آمار کل " صادرات به" کشور "آفريقاي جنوبي" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 آفريقاي جنوبي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,200,000 296,848,767,600 Rls. 9,147,600 $
2 1396 آفريقاي جنوبي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 25,000,000 171,701,250,000 Rls. 5,250,000 $
3 1396 آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25,440 65,303,594,100 Rls. 2,012,647 $
4 1396 آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,718 48,077,585,092 Rls. 1,472,024 $
5 1396 آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 5,995,832 40,845,126,238 Rls. 1,258,963 $
6 1396 آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 2,728,217 18,652,372,920 Rls. 572,924 $
7 1396 آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,800 16,378,253,780 Rls. 504,868 $
8 1396 آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 1,820,476 12,397,015,266 Rls. 382,299 $
9 1396 آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 1,627,732 11,091,191,001 Rls. 341,822 $
10 1396 آفريقاي جنوبي 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 60,250 4,893,806,250 Rls. 150,625 $
11 1396 آفريقاي جنوبي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 15,200 4,009,397,076 Rls. 123,579 $
12 1396 آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 22,050 3,728,884,647 Rls. 113,981 $
13 1396 آفريقاي جنوبي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 98,000 3,520,640,200 Rls. 107,800 $
14 1396 آفريقاي جنوبي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 29,400 3,436,151,367 Rls. 105,213 $
15 1396 آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 122,568 3,031,432,960 Rls. 93,128 $
16 1396 آفريقاي جنوبي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 84,000 3,002,307,000 Rls. 92,400 $
17 1396 آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 132,906 3,002,236,201 Rls. 91,610 $
18 1396 آفريقاي جنوبي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,530 2,990,582,746 Rls. 92,137 $
19 1396 آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 133,879 2,823,098,970 Rls. 87,028 $
20 1396 آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 105,300 2,723,215,500 Rls. 83,925 $
21 1396 آفريقاي جنوبي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 111,167 2,189,227,400 Rls. 66,700 $
22 1396 آفريقاي جنوبي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 56,000 1,997,996,000 Rls. 61,600 $
23 1396 آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,195 1,537,156,993 Rls. 47,389 $
24 1396 آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 51,996 1,429,100,429 Rls. 44,046 $
25 1396 آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 50,240 1,288,820,216 Rls. 39,692 $
26 1396 آفريقاي جنوبي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,602 1,169,328,633 Rls. 36,036 $
27 1396 آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,000 1,126,796,620 Rls. 34,676 $
28 1396 آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 33,250 960,647,750 Rls. 29,350 $
29 1396 آفريقاي جنوبي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 25,500 919,629,450 Rls. 28,305 $
30 1396 آفريقاي جنوبي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 25,500 919,629,450 Rls. 28,305 $
31 1396 آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,213 910,995,735 Rls. 27,992 $
32 1396 آفريقاي جنوبي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 24,500 886,951,450 Rls. 26,950 $
33 1396 آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,340 820,551,648 Rls. 25,296 $
34 1396 آفريقاي جنوبي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 16,000 732,587,040 Rls. 22,320 $
35 1396 آفريقاي جنوبي 27101940 روغن پايه معدني 68,430 668,116,305 Rls. 20,529 $
36 1396 آفريقاي جنوبي 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 3,400 635,993,640 Rls. 19,512 $
37 1396 آفريقاي جنوبي 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 87,640 633,677,849 Rls. 19,281 $
38 1396 آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,430 596,180,088 Rls. 18,387 $
39 1396 آفريقاي جنوبي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,924 585,523,950 Rls. 18,044 $
40 1396 آفريقاي جنوبي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 20,179 528,828,537 Rls. 16,143 $
41 1396 آفريقاي جنوبي 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 4,540 517,934,550 Rls. 15,890 $
42 1396 آفريقاي جنوبي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 18,000 473,918,400 Rls. 14,400 $
43 1396 آفريقاي جنوبي 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 32,000 415,347,200 Rls. 12,800 $
44 1396 آفريقاي جنوبي 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 63,700 413,425,740 Rls. 12,740 $
45 1396 آفريقاي جنوبي 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 2,565 394,684,015 Rls. 12,085 $
46 1396 آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 11,300 332,609,850 Rls. 10,170 $
47 1396 آفريقاي جنوبي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 37,670 330,968,100 Rls. 10,198 $
48 1396 آفريقاي جنوبي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 81,100 310,820,916 Rls. 9,582 $
49 1396 آفريقاي جنوبي 08109020 زرشك تازه 1,995 300,133,785 Rls. 9,177 $
50 1396 آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 10,050 293,519,295 Rls. 9,045 $
51 1396 آفريقاي جنوبي 57021040 گليم دورو پشمي 194 233,672,450 Rls. 7,201 $
52 1396 آفريقاي جنوبي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 877 223,740,694 Rls. 6,830 $
53 1396 آفريقاي جنوبي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,150 200,924,208 Rls. 6,192 $
54 1396 آفريقاي جنوبي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 22,100 180,993,475 Rls. 5,525 $
55 1396 آفريقاي جنوبي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 22,100 179,225,475 Rls. 5,525 $
56 1396 آفريقاي جنوبي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 196 173,764,395 Rls. 5,355 $
57 1396 آفريقاي جنوبي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,730 169,738,950 Rls. 5,190 $
58 1396 آفريقاي جنوبي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 700 148,714,088 Rls. 4,583 $
59 1396 آفريقاي جنوبي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 106,404,750 Rls. 3,275 $
60 1396 آفريقاي جنوبي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 48 81,789,915 Rls. 2,517 $
61 1396 آفريقاي جنوبي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 23,610 75,621,888 Rls. 2,304 $
62 1396 آفريقاي جنوبي 25202000 ک گچ 134,750 75,018,110 Rls. 2,290 $
63 1396 آفريقاي جنوبي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 110 57,101,440 Rls. 1,760 $
64 1396 آفريقاي جنوبي 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 282 50,312,889 Rls. 1,551 $
65 1396 آفريقاي جنوبي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 34 48,123,350 Rls. 1,483 $
66 1396 آفريقاي جنوبي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 10,165 35,219,160 Rls. 1,084 $
67 1396 آفريقاي جنوبي 25202000 ک گچ 53,978 29,712,292 Rls. 916 $
68 1396 آفريقاي جنوبي 08109020 زرشك تازه 203 22,746,500 Rls. 700 $
69 1396 آفريقاي جنوبي 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 250 22,714,300 Rls. 700 $
70 1396 آفريقاي جنوبي 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 200 11,360,300 Rls. 350 $
71 1396 آفريقاي جنوبي 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 285 7,396,092 Rls. 228 $
72 1396 آفريقاي جنوبي 28112100 دي ا کسيدکربن 7 6,487,400 Rls. 200 $
73 1396 آفريقاي جنوبي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 588 6,483,600 Rls. 200 $
74 1396 آفريقاي جنوبي 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14 6,360,200 Rls. 196 $
75 1396 آفريقاي جنوبي 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 0 649,800 Rls. 20 $
مجموع کل
744,932,285,669 ريال
مجموع کل
22,897,388 دلار
[1]