. 2,128,038 $
66 1394 چين 39023090 سايرکوپليمرهاي پروپيلن به ا شکال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 1,980,000 58,449,504,960 Rls. 1,936,440 $
67 1394 چين 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 2,500 57,780,840,000 Rls. 1,950,000 $
68 1394 چين 02601110 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 54,800,000 49,615,920,000 Rls. 1,644,000 $
69 1394 چين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,853,481 49,262,408,984 Rls. 1,667,617 $
70 1394 چين 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 31,200,000 46,628,400,000 Rls. 1,560,000 $
71 1394 چين 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 755,040 41,018,704,689 Rls. 1,359,071 $
72 1394 چين 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 845,060 37,060,156,558 Rls. 1,228,531 $
73 1394 چين 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,676,000 35,538,668,256 Rls. 1,220,128 $
74 1394 چين 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 549,865 34,891,497,790 Rls. 1,160,214 $
75 1394 چين 84304110 ---انواع دريل واگن تا شش اينچ 16,810 28,876,543,136 Rls. 958,462 $
76 1394 چين 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 418,960 23,407,061,876 Rls. 775,297 $
77 1394 چين 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 552,000 23,122,496,160 Rls. 783,840 $
78 1394 چين 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 490,558 22,504,704,990 Rls. 750,213 $
79 1394 چين 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 399,614 21,693,519,495 Rls. 719,305 $
80 1394 چين 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 68,292 19,193,270,713 Rls. 645,639 $
81 1394 چين 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 701,727 16,938,562,777 Rls. 563,394 $
82 1394 چين 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 33,500 14,275,459,968 Rls. 482,801 $
83 1394 چين 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 120,700 13,073,762,880 Rls. 436,320 $
84 1394 چين 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 132,510 13,008,112,408 Rls. 430,832 $
85 1394 چين 27101940 روغن پايه معدني 911,166 11,540,126,617 Rls. 383,154 $
86 1394 چين 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 441,600 11,496,389,184 Rls. 409,343 $
87 1394 چين 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 7,420 11,484,550,000 Rls. 383,329 $
88 1394 چين 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 84,169 11,062,096,735 Rls. 389,476 $
89 1394 چين 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 95,000 10,858,591,401 Rls. 362,485 $
90 1394 چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 182,790 10,761,929,578 Rls. 359,735 $
91 1394 چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 15,996 10,411,696,558 Rls. 345,684 $
92 1394 چين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 11,920 9,999,012,800 Rls. 333,762 $
93 1394 چين 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 78,465 8,904,208,200 Rls. 313,860 $
94 1394 چين 29153300 استات بوتيل نرمال 216,000 8,800,196,400 Rls. 291,600 $
95 1394 چين 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 28,500 8,406,478,080 Rls. 284,310 $
96 1394 چين 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 63,520 8,303,495,130 Rls. 283,626 $
97 1394 چين 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 210,196 7,653,328,653 Rls. 258,300 $
98 1394 چين 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 84,652 6,790,517,600 Rls. 228,560 $
99 1394 چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 189,854 6,428,545,432 Rls. 227,261 $
100 1394 چين 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 10,378 6,247,559,800 Rls. 207,560 $
101 1394 چين 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 690,108 6,163,393,099 Rls. 206,984 $
102 1394 چين 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 189,810 5,962,659,131 Rls. 208,659 $
103 1394 چين 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 336,000 5,836,392,000 Rls. 201,600 $
104 1394 چين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 112,320 5,796,540,399 Rls. 194,411 $
105 1394 چين 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 24,290 5,571,902,532 Rls. 184,604 $
106 1394 چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 11,980 5,557,162,023 Rls. 190,791 $
107 1394 چين 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 45,346 5,548,799,515 Rls. 185,192 $
108 1394 چين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 112,500 5,487,691,001 Rls. 185,627 $
109 1394 چين 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 41,260 5,442,561,476 Rls. 191,444 $
110 1394 چين 26171000 سنگ ا نتيمون و کنسانتره هاي آن 121,100 5,247,316,950 Rls. 181,650 $
