آمار کل " صادرات به" کشور "آلمان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 554,000 286,109,545,500 Rls. 8,819,358 $
2 1396 آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 169,229 209,774,445,209 Rls. 6,466,228 $
3 1396 آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 722,030 203,480,596,925 Rls. 6,271,100 $
4 1396 آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 148,426 185,597,430,354 Rls. 5,663,718 $
5 1396 آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 87,524 169,277,028,684 Rls. 5,197,495 $
6 1396 آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 120,300 149,061,615,850 Rls. 4,581,472 $
7 1396 آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 508,600 146,218,899,750 Rls. 4,493,229 $
8 1396 آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 50,665 142,653,830,258 Rls. 4,352,419 $
9 1396 آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 108,422 141,446,855,970 Rls. 4,358,897 $
10 1396 آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 29,644 127,688,930,158 Rls. 3,894,746 $
11 1396 آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 42,059 121,750,113,924 Rls. 3,751,655 $
12 1396 آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 165,647 120,040,180,376 Rls. 3,699,551 $
13 1396 آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 193,825 115,605,751,875 Rls. 3,557,125 $
14 1396 آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 171,450 108,609,302,950 Rls. 3,316,850 $
15 1396 آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 99,758 97,641,804,624 Rls. 3,011,123 $
16 1396 آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 32,500 90,255,564,821 Rls. 2,781,762 $
17 1396 آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 152,165 84,964,745,575 Rls. 2,619,085 $
18 1396 آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 247,000 70,391,132,000 Rls. 2,170,250 $
19 1396 آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 36,063 66,320,490,054 Rls. 2,043,960 $
20 1396 آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 498,865 56,974,887,514 Rls. 1,757,003 $
21 1396 آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 21,680 56,003,365,619 Rls. 1,726,257 $
22 1396 آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 59,825 48,708,490,625 Rls. 1,495,625 $
23 1396 آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 641,250 43,656,325,650 Rls. 1,346,627 $
24 1396 آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 156,640 43,090,724,320 Rls. 1,316,255 $
25 1396 آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 324,797 41,881,661,745 Rls. 1,291,031 $
26 1396 آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 49,930 40,494,598,000 Rls. 1,248,250 $
27 1396 آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 258,098 39,895,004,846 Rls. 1,217,540 $
28 1396 آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 261,742 34,546,148,314 Rls. 1,064,619 $
29 1396 آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 15,674 31,536,560,230 Rls. 972,505 $
30 1396 آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 50,000 28,316,874,000 Rls. 873,000 $
31 1396 آلمان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 1,368,790 26,650,967,598 Rls. 821,202 $
32 1396 آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 8,025 25,492,569,057 Rls. 782,101 $
33 1396 آلمان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 457,586 23,757,717,830 Rls. 732,058 $
34 1396 آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 23,283 19,678,072,640 Rls. 602,556 $
35 1396 آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 136,500 18,190,695,000 Rls. 559,500 $
36 1396 آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 7,242 17,774,455,149 Rls. 548,290 $
37 1396 آلمان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 456,000 16,149,614,400 Rls. 497,040 $
38 1396 آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,666 15,097,892,647 Rls. 465,232 $
39 1396 آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 258,075 14,636,701,013 Rls. 451,238 $
40 1396 آلمان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 721,390 14,089,271,058 Rls. 432,593 $
41 1396 آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 400,600 12,852,058,080 Rls. 396,080 $
42 1396 آلمان 29336100 ملامين 300,000 12,166,260,000 Rls. 372,000 $
43 1396 آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 275,881 12,011,597,965 Rls. 370,250 $
44 1396 آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 11,977 11,769,504,360 Rls. 362,864 $
45 1396 آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9,280 9,794,858,952 Rls. 299,726 $
46 1396 آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 14,010 9,772,294,200 Rls. 301,200 $
47 1396 آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 14,836 9,649,632,388 Rls. 297,571 $
48 1396 آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 186 9,391,935,914 Rls. 289,433 $
