آمار کل " صادرات به" کشور "اردن" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 22,010,000 199,797,976,000 Rls. 6,162,800 $
2 1396 اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,025,000 177,503,007,735 Rls. 5,421,555 $
3 1396 اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 133,400 44,297,749,130 Rls. 1,365,155 $
4 1396 اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 23,109,832,600 Rls. 712,700 $
5 1396 اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 56,350 18,917,293,405 Rls. 583,223 $
6 1396 اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,000 13,623,480,000 Rls. 420,000 $
7 1396 اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,500 12,410,955,000 Rls. 382,500 $
8 1396 اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,150 10,324,901,250 Rls. 317,250 $
9 1396 اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 7,410,496,500 Rls. 227,700 $
10 1396 اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 34,866 6,846,749,217 Rls. 209,202 $
11 1396 اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 34,924 6,797,318,024 Rls. 209,548 $
12 1396 اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,750 6,686,625,000 Rls. 206,250 $
13 1396 اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 30,873 6,010,604,124 Rls. 185,241 $
14 1396 اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,020 5,888,417,700 Rls. 180,300 $
15 1396 اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 26,035 5,076,076,445 Rls. 156,211 $
16 1396 اردن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,152,682,000 Rls. 97,200 $
17 1396 اردن 19042000 فرآوردهکهاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگهکهاي غلات تفت داده نشده و برگهکهاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده 24,500 2,543,217,600 Rls. 78,400 $
18 1396 اردن 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 16,000 1,920,388,800 Rls. 59,200 $
19 1396 اردن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,576,486,800 Rls. 48,600 $
20 1396 اردن 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 9,610 1,433,685,180 Rls. 44,180 $
21 1396 اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 1,000,692,000 Rls. 30,800 $
22 1396 اردن 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 30,000 973,170,000 Rls. 30,000 $
23 1396 اردن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 15,000 972,840,000 Rls. 30,000 $
24 1396 اردن 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,348 914,094,180 Rls. 28,044 $
25 1396 اردن 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 9,260 908,544,900 Rls. 27,780 $
26 1396 اردن 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 709 696,240,000 Rls. 21,253 $
27 1396 اردن 27132000 قيرنفت 101,557 692,881,740 Rls. 21,326 $
28 1396 اردن 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 6,670 649,204,440 Rls. 20,010 $
29 1396 اردن 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 429 637,585,270 Rls. 19,561 $
30 1396 اردن 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 13,874 540,127,712 Rls. 16,648 $
31 1396 اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 499,560,600 Rls. 15,402 $
32 1396 اردن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 4,200 408,731,400 Rls. 12,600 $
33 1396 اردن 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 4,010 260,257,020 Rls. 8,020 $
34 1396 اردن 09102090 زعفران به صورت فله 5 222,337,300 Rls. 6,850 $
35 1396 اردن 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 7,200 210,191,760 Rls. 6,480 $
36 1396 اردن 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 2,000 196,230,000 Rls. 6,000 $
37 1396 اردن 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 2,500 163,094,958 Rls. 5,031 $
38 1396 اردن 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 890 162,975,000 Rls. 5,000 $
39 1396 اردن 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 7,050 148,869,180 Rls. 4,582 $
40 1396 اردن 09102090 زعفران به صورت فله 3 136,235,400 Rls. 4,198 $
41 1396 اردن 84137010 پمپ کولر آبي 1,058 130,842,432 Rls. 4,032 $
42 1396 اردن 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 3,550 115,144,250 Rls. 3,550 $
43 1396 اردن 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 114,467,500 Rls. 3,500 $
44 1396 اردن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 350 41,355,720 Rls. 1,260 $
45 1396 اردن 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 350 34,114,500 Rls. 1,050 $
46 1396 اردن 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 1,000 29,714,880 Rls. 909 $
47 1396 اردن 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 18 2,238,153 Rls. 69 $
مجموع کل
566,189,682,805 ريال
مجموع کل
17,401,170 دلار
[1]