آمار کل " صادرات به" کشور "ارمنستان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 113,840 93,904,334,318 Rls. 2,894,326 $
2 1396 ارمنستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,156,300 68,109,257,971 Rls. 2,081,339 $
3 1396 ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 408,825 28,423,456,757 Rls. 875,997 $
4 1396 ارمنستان 27132000 قيرنفت 3,628,070 25,684,492,967 Rls. 791,737 $
5 1396 ارمنستان 27132000 قيرنفت 3,780,210 24,274,346,103 Rls. 748,073 $
6 1396 ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 45,945 22,322,660,798 Rls. 680,464 $
7 1396 ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,107,495 22,279,588,335 Rls. 686,645 $
8 1396 ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,076,001 21,757,126,859 Rls. 668,900 $
9 1396 ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 508,000 21,423,162,800 Rls. 660,400 $
10 1396 ارمنستان 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 48,000 21,121,560,000 Rls. 648,000 $
11 1396 ارمنستان 27132000 قيرنفت 3,280,710 21,105,994,462 Rls. 648,839 $
12 1396 ارمنستان 27132000 قيرنفت 2,566,630 19,094,443,273 Rls. 588,860 $
13 1396 ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 506,000 18,180,693,960 Rls. 558,558 $
14 1396 ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,738,000 16,914,948,600 Rls. 521,402 $
15 1396 ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 783,670 15,901,515,638 Rls. 485,873 $
16 1396 ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 402,500 15,332,958,810 Rls. 472,485 $
17 1396 ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 374,000 14,786,054,447 Rls. 455,729 $
18 1396 ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 352,000 14,638,781,520 Rls. 451,440 $
19 1396 ارمنستان 27132000 قيرنفت 2,559,690 14,586,268,702 Rls. 445,275 $
20 1396 ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 332,000 13,787,609,520 Rls. 424,880 $
21 1396 ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,945,330 13,643,336,110 Rls. 416,388 $
22 1396 ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,649,155 13,618,035,400 Rls. 418,660 $
23 1396 ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,342,000 13,056,859,200 Rls. 402,602 $
24 1396 ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 309,100 12,592,776,482 Rls. 386,622 $
25 1396 ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,705,502 12,215,530,510 Rls. 376,446 $
26 1396 ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 578,430 11,630,890,484 Rls. 358,627 $
27 1396 ارمنستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 112,823 11,183,683,286 Rls. 343,110 $
28 1396 ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,142,000 11,117,109,000 Rls. 342,600 $
29 1396 ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 265,000 10,998,187,700 Rls. 338,060 $
30 1396 ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 286,000 10,251,733,457 Rls. 312,698 $
31 1396 ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 508,080 10,230,865,924 Rls. 315,376 $
32 1396 ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,800 10,095,393,750 Rls. 311,250 $
33 1396 ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 264,000 10,045,589,347 Rls. 306,659 $
34 1396 ارمنستان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 75,000 9,735,300,000 Rls. 300,000 $
35 1396 ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,015,492 9,723,417,959 Rls. 299,684 $
36 1396 ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 222,000 9,327,559,354 Rls. 287,440 $
37 1396 ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 221,000 9,228,854,660 Rls. 280,860 $
38 1396 ارمنستان 28301000 سولفور سديم 908,375 8,917,243,408 Rls. 272,512 $
39 1396 ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 270,000 8,854,293,925 Rls. 272,917 $
40 1396 ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 94,980 8,768,951,006 Rls. 267,334 $
41 1396 ارمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 223,000 8,544,805,417 Rls. 260,387 $
42 1396 ارمنستان 28301000 سولفور سديم 874,000 8,530,926,000 Rls. 262,200 $
43 1396 ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 503,358 8,423,613,860 Rls. 259,228 $
44 1396 ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 110,000 8,356,677,560 Rls. 257,620 $
45 1396 ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 513,673 8,316,681,438 Rls. 256,319 $
46 1396 ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,859,263 8,231,327,961 Rls. 253,728 $
47 1396 ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 242,000 8,214,023,600 Rls. 253,170 $
48 1396 ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 247,500 8,158,161,099 Rls. 251,411 $
49 1396 ارمنستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 17,160 7,400,172,600 Rls. 227,080 $
50 1396 ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,103,940 7,267,277,313 Rls. 221,725 $
51 1396 ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 79,624 7,092,047,880 Rls. 218,093 $