111 1394 چين 29215100 اورتوکمتاپارافنيلن دي آمين، دي آمينو تولوئنکها و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 159,995 4,930,077,300 Rls. 169,736 $
112 1394 چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 249,888 4,885,292,397 Rls. 162,425 $
113 1394 چين 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 324,000 4,843,611,000 Rls. 162,000 $
114 1394 چين 90153000 ترا زها 2,136 4,733,322,366 Rls. 161,929 $
115 1394 چين 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,670,777,520 Rls. 154,764 $
116 1394 چين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 503 4,650,264,356 Rls. 163,312 $
117 1394 چين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 937,710 4,604,139,285 Rls. 154,095 $
118 1394 چين 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 4,916 4,154,851,747 Rls. 137,651 $
119 1394 چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 1,007,728 4,094,906,676 Rls. 140,588 $
120 1394 چين 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 211,876 4,045,080,809 Rls. 673,857 $
121 1394 چين 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 70,400 4,032,230,400 Rls. 141,487 $
122 1394 چين 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيکل. 5,740 3,894,457,980 Rls. 132,020 $
123 1394 چين 04090000 عسل طبيعي 25,393 3,683,121,090 Rls. 126,739 $
124 1394 چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 65,450 3,504,868,950 Rls. 117,969 $
125 1394 چين 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,120 3,461,810,000 Rls. 121,000 $
126 1394 چين 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 31,251 3,367,002,540 Rls. 111,657 $
127 1394 چين 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 221,370 3,362,253,946 Rls. 112,916 $
128 1394 چين 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 21,000 3,256,596,200 Rls. 108,680 $
129 1394 چين 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 12,320 2,798,832,036 Rls. 93,447 $
130 1394 چين 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 292,402 2,765,190,101 Rls. 92,286 $
131 1394 چين 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 483,819 2,678,434,168 Rls. 88,684 $
132 1394 چين 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,993 2,447,695,636 Rls. 82,397 $
133 1394 چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 6,100 2,382,737,776 Rls. 78,943 $
134 1394 چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 29,537 2,340,419,193 Rls. 78,569 $
135 1394 چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 351,920 2,119,490,064 Rls. 70,384 $
136 1394 چين 38089312 ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 18,400 2,094,571,360 Rls. 69,922 $
137 1394 چين 03025900 ساير ماهي ها بجز ماهي كاد، هادداك، آلاسكاپولاك، بلووايتينگ باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 26,670 2,038,214,745 Rls. 72,009 $
138 1394 چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,300 1,896,538,000 Rls. 64,400 $
139 1394 چين 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 15,280 1,770,811,500 Rls. 58,675 $
140 1394 چين 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 2,286 1,714,514,025 Rls. 57,150 $
141 1394 چين 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 150,000 1,583,348,615 Rls. 52,880 $
142 1394 چين 40103300 تسمه انقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه(تسمه V شكل)، شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 1,146 1,574,246,520 Rls. 52,155 $
143 1394 چين 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 11,545 1,561,898,796 Rls. 52,307 $
144 1394 چين 29072300 4، 4ايزوپروپيليون دي فنلککبيسکآ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن 31,300 1,540,875,838 Rls. 51,019 $
145 1394 چين 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 61,600 1,486,235,520 Rls. 49,280 $
146 1394 چين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,150 1,460,559,210 Rls. 48,730 $
147 1394 چين 25181000 دولومي تکليس ياتفته نشده 563,010 1,415,035,785 Rls. 47,856 $
148 1394 چين 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 11,750 1,411,833,000 Rls. 47,129 $
149 1394 چين 39234000 قرقره , دوک , ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز موا د پلاستيکي 18,701 1,408,679,430 Rls. 47,338 $
150 1394 چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,159 1,340,232,415 Rls. 44,419 $
151 1394 چين 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 31,949 1,314,473,219 Rls. 43,916 $
152 1394 چين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 38 1,285,064,400 Rls. 42,580 $
153 1394 چين 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 9,528 1,281,190,005 Rls. 43,237 $
