آمار کل " صادرات به" کشور "ازبكستان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 1,125,000 41,616,935,700 Rls. 1,270,860 $
2 1396 ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 278,278 38,442,226,566 Rls. 1,181,934 $
3 1396 ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 1,056,000 38,256,007,680 Rls. 1,176,384 $
4 1396 ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 559,609 31,740,966,466 Rls. 968,823 $
5 1396 ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 110,000 31,356,902,500 Rls. 962,500 $
6 1396 ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 160,590 27,416,704,225 Rls. 837,285 $
7 1396 ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 710,740 27,258,064,261 Rls. 832,915 $
8 1396 ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 81,880 23,501,605,932 Rls. 722,251 $
9 1396 ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 378,600 22,627,808,280 Rls. 697,340 $
10 1396 ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 154,384 20,639,235,311 Rls. 636,190 $
11 1396 ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 241,500 18,749,687,385 Rls. 572,355 $
12 1396 ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 323,000 18,277,355,600 Rls. 559,250 $
13 1396 ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 464,620 18,178,678,052 Rls. 558,971 $
14 1396 ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 504,000 17,972,342,640 Rls. 553,896 $
15 1396 ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 489,500 17,431,065,659 Rls. 537,215 $
16 1396 ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 77,745 17,199,878,325 Rls. 530,245 $
17 1396 ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 136,595 16,254,500,450 Rls. 500,930 $
18 1396 ازبكستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 484,000 15,658,923,874 Rls. 482,548 $
19 1396 ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 167,560 13,592,642,900 Rls. 418,900 $
20 1396 ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 94,420 13,212,849,800 Rls. 406,440 $
21 1396 ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 12,883,047,000 Rls. 397,000 $
22 1396 ازبكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 337,500 12,762,009,047 Rls. 393,301 $
23 1396 ازبكستان 27132000 قيرنفت 1,806,685 12,311,388,022 Rls. 379,401 $
24 1396 ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 360,000 12,167,017,200 Rls. 374,958 $
25 1396 ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 360,000 12,164,391,360 Rls. 375,120 $
26 1396 ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 316,540 11,624,056,512 Rls. 358,248 $
27 1396 ازبكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 39,810 11,190,637,536 Rls. 345,132 $
28 1396 ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 144,500 11,110,167,765 Rls. 342,465 $
29 1396 ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 186,007 10,801,827,970 Rls. 331,686 $
30 1396 ازبكستان 27132000 قيرنفت 1,469,359 10,027,270,795 Rls. 308,564 $
31 1396 ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 142,673 9,901,176,108 Rls. 305,097 $
32 1396 ازبكستان 27132000 قيرنفت 1,442,738 9,828,001,468 Rls. 302,888 $
33 1396 ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 120,661 9,797,065,440 Rls. 301,652 $
34 1396 ازبكستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 63,048 9,616,711,236 Rls. 296,325 $
35 1396 ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 120,000 9,222,523,200 Rls. 284,400 $
36 1396 ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 247,580 9,056,258,034 Rls. 279,273 $
37 1396 ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 114,000 8,767,480,830 Rls. 270,180 $
38 1396 ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 103,703 8,412,630,393 Rls. 259,257 $
39 1396 ازبكستان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 214,850 7,599,351,925 Rls. 234,187 $
40 1396 ازبكستان 27132000 قيرنفت 1,085,975 7,397,583,214 Rls. 228,053 $
41 1396 ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,333,315 7,391,966,573 Rls. 227,776 $
42 1396 ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 88,684 7,273,444,360 Rls. 221,710 $
43 1396 ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 203,645 7,226,842,200 Rls. 221,760 $
44 1396 ازبكستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 52,800 6,849,593,600 Rls. 211,200 $
45 1396 ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,812,190,000 Rls. 210,000 $
46 1396 ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,811,980,000 Rls. 210,000 $
47 1396 ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,500 6,767,324,375 Rls. 205,625 $
48 1396 ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 108,320 6,677,351,792 Rls. 205,808 $
49 1396 ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 184,060 6,668,558,655 Rls. 205,590 $
50 1396 ازبكستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 187,000 6,602,519,880 Rls. 203,104 $
51 1396 ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 41,250 6,424,036,000 Rls. 198,000 $
52 1396 ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 139,654 6,367,552,880 Rls. 195,504 $
53 1396 ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 33,945 6,237,997,200 Rls. 192,424 $
54 1396 ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 127,375 6,197,892,657 Rls. 191,063 $
55 1396 ازبكستان 04041000 آب پنير وآب پنير تغيير يافته (Modified Whey) حتي غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين کننده اضافه شده 180,000 6,189,552,000 Rls. 190,776 $
56 1396 ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 104,155 6,062,391,774 Rls. 186,943 $
57 1396 ازبكستان 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 20,846 6,042,739,325 Rls. 184,765 $
58 1396 ازبكستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 45,440 5,930,506,240 Rls. 181,894 $