52 1396 ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 42,973 6,970,366,845 Rls. 214,865 $
53 1396 ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 88,000 6,685,135,952 Rls. 206,096 $
54 1396 ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,015,720 6,608,975,316 Rls. 203,144 $
55 1396 ارمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 509,968 6,538,727,353 Rls. 201,500 $
56 1396 ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 66,800 6,500,733,000 Rls. 200,400 $
57 1396 ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 65,175 6,478,605,249 Rls. 199,701 $
58 1396 ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,000 6,462,516,627 Rls. 198,572 $
59 1396 ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 154,000 6,187,384,016 Rls. 190,847 $
60 1396 ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,013,675 6,117,085,709 Rls. 188,559 $
61 1396 ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 37,145 6,074,515,275 Rls. 185,725 $
62 1396 ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 704,050 6,001,889,410 Rls. 183,053 $
63 1396 ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 134,080 5,823,283,040 Rls. 178,884 $
64 1396 ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 46,400 5,809,447,875 Rls. 179,025 $
65 1396 ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 180,000 5,705,811,762 Rls. 175,899 $
66 1396 ارمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 144,000 5,543,437,000 Rls. 170,580 $
67 1396 ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 154,000 5,437,722,554 Rls. 165,286 $
68 1396 ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 43,025 5,373,900,166 Rls. 165,646 $
69 1396 ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 198,000 5,107,377,330 Rls. 157,410 $
70 1396 ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 998,600 5,042,046,797 Rls. 155,427 $
71 1396 ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 64,500 4,957,696,350 Rls. 152,865 $
72 1396 ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 132,000 4,876,513,532 Rls. 150,277 $
73 1396 ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 53,900 4,826,001,250 Rls. 148,728 $
74 1396 ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 446,096 4,819,891,255 Rls. 148,591 $
75 1396 ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,850,492 4,725,484,018 Rls. 145,728 $
76 1396 ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 726,080 4,712,239,334 Rls. 145,216 $
77 1396 ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 135,000 4,582,531,623 Rls. 140,111 $
78 1396 ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 134,000 4,558,207,295 Rls. 140,105 $
79 1396 ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 527,470 4,450,238,009 Rls. 137,143 $
80 1396 ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 45,500 4,430,517,000 Rls. 136,500 $
81 1396 ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 674,480 4,376,091,662 Rls. 134,896 $
82 1396 ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 44,600 4,339,487,400 Rls. 133,800 $
83 1396 ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 42,800 4,178,268,000 Rls. 128,400 $
84 1396 ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 866,351 4,168,709,476 Rls. 128,534 $
85 1396 ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 817,430 4,122,531,949 Rls. 127,018 $
86 1396 ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 32,875 4,109,363,159 Rls. 125,606 $
87 1396 ارمنستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 31,138 4,053,166,340 Rls. 124,732 $
88 1396 ارمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 41,020 3,991,279,680 Rls. 123,060 $
89 1396 ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 146,073 3,962,964,400 Rls. 121,953 $
90 1396 ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 138,707 3,789,790,356 Rls. 115,525 $
91 1396 ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 48,000 3,781,541,700 Rls. 116,640 $
92 1396 ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 53,581 3,771,340,760 Rls. 116,181 $
93 1396 ارمنستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 229,540 3,744,880,230 Rls. 115,458 $
94 1396 ارمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 3,744,102,488 Rls. 115,402 $
95 1396 ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 229,196 3,739,268,975 Rls. 115,285 $
96 1396 ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 16,925 3,716,078,400 Rls. 114,600 $
97 1396 ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 438,250 3,706,779,945 Rls. 113,946 $
98 1396 ارمنستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 38,034 3,701,307,513 Rls. 114,065 $
99 1396 ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 437,100 3,686,681,842 Rls. 113,646 $
100 1396 ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 102,786 3,662,263,114 Rls. 112,934 $
101 1396 ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,452,180 3,611,011,043 Rls. 111,283 $
