آمار کل " صادرات به" کشور "(جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 403,666 21,982,564,605 Rls. 748,936 $
2 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 56,350 13,796,266,525 Rls. 467,429 $
3 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 101,600 10,641,715,700 Rls. 355,537 $
4 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101940 روغن پايه معدني 498,390 10,101,510,848 Rls. 339,183 $
5 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 166,610 7,466,357,325 Rls. 249,893 $
6 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 247,104 5,201,219,416 Rls. 178,888 $
7 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 14,000 3,505,425,000 Rls. 117,000 $
8 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 56,082 1,884,971,476 Rls. 63,659 $
9 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 39,936 1,411,221,154 Rls. 47,923 $
10 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 41,860 784,794,800 Rls. 26,202 $
11 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 11,079 708,146,671 Rls. 23,623 $
12 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 99 633,119,910 Rls. 21,537 $
13 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 19,990 512,431,569 Rls. 16,991 $
14 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 380 230,159,730 Rls. 7,643 $
15 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 422 207,581,220 Rls. 6,930 $
16 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,540 187,317,800 Rls. 6,431 $
17 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 349 176,732,952 Rls. 5,933 $
18 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,660 149,250,600 Rls. 4,980 $
19 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,160 134,318,800 Rls. 4,450 $
20 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 20,060 120,479,400 Rls. 4,020 $
21 1394 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,120 100,722,720 Rls. 3,360 $
مجموع کل
79,936,308,221 ريال
مجموع کل
2,700,549 دلار
[1]