49 1396 آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 32,600 9,252,083,750 Rls. 285,250 $
50 1396 آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 9,000 8,755,560,000 Rls. 270,000 $
51 1396 آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 12,395 8,658,432,027 Rls. 266,893 $
52 1396 آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 10,350 8,374,164,000 Rls. 258,000 $
53 1396 آلمان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 21,750 8,164,881,270 Rls. 251,707 $
54 1396 آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 11,335 8,158,982,084 Rls. 251,603 $
55 1396 آلمان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 416,600 8,108,202,480 Rls. 249,960 $
56 1396 آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 7,018 7,800,112,742 Rls. 240,413 $
57 1396 آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 7,250 7,267,107,365 Rls. 223,459 $
58 1396 آلمان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 139,738 6,901,596,269 Rls. 212,686 $
59 1396 آلمان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 161,000 6,790,529,200 Rls. 209,300 $
60 1396 آلمان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 20,650 6,501,499,690 Rls. 200,305 $
61 1396 آلمان 29336100 ملامين 154,000 6,045,881,160 Rls. 186,340 $
62 1396 آلمان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 284,620 5,541,677,232 Rls. 170,748 $
63 1396 آلمان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 9,002 4,606,108,300 Rls. 141,964 $
64 1396 آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 350 4,482,629,000 Rls. 138,152 $
65 1396 آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 86 4,396,525,237 Rls. 135,581 $
66 1396 آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 7,796 4,343,731,368 Rls. 133,910 $
67 1396 آلمان 08109020 زرشك تازه 14,739 4,302,559,917 Rls. 132,650 $
68 1396 آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 10,854 4,279,951,158 Rls. 130,414 $
69 1396 آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 17,325 4,276,488,251 Rls. 129,941 $
70 1396 آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 17,325 4,216,455,509 Rls. 129,941 $
71 1396 آلمان 08109020 زرشك تازه 14,010 4,090,107,420 Rls. 126,090 $
72 1396 آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 73,920 4,076,665,824 Rls. 125,664 $
73 1396 آلمان 13019040 كتيرا 12,421 4,056,574,390 Rls. 124,210 $
74 1396 آلمان 28530090 سايرترکيبات غير آلي غير از آب مقطر 165,200 3,980,661,608 Rls. 122,674 $
75 1396 آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 12,100 3,928,621,921 Rls. 120,918 $
76 1396 آلمان 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 19,500 3,795,948,000 Rls. 117,000 $
77 1396 آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12,606 3,574,563,840 Rls. 110,160 $
78 1396 آلمان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 79,200 3,568,148,800 Rls. 108,960 $
79 1396 آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 220 3,521,007,000 Rls. 108,500 $
80 1396 آلمان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 178,640 3,491,257,968 Rls. 107,180 $
81 1396 آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 7,765 3,375,993,489 Rls. 103,371 $
82 1396 آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 1,200 3,374,433,067 Rls. 104,002 $
83 1396 آلمان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 24,500 3,216,556,000 Rls. 98,000 $
84 1396 آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 21,229 3,169,917,028 Rls. 97,687 $
85 1396 آلمان 13019010 باريچه 5,800 3,124,286,000 Rls. 96,280 $
86 1396 آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 70,872 2,987,417,854 Rls. 92,133 $
87 1396 آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 2,861,352,820 Rls. 88,180 $
88 1396 آلمان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 42,560 2,825,001,952 Rls. 87,084 $
89 1396 آلمان 13019010 باريچه 5,090 2,763,376,270 Rls. 84,494 $
90 1396 آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 24,616 2,680,264,476 Rls. 82,164 $
91 1396 آلمان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 5,750 2,581,425,000 Rls. 79,624 $
92 1396 آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 78,200 2,536,000,000 Rls. 78,200 $
93 1396 آلمان 08071100 هندوا نه , تازه 353,509 2,509,229,382 Rls. 77,384 $
94 1396 آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 48,910 2,489,399,336 Rls. 76,702 $
95 1396 آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 2,511 2,445,061,140 Rls. 75,330 $
96 1396 آلمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 18,500 2,400,190,000 Rls. 74,000 $
97 1396 آلمان 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 31,539 2,397,446,127 Rls. 73,904 $
98 1396 آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,303 2,306,619,792 Rls. 70,984 $
99 1396 آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 69,500 2,262,627,500 Rls. 69,523 $