154 1394 چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 25 1,257,988,309 Rls. 41,995 $
155 1394 چين 03083000 ژله فيش (عروس دريايي) (Rhopilema spp) 17,925 1,218,793,801 Rls. 41,227 $
156 1394 چين 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 1,001,769 1,209,108,909 Rls. 40,731 $
157 1394 چين 02069000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,بز ,ا سب ... ,يخ زده 24,100 1,208,134,084 Rls. 41,644 $
158 1394 چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,372 1,172,502,207 Rls. 40,267 $
159 1394 چين 29126000 پارا فرمالدئيد 60,000 1,168,830,000 Rls. 39,000 $
160 1394 چين 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 41,140 1,109,150,856 Rls. 37,026 $
161 1394 چين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 28,235 1,102,552,185 Rls. 36,705 $
162 1394 چين 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 11,000 1,093,210,800 Rls. 36,300 $
163 1394 چين 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 3,636 1,070,798,684 Rls. 35,498 $
164 1394 چين 15219010 موم زنبور عسل 6,900 1,014,535,500 Rls. 34,500 $
165 1394 چين 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 201,721 993,477,195 Rls. 35,099 $
166 1394 چين 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 14,000 990,308,700 Rls. 33,300 $
167 1394 چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 13,600 989,912,920 Rls. 32,870 $
168 1394 چين 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 79,872 935,725,000 Rls. 32,185 $
169 1394 چين 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 2,085 921,628,110 Rls. 31,937 $
170 1394 چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 17,200 905,400,000 Rls. 30,000 $
171 1394 چين 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 21,930 905,263,877 Rls. 29,989 $
172 1394 چين 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 14,400 891,972,830 Rls. 29,993 $
173 1394 چين 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 8,760 859,711,107 Rls. 28,465 $
174 1394 چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 28,548 841,445,700 Rls. 29,185 $
175 1394 چين 50079000 ساير پارچه هاي تار و پود باف از ابريشم يا از آخال ابريشم، داراي کمتر از 85 درصد ابريشم. 9,706 820,198,856 Rls. 27,176 $
176 1394 چين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 4,470 816,750,000 Rls. 27,063 $
177 1394 چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 9,400 805,470,706 Rls. 26,749 $
178 1394 چين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,852 753,543,648 Rls. 25,038 $
179 1394 چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 15,875 751,386,348 Rls. 25,083 $
180 1394 چين 28170020 پرا کسيد روي 56,600 639,694,640 Rls. 21,560 $
181 1394 چين 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 400 617,073,000 Rls. 20,600 $
182 1394 چين 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 12,561 600,729,220 Rls. 20,098 $
183 1394 چين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,132 585,811,200 Rls. 19,555 $
184 1394 چين 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 21,000 570,817,800 Rls. 18,900 $
185 1394 چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 2,962 568,043,780 Rls. 19,927 $
186 1394 چين 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 18,000 489,434,400 Rls. 16,200 $
187 1394 چين 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,803 486,809,279 Rls. 16,647 $
188 1394 چين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 17,528 472,524,350 Rls. 15,776 $
189 1394 چين 27101950 روغن صنعتي 15,200 464,459,940 Rls. 15,428 $
190 1394 چين 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 10,850 459,882,675 Rls. 16,247 $
191 1394 چين 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,230 443,445,000 Rls. 15,000 $
192 1394 چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 560 440,400,000 Rls. 15,000 $
193 1394 چين 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 34,550 440,171,693 Rls. 14,775 $
194 1394 چين 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 47,600 422,231,040 Rls. 14,280 $
195 1394 چين 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 17,400 383,359,062 Rls. 12,702 $
196 1394 چين 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 90 373,329,782 Rls. 12,626 $
197 1394 چين 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,775 372,190,875 Rls. 12,425 $
198 1394 چين 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 8,000 362,424,000 Rls. 12,000 $
199 1394 چين 85113090 کويل هاي روشن کردن 7,000 361,398,240 Rls. 12,768 $
200 1394 چين 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 278 357,348,258 Rls. 11,930 $
مجموع کل
212,419,969,290,131 ريال
مجموع کل
7,227,780,195 دلار