59 1396 ازبكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 21,150 5,918,314,350 Rls. 182,130 $
60 1396 ازبكستان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 187,610 5,820,792,612 Rls. 177,067 $
61 1396 ازبكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 120,020 5,664,091,615 Rls. 174,554 $
62 1396 ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 155,000 5,625,473,007 Rls. 173,363 $
63 1396 ازبكستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 24,054 5,526,502,716 Rls. 168,378 $
64 1396 ازبكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 7,147 5,256,232,200 Rls. 161,780 $
65 1396 ازبكستان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 163,110 5,210,152,623 Rls. 160,190 $
66 1396 ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 147,170 5,198,768,823 Rls. 158,493 $
67 1396 ازبكستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 61,000 4,541,320,000 Rls. 140,000 $
68 1396 ازبكستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 72,000 4,483,802,400 Rls. 136,800 $
69 1396 ازبكستان 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 21,175 4,458,641,033 Rls. 137,426 $
70 1396 ازبكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 167,729 4,304,518,227 Rls. 132,677 $
71 1396 ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 104,565 4,186,995,030 Rls. 128,614 $
72 1396 ازبكستان 04041000 آب پنير وآب پنير تغيير يافته (Modified Whey) حتي غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين کننده اضافه شده 120,000 4,167,517,200 Rls. 127,200 $
73 1396 ازبكستان 04041000 آب پنير وآب پنير تغيير يافته (Modified Whey) حتي غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين کننده اضافه شده 120,000 4,136,544,000 Rls. 127,200 $
74 1396 ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 619,720 4,021,779,801 Rls. 123,959 $
75 1396 ازبكستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 49,210 3,670,298,324 Rls. 113,183 $
76 1396 ازبكستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 66,950 3,595,181,060 Rls. 110,468 $
77 1396 ازبكستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 67,000 3,586,131,450 Rls. 110,550 $
78 1396 ازبكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 167,309 3,522,149,119 Rls. 108,549 $
79 1396 ازبكستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 64,250 3,462,278,567 Rls. 106,013 $
80 1396 ازبكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 41,800 3,389,771,000 Rls. 104,500 $
81 1396 ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 64,670 3,356,424,736 Rls. 103,472 $
82 1396 ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 63,950 3,319,158,480 Rls. 102,288 $
83 1396 ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 21,600 3,315,541,680 Rls. 101,520 $
84 1396 ازبكستان 56081900 تورگره بافته از موادنسجي سنتتيک يامصنوعي( با ستثناء تورماهيگيري ). 9,200 3,283,332,800 Rls. 101,200 $
85 1396 ازبكستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 98,430 3,227,633,970 Rls. 98,430 $
86 1396 ازبكستان 28170020 پرا کسيد روي 62,340 3,196,129,153 Rls. 98,497 $
87 1396 ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 476,007 3,158,763,855 Rls. 97,046 $
88 1396 ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 19,964 3,043,783,809 Rls. 93,802 $
89 1396 ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 32,500 2,903,870,000 Rls. 89,500 $
90 1396 ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 54,660 2,837,422,464 Rls. 87,456 $
91 1396 ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 517,051 2,730,677,845 Rls. 83,293 $
92 1396 ازبكستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 20,800 2,699,340,800 Rls. 83,200 $
93 1396 ازبكستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 29,672 2,698,458,840 Rls. 83,160 $
94 1396 ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 16,115 2,680,430,000 Rls. 82,073 $
95 1396 ازبكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 43,925 2,641,511,400 Rls. 81,400 $
96 1396 ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 32,238 2,614,340,610 Rls. 80,595 $
97 1396 ازبكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 62,235 2,426,418,180 Rls. 74,682 $
98 1396 ازبكستان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 329,460 2,356,751,546 Rls. 72,480 $
99 1396 ازبكستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 63,000 2,255,368,500 Rls. 69,300 $
100 1396 ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 62,755 2,240,092,530 Rls. 69,030 $
101 1396 ازبكستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 17,011 2,210,749,560 Rls. 68,044 $
102 1396 ازبكستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,988 2,173,413,000 Rls. 67,000 $
103 1396 ازبكستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 19,600 2,168,645,800 Rls. 66,200 $
104 1396 ازبكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 55,000 2,143,436,960 Rls. 66,080 $
105 1396 ازبكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 57,750 2,075,994,228 Rls. 63,987 $
106 1396 ازبكستان 04041000 آب پنير وآب پنير تغيير يافته (Modified Whey) حتي غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين کننده اضافه شده 60,000 2,063,883,600 Rls. 63,600 $
107 1396 ازبكستان 04041000 آب پنير وآب پنير تغيير يافته (Modified Whey) حتي غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين کننده اضافه شده 60,000 2,062,420,800 Rls. 63,600 $
108 1396 ازبكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 60,000 2,061,912,000 Rls. 63,600 $
109 1396 ازبكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 50,150 2,017,375,220 Rls. 61,684 $
110 1396 ازبكستان 08105000 کيوي، تازه 80,290 2,015,090,912 Rls. 62,126 $
111 1396 ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 1,977,108,750 Rls. 60,750 $
112 1396 ازبكستان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 4,329 1,966,471,164 Rls. 60,606 $
113 1396 ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 70,016 1,872,023,560 Rls. 57,695 $