100 1396 آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 1,843 2,197,541,298 Rls. 67,723 $
101 1396 آلمان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 42,230 2,009,142,444 Rls. 61,668 $
102 1396 آلمان 08071900 خربزه وهمانند 170,960 1,956,102,180 Rls. 60,141 $
103 1396 آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 7,200 1,954,450,800 Rls. 59,760 $
104 1396 آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 28,266 1,922,911,987 Rls. 59,269 $
105 1396 آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 28,900 1,909,267,679 Rls. 58,201 $
106 1396 آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 19,510 1,898,420,970 Rls. 58,530 $
107 1396 آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 455 1,870,742,500 Rls. 57,650 $
108 1396 آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,356 1,867,539,062 Rls. 57,579 $
109 1396 آلمان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 48,000 1,863,984,210 Rls. 56,638 $
110 1396 آلمان 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 27,992 1,830,086,260 Rls. 56,404 $
111 1396 آلمان 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 25,363 1,826,769,712 Rls. 56,334 $
112 1396 آلمان 13019040 كتيرا 3,100 1,810,654,200 Rls. 55,800 $
113 1396 آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 5,800 1,783,540,000 Rls. 55,000 $
114 1396 آلمان 16043100 خاويار 20 1,618,300,125 Rls. 49,725 $
115 1396 آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 39,785 1,612,077,472 Rls. 49,688 $
116 1396 آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 130 1,567,632,000 Rls. 48,000 $
117 1396 آلمان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 20,000 1,548,036,600 Rls. 47,400 $
118 1396 آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 15,600 1,533,121,200 Rls. 46,800 $
119 1396 آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 4,144 1,529,769,740 Rls. 47,144 $
120 1396 آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,243 1,468,035,869 Rls. 45,252 $
121 1396 آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 22,376 1,452,426,016 Rls. 44,750 $
122 1396 آلمان 16043100 خاويار 10 1,447,590,375 Rls. 44,625 $
123 1396 آلمان 13019010 باريچه 2,625 1,415,969,625 Rls. 43,575 $
124 1396 آلمان 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 22,154 1,379,727,853 Rls. 41,923 $
125 1396 آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 2,716 1,358,204,814 Rls. 41,866 $
126 1396 آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,159 1,331,696,620 Rls. 41,065 $
127 1396 آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 40,300 1,307,209,134 Rls. 40,026 $
128 1396 آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 40,308 1,297,960,000 Rls. 40,000 $
129 1396 آلمان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 24,625 1,277,961,400 Rls. 39,400 $
130 1396 آلمان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 19,720 1,239,384,560 Rls. 37,833 $
131 1396 آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 29,016 1,226,100,484 Rls. 37,793 $
132 1396 آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 1,861 1,170,508,960 Rls. 36,066 $
133 1396 آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 104,968 1,146,149,849 Rls. 34,881 $
134 1396 آلمان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 1,450 1,128,494,400 Rls. 34,800 $
135 1396 آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 10,818 1,119,618,120 Rls. 34,437 $
136 1396 آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,290 1,116,482,019 Rls. 34,131 $
137 1396 آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 21,358 1,108,537,947 Rls. 34,173 $
138 1396 آلمان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 8,316 1,086,368,976 Rls. 33,264 $
139 1396 آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,750 1,068,133,631 Rls. 32,929 $
140 1396 آلمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 21,778 1,061,796,720 Rls. 32,720 $
141 1396 آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 19,080 1,053,850,740 Rls. 32,436 $
142 1396 آلمان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 20,000 1,037,696,000 Rls. 32,000 $
143 1396 آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 15,004 1,031,683,466 Rls. 31,807 $
144 1396 آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 11,895 1,031,612,190 Rls. 31,815 $
145 1396 آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,063 1,024,185,079 Rls. 31,268 $
146 1396 آلمان 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 16,469 1,018,794,804 Rls. 31,010 $
147 1396 آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 625 998,981,286 Rls. 30,783 $
148 1396 آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1,515 990,961,500 Rls. 30,300 $
149 1396 آلمان 38089329 ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 1,300 963,905,600 Rls. 29,424 $
