آمار کل " صادرات به" کشور "اتريش" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 23,446,975,557 Rls. 715,359 $
2 1396 اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,942 20,477,722,740 Rls. 628,651 $
3 1396 اتريش 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 103,020 17,782,008,720 Rls. 542,496 $
4 1396 اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 340,889 16,755,463,655 Rls. 511,334 $
5 1396 اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,505 12,765,624,876 Rls. 393,782 $
6 1396 اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 10,529,056,652 Rls. 324,463 $
7 1396 اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 7,608,748,635 Rls. 233,433 $
8 1396 اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 7,538,461,676 Rls. 232,364 $
9 1396 اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 108,000 5,263,704,000 Rls. 162,000 $
10 1396 اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 17,463 4,555,629,066 Rls. 140,394 $
11 1396 اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,235,105,280 Rls. 130,560 $
12 1396 اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,720 3,839,397,645 Rls. 117,791 $
13 1396 اتريش 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 8,017 3,676,804,642 Rls. 112,238 $
14 1396 اتريش 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 67,000 3,454,171,600 Rls. 106,465 $
15 1396 اتريش 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 7,595 2,991,397,080 Rls. 91,140 $
16 1396 اتريش 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 7,410 2,562,623,019 Rls. 78,969 $
17 1396 اتريش 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 33,285 2,511,758,890 Rls. 77,432 $
18 1396 اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,650 2,306,303,190 Rls. 71,055 $
19 1396 اتريش 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 43,750 2,270,660,000 Rls. 70,000 $
20 1396 اتريش 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 42,000 1,970,654,000 Rls. 60,600 $
21 1396 اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,950 1,560,289,948 Rls. 48,076 $
22 1396 اتريش 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,960 1,312,035,360 Rls. 40,440 $
23 1396 اتريش 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 22,000 1,142,028,800 Rls. 35,200 $
24 1396 اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,740 1,091,978,460 Rls. 33,300 $
25 1396 اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 12,500 810,500,000 Rls. 25,000 $
26 1396 اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 15,000 731,025,000 Rls. 22,497 $
27 1396 اتريش 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 7,927 605,459,331 Rls. 18,658 $
28 1396 اتريش 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 8,450 575,842,995 Rls. 17,745 $
29 1396 اتريش 07114000 خيار وخيار ترشي (خيار ريز ) محفوظ شده به صورت موقت 9,751 574,953,209 Rls. 17,551 $
30 1396 اتريش 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 7,340 568,476,618 Rls. 17,518 $
31 1396 اتريش 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 7,920 565,909,015 Rls. 17,367 $
32 1396 اتريش 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 550 534,897,000 Rls. 16,500 $
33 1396 اتريش 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 320 509,753,240 Rls. 15,531 $
34 1396 اتريش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,420 477,780,650 Rls. 14,690 $
35 1396 اتريش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43,130 471,400,226 Rls. 14,528 $
36 1396 اتريش 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,500 408,731,400 Rls. 12,596 $
37 1396 اتريش 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 6,500 379,536,300 Rls. 11,700 $
38 1396 اتريش 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 136,200 361,857,152 Rls. 11,152 $
39 1396 اتريش 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 360 353,931,018 Rls. 10,911 $
40 1396 اتريش 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 50 326,846,000 Rls. 9,977 $
41 1396 اتريش 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 44,500 317,372,220 Rls. 9,790 $
42 1396 اتريش 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 19,780 288,784,044 Rls. 8,901 $
43 1396 اتريش 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,836 275,961,816 Rls. 8,424 $
44 1396 اتريش 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 154 255,020,760 Rls. 7,848 $
45 1396 اتريش 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,327 241,994,940 Rls. 7,459 $
46 1396 اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,790 217,940,916 Rls. 6,716 $
