آمار کل " صادرات به" کشور "آلباني" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 آلباني 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 374,000 17,062,937,100 Rls. 524,260 $
2 1396 آلباني 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 176,000 7,438,931,315 Rls. 229,398 $
3 1396 آلباني 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 132,000 5,994,727,200 Rls. 184,743 $
4 1396 آلباني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 26,860 4,825,333,689 Rls. 148,751 $
5 1396 آلباني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,947 2,496,203,041 Rls. 76,199 $
6 1396 آلباني 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 44,000 2,061,196,280 Rls. 62,920 $
7 1396 آلباني 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,000 1,987,195,000 Rls. 61,250 $
8 1396 آلباني 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 22,000 1,285,059,600 Rls. 39,600 $
9 1396 آلباني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,820 793,921,700 Rls. 24,466 $
10 1396 آلباني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,820 793,383,448 Rls. 24,466 $
11 1396 آلباني 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 41,000 601,377,750 Rls. 18,450 $
12 1396 آلباني 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 64,930 423,278,670 Rls. 12,986 $
13 1396 آلباني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 13,871 359,998,624 Rls. 11,096 $
14 1396 آلباني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 45,350 323,711,224 Rls. 9,976 $
15 1396 آلباني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,450 160,468,110 Rls. 4,939 $
16 1396 آلباني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 21,955 156,733,500 Rls. 4,830 $
مجموع کل
46,764,456,251 ريال
مجموع کل
1,438,330 دلار
[1]