102 1396 ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 3,433 3,586,884,180 Rls. 110,044 $
103 1396 ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 548,430 3,556,906,956 Rls. 109,685 $
104 1396 ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 211,186 3,470,706,709 Rls. 105,959 $
105 1396 ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 44,002 3,391,315,780 Rls. 104,284 $
106 1396 ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 45,300 3,381,950,955 Rls. 103,245 $
107 1396 ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 15,150 3,308,851,200 Rls. 101,999 $
108 1396 ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 184,915 3,300,205,208 Rls. 101,701 $
109 1396 ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 42,500 3,268,261,995 Rls. 100,725 $
110 1396 ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 40,200 3,228,548,120 Rls. 99,505 $
111 1396 ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 70,200 3,210,997,374 Rls. 98,956 $
112 1396 ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 88,933 3,165,417,319 Rls. 97,571 $
113 1396 ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 594,100 3,119,028,794 Rls. 95,056 $
114 1396 ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 18,655 3,026,773,750 Rls. 93,275 $
115 1396 ارمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 88,000 3,010,429,840 Rls. 92,048 $
116 1396 ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 70,200 3,007,862,442 Rls. 91,962 $
117 1396 ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,935,987,336 Rls. 90,494 $
118 1396 ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 2,716 2,933,941,233 Rls. 90,417 $
119 1396 ارمنستان 53109000 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجيپوسته ساقه نباتات (باستثناءسفيدنشده ). 18,650 2,926,446,120 Rls. 88,920 $
120 1396 ارمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 256,003 2,864,523,526 Rls. 88,301 $
121 1396 ارمنستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 55,000 2,863,007,400 Rls. 88,300 $
122 1396 ارمنستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 22,000 2,854,632,000 Rls. 88,000 $
123 1396 ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 128,971 2,854,153,170 Rls. 88,021 $
124 1396 ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 184,465 2,825,953,905 Rls. 86,699 $
125 1396 ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 11,871 2,806,366,565 Rls. 86,209 $
126 1396 ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 21,000 2,747,220,000 Rls. 84,000 $
127 1396 ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 4,185 2,733,558,300 Rls. 83,700 $
128 1396 ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 12,240 2,677,003,200 Rls. 82,500 $
129 1396 ارمنستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 386,030 2,625,085,859 Rls. 80,945 $
130 1396 ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 69,329 2,604,526,123 Rls. 79,337 $
131 1396 ارمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 20,000 2,594,800,000 Rls. 80,000 $
132 1396 ارمنستان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 66,000 2,525,142,114 Rls. 77,814 $
133 1396 ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,023,270 2,452,640,556 Rls. 75,582 $
134 1396 ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 2,231 2,436,226,374 Rls. 75,074 $
135 1396 ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 135,445 2,430,451,833 Rls. 74,696 $
136 1396 ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 24,970 2,429,254,620 Rls. 74,910 $
137 1396 ارمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 64,000 2,386,422,280 Rls. 73,540 $
138 1396 ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 96,430 2,383,826,266 Rls. 73,462 $
139 1396 ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 56,625 2,378,527,920 Rls. 73,200 $
140 1396 ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 24,810 2,353,497,450 Rls. 72,390 $
141 1396 ارمنستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 66,000 2,344,221,990 Rls. 72,270 $
142 1396 ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 229,500 2,343,665,248 Rls. 71,466 $
143 1396 ارمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 23,896 2,326,203,912 Rls. 71,688 $
144 1396 ارمنستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 23,550 2,325,162,150 Rls. 70,650 $
145 1396 ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 66,555 2,319,144,237 Rls. 71,471 $
146 1396 ارمنستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 39,300 2,298,342,600 Rls. 70,740 $
147 1396 ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 23,350 2,272,702,200 Rls. 70,050 $
148 1396 ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 40,770 2,261,652,000 Rls. 69,600 $
149 1396 ارمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 66,000 2,243,324,820 Rls. 69,036 $
150 1396 ارمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 66,000 2,240,218,200 Rls. 69,036 $
151 1396 ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,771,064 2,211,371,286 Rls. 67,298 $
