آمار کل " صادرات به" کشور "اتيوپي" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 236,064 8,484,812,930 Rls. 259,670 $
2 1396 اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 140,000 4,995,606,000 Rls. 154,019 $
3 1396 اتيوپي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 50,000 3,122,253,750 Rls. 96,250 $
4 1396 اتيوپي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 143,294 3,021,155,492 Rls. 93,140 $
5 1396 اتيوپي 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 12,975 1,077,562,572 Rls. 33,213 $
6 1396 اتيوپي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 75,000 947,735,250 Rls. 28,875 $
7 1396 اتيوپي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 50,000 624,816,500 Rls. 19,250 $
8 1396 اتيوپي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 9,000 584,820,000 Rls. 18,000 $
9 1396 اتيوپي 27101940 روغن پايه معدني 56,980 554,597,736 Rls. 17,094 $
10 1396 اتيوپي 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 2,265 183,730,372 Rls. 5,663 $
11 1396 اتيوپي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 900 58,408,200 Rls. 1,800 $
12 1396 اتيوپي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 130 10,544,300 Rls. 325 $
13 1396 اتيوپي 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 130 10,544,300 Rls. 325 $
مجموع کل
23,676,587,402 ريال
مجموع کل
727,624 دلار
[1]