150 1396 آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 15,537 943,748,808 Rls. 29,076 $
151 1396 آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 11,921 943,385,024 Rls. 28,886 $
152 1396 آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 147,180 923,943,414 Rls. 28,074 $
153 1396 آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,770 921,796,770 Rls. 28,308 $
154 1396 آلمان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 24,000 898,520,938 Rls. 27,376 $
155 1396 آلمان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 38,440 896,962,542 Rls. 27,335 $
156 1396 آلمان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 128,000 896,111,584 Rls. 27,616 $
157 1396 آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,002 887,418,120 Rls. 27,366 $
158 1396 آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 900 876,123,000 Rls. 27,000 $
159 1396 آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 544 875,757,910 Rls. 26,849 $
160 1396 آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 18 874,994,703 Rls. 26,879 $
161 1396 آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 290 871,275,000 Rls. 26,875 $
162 1396 آلمان 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 10,698 866,000,550 Rls. 26,617 $
163 1396 آلمان 29336100 ملامين 22,000 863,659,280 Rls. 26,620 $
164 1396 آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 15,692 861,569,728 Rls. 26,550 $
165 1396 آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 10,000 854,770,718 Rls. 26,108 $
166 1396 آلمان 08109020 زرشك تازه 3,108 853,468,662 Rls. 26,302 $
167 1396 آلمان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 9,432 851,337,036 Rls. 25,938 $
168 1396 آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 14,412 851,165,060 Rls. 25,942 $
169 1396 آلمان 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 23,000 850,865,220 Rls. 26,220 $
170 1396 آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,497 831,620,938 Rls. 25,651 $
171 1396 آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 535 830,443,948 Rls. 25,601 $
172 1396 آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,570 821,692,088 Rls. 25,326 $
173 1396 آلمان 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 22,000 813,294,240 Rls. 25,080 $
174 1396 آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 1,507 811,742,059 Rls. 25,009 $
175 1396 آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,641 787,451,335 Rls. 24,233 $
176 1396 آلمان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,790 787,434,696 Rls. 24,282 $
177 1396 آلمان 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 12,000 779,880,000 Rls. 24,000 $
178 1396 آلمان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 22,670 772,630,232 Rls. 23,804 $
179 1396 آلمان 16043100 خاويار 9 744,911,100 Rls. 22,950 $
180 1396 آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 94,170 740,666,458 Rls. 22,834 $
181 1396 آلمان 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 160 725,620,000 Rls. 22,365 $
182 1396 آلمان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 2,757 718,465,140 Rls. 22,140 $
183 1396 آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,946 704,130,087 Rls. 21,702 $
184 1396 آلمان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 16,000 694,301,600 Rls. 21,400 $
185 1396 آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,568 693,097,058 Rls. 21,360 $
186 1396 آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 14 689,822,919 Rls. 21,259 $
187 1396 آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 688,747,573 Rls. 21,229 $
188 1396 آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 11,378 671,713,510 Rls. 20,410 $
189 1396 آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,180 668,140,998 Rls. 20,597 $
190 1396 آلمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 6,555 653,276,191 Rls. 20,138 $
191 1396 آلمان 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 225 648,628,200 Rls. 19,800 $
192 1396 آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 12 628,905,984 Rls. 19,344 $
193 1396 آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,970 625,690,179 Rls. 19,288 $
194 1396 آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 2,401 612,731,768 Rls. 18,734 $
195 1396 آلمان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 150 611,156,250 Rls. 18,750 $
196 1396 آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 93,980 609,704,648 Rls. 18,796 $
197 1396 آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 598,449,634 Rls. 18,236 $
198 1396 آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,000 573,975,600 Rls. 17,700 $
199 1396 آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,400 571,120,000 Rls. 17,600 $
200 1396 آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 9,038 567,575,910 Rls. 17,446 $
مجموع کل
3,723,344,328,870 ريال
مجموع کل
114,474,095 دلار