152 1396 ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 22,720 2,210,904,180 Rls. 68,160 $
153 1396 ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 301,300 2,187,925,542 Rls. 67,477 $
154 1396 ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 22,340 2,173,793,700 Rls. 67,020 $
155 1396 ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 22,050 2,171,175,300 Rls. 66,150 $
156 1396 ارمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 333,360 2,163,487,714 Rls. 66,672 $
157 1396 ارمنستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 36,718 2,144,288,848 Rls. 66,092 $
158 1396 ارمنستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 153,605 2,121,338,590 Rls. 65,282 $
159 1396 ارمنستان 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 18,632 2,114,694,736 Rls. 65,212 $
160 1396 ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 308,075 2,099,242,457 Rls. 64,714 $
161 1396 ارمنستان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 58,428 2,060,929,112 Rls. 63,554 $
162 1396 ارمنستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 41,730 2,060,064,045 Rls. 62,595 $
163 1396 ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 1,165,740 2,053,386,323 Rls. 63,118 $
164 1396 ارمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 304,540 1,994,333,932 Rls. 60,908 $
165 1396 ارمنستان 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 87,170 1,960,491,465 Rls. 60,147 $
166 1396 ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,959,202,796 Rls. 59,765 $
167 1396 ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 69,528 1,939,039,916 Rls. 59,658 $
168 1396 ارمنستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 44,000 1,935,185,120 Rls. 58,960 $
169 1396 ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 67,757 1,934,295,606 Rls. 59,624 $
170 1396 ارمنستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,000 1,927,530,000 Rls. 59,400 $
171 1396 ارمنستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 37,600 1,908,959,520 Rls. 58,656 $
172 1396 ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,522,539 1,877,734,283 Rls. 57,707 $
173 1396 ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 104,725 1,868,591,319 Rls. 57,597 $
174 1396 ارمنستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 3,662 1,861,960,200 Rls. 57,230 $
175 1396 ارمنستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 285,000 1,849,278,000 Rls. 57,000 $
176 1396 ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,261,620 1,833,228,368 Rls. 56,543 $
177 1396 ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 41,425 1,814,257,812 Rls. 55,923 $
178 1396 ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 48,775 1,772,001,436 Rls. 54,628 $
179 1396 ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 194,500 1,761,251,195 Rls. 54,101 $
180 1396 ارمنستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 18,000 1,751,112,000 Rls. 54,000 $
181 1396 ارمنستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 270,000 1,750,932,000 Rls. 54,000 $
182 1396 ارمنستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 257,500 1,742,431,800 Rls. 53,700 $
183 1396 ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 8,010 1,738,293,000 Rls. 53,400 $
184 1396 ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 112,490 1,727,590,613 Rls. 52,869 $
185 1396 ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 87,616 1,719,080,381 Rls. 52,993 $
186 1396 ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 66,000 1,718,217,600 Rls. 52,470 $
187 1396 ارمنستان 70193910 پشم شيشه 23,635 1,708,572,008 Rls. 52,672 $
188 1396 ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 66,000 1,702,336,680 Rls. 52,462 $
189 1396 ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 22,000 1,691,369,460 Rls. 52,140 $
190 1396 ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 18,033 1,683,177,954 Rls. 51,874 $
191 1396 ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 30,356 1,674,153,387 Rls. 51,605 $
192 1396 ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 63,610 1,651,722,704 Rls. 50,888 $
193 1396 ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 7,260 1,650,297,000 Rls. 50,400 $
194 1396 ارمنستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,160 1,632,829,200 Rls. 50,320 $
195 1396 ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 300,000 1,624,689,000 Rls. 49,500 $
196 1396 ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 300,000 1,608,255,000 Rls. 49,500 $
197 1396 ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 310,800 1,560,666,611 Rls. 48,028 $
198 1396 ارمنستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 28,000 1,555,350,400 Rls. 47,600 $
199 1396 ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 1,035,000 1,550,362,456 Rls. 47,307 $
200 1396 ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 136,185 1,546,659,695 Rls. 47,663 $
مجموع کل
1,289,355,784,783 ريال
مجموع کل
39,633,990 دلار