47 1396 اتريش 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,181 206,778,600 Rls. 6,300 $
48 1396 اتريش 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 2,200 196,255,950 Rls. 6,050 $
49 1396 اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,760 193,660,830 Rls. 5,968 $
50 1396 اتريش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,450 182,494,740 Rls. 5,560 $
51 1396 اتريش 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,594 173,573,826 Rls. 5,349 $
52 1396 اتريش 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,249 171,534,156 Rls. 5,288 $
53 1396 اتريش 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,140 166,412,070 Rls. 5,128 $
54 1396 اتريش 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 700 162,175,000 Rls. 4,998 $
55 1396 اتريش 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,100 160,573,050 Rls. 4,950 $
56 1396 اتريش 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,430 160,044,158 Rls. 4,934 $
57 1396 اتريش 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,400 158,951,100 Rls. 4,898 $
58 1396 اتريش 09102090 زعفران به صورت فله 3 153,410,400 Rls. 4,680 $
59 1396 اتريش 08071100 هندوا نه , تازه 20,150 150,303,780 Rls. 4,635 $
60 1396 اتريش 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 2,377 146,287,654 Rls. 4,457 $
61 1396 اتريش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,340 137,234,003 Rls. 4,189 $
62 1396 اتريش 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,543 134,603,022 Rls. 4,101 $
63 1396 اتريش 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 2,250 125,410,560 Rls. 3,840 $
64 1396 اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,850 120,009,500 Rls. 3,700 $
65 1396 اتريش 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 920 119,371,840 Rls. 3,680 $
66 1396 اتريش 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 3,000 116,816,400 Rls. 3,600 $
67 1396 اتريش 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 810 105,066,720 Rls. 3,240 $
68 1396 اتريش 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 855 98,236,246 Rls. 2,993 $
69 1396 اتريش 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 2,800 98,095,536 Rls. 3,024 $
70 1396 اتريش 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 608 83,666,486 Rls. 2,554 $
71 1396 اتريش 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,250 81,127,500 Rls. 2,500 $
72 1396 اتريش 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 450 58,390,200 Rls. 1,800 $
73 1396 اتريش 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,920 56,983,956 Rls. 1,756 $
74 1396 اتريش 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,968 56,191,264 Rls. 1,712 $
75 1396 اتريش 09102090 زعفران به صورت فله 1 55,001,050 Rls. 1,690 $
76 1396 اتريش 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 300 51,896,000 Rls. 1,599 $
77 1396 اتريش 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 490 51,021,864 Rls. 1,574 $
78 1396 اتريش 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 100 45,950,800 Rls. 1,400 $
79 1396 اتريش 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 450 43,792,650 Rls. 1,350 $
80 1396 اتريش 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 500 43,695,333 Rls. 1,347 $
81 1396 اتريش 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 779 42,635,778 Rls. 1,299 $
82 1396 اتريش 57021040 گليم دورو پشمي 100 42,156,400 Rls. 1,300 $
83 1396 اتريش 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 738 33,509,487 Rls. 1,033 $
84 1396 اتريش 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 500 29,191,500 Rls. 900 $
85 1396 اتريش 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 430 27,897,540 Rls. 860 $
86 1396 اتريش 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 198 26,207,200 Rls. 800 $
87 1396 اتريش 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 950 16,229,000 Rls. 500 $
88 1396 اتريش 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 300 10,396,800 Rls. 320 $
89 1396 اتريش 62031990 لباس به صورت دست از ساير مواد نسجي 15 7,358,625 Rls. 225 $
90 1396 اتريش 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 8 6,551,800 Rls. 200 $
91 1396 اتريش 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 38 6,213,950 Rls. 190 $
92 1396 اتريش 33051000 شامپوها 50 4,054,875 Rls. 125 $
93 1396 اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3 599,501 Rls. 19 $
94 1396 اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3 324,114 Rls. 10 $
95 1396 اتريش 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 750 87,128 Rls. 3 $
مجموع کل
175,821,007,283 ريال
مجموع کل
5,393,229 دلار
[1]