114 1396 ازبكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 47,940 1,866,093,264 Rls. 57,528 $
115 1396 ازبكستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 22,238 1,803,223,825 Rls. 55,595 $
116 1396 ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 68,416 1,775,944,479 Rls. 54,731 $
117 1396 ازبكستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 62,220 1,770,354,355 Rls. 54,131 $
118 1396 ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 67,013 1,754,044,879 Rls. 53,609 $
119 1396 ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 57,797 1,741,894,307 Rls. 53,173 $
120 1396 ازبكستان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 17,800 1,732,029,000 Rls. 53,400 $
121 1396 ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 64,681 1,686,563,085 Rls. 51,743 $
122 1396 ازبكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 45,000 1,649,777,400 Rls. 50,850 $
123 1396 ازبكستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,490 1,645,550,000 Rls. 50,000 $
124 1396 ازبكستان 30032010 ساير داروها به منظور درمان يا پيشگيري از بيماري حاوي آنتي بيوتيک ها داراي توليد داخلي مشابه 8,278 1,633,499,730 Rls. 50,277 $
125 1396 ازبكستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 3,830 1,623,622,770 Rls. 49,973 $
126 1396 ازبكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 1,622,900,000 Rls. 50,000 $
127 1396 ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 12,500 1,622,500,000 Rls. 50,000 $
128 1396 ازبكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 1,621,850,000 Rls. 50,000 $
129 1396 ازبكستان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 223,941 1,614,146,715 Rls. 49,266 $
130 1396 ازبكستان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 221,932 1,583,297,100 Rls. 48,825 $
131 1396 ازبكستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,110 1,567,728,540 Rls. 48,330 $
132 1396 ازبكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 55,200 1,565,342,280 Rls. 48,024 $
133 1396 ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 51,829 1,546,994,808 Rls. 47,682 $
134 1396 ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 49,635 1,529,971,978 Rls. 47,152 $
135 1396 ازبكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 42,350 1,510,658,380 Rls. 46,585 $
136 1396 ازبكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 57,130 1,500,096,688 Rls. 45,704 $
137 1396 ازبكستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,210 1,492,424,000 Rls. 46,000 $
138 1396 ازبكستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 24,000 1,486,332,000 Rls. 45,600 $
139 1396 ازبكستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 24,000 1,479,720,000 Rls. 45,600 $
140 1396 ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 8,000 1,395,092,000 Rls. 43,000 $
141 1396 ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,386,981,000 Rls. 42,750 $
142 1396 ازبكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 60,000 1,371,678,000 Rls. 42,000 $
143 1396 ازبكستان 32041610 --- گرانول مستربچ 120,000 1,362,354,000 Rls. 42,000 $
144 1396 ازبكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 63,699 1,342,916,472 Rls. 41,404 $
145 1396 ازبكستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 21,525 1,308,807,399 Rls. 40,335 $
146 1396 ازبكستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 9,950 1,295,290,860 Rls. 39,540 $
147 1396 ازبكستان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,825 1,293,482,750 Rls. 39,550 $
148 1396 ازبكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,375 1,248,819,030 Rls. 38,475 $
149 1396 ازبكستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,200 1,245,849,600 Rls. 38,400 $
150 1396 ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 33,850 1,244,084,500 Rls. 38,250 $
151 1396 ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 38,225 1,188,594,173 Rls. 36,313 $
152 1396 ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,500 1,184,796,000 Rls. 36,000 $
153 1396 ازبكستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 30,599 1,145,129,964 Rls. 35,313 $
154 1396 ازبكستان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 21,183 1,086,769,242 Rls. 33,111 $
155 1396 ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 18,260 1,085,223,000 Rls. 33,400 $
156 1396 ازبكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 40,880 1,061,048,576 Rls. 32,704 $
157 1396 ازبكستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 54,132 1,059,175,447 Rls. 32,479 $
158 1396 ازبكستان 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 20,413 1,049,838,625 Rls. 32,353 $
159 1396 ازبكستان 08105000 کيوي، تازه 38,000 1,047,584,200 Rls. 32,305 $
160 1396 ازبكستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 62,800 1,047,259,876 Rls. 32,279 $
161 1396 ازبكستان 28301000 سولفور سديم 92,300 1,007,531,100 Rls. 31,052 $
162 1396 ازبكستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 24,000 993,419,640 Rls. 30,606 $
163 1396 ازبكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 23,000 975,219,840 Rls. 30,016 $
164 1396 ازبكستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 30,000 974,850,000 Rls. 30,000 $
165 1396 ازبكستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 29,825 967,493,175 Rls. 29,816 $
166 1396 ازبكستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 5,952 965,533,440 Rls. 29,760 $
167 1396 ازبكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,622 962,328,758 Rls. 29,666 $
168 1396 ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 29,990 928,046,350 Rls. 28,490 $
169 1396 ازبكستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 47,105 916,932,328 Rls. 28,262 $
170 1396 ازبكستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 24,500 874,527,500 Rls. 26,950 $
171 1396 ازبكستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 3,800 869,953,000 Rls. 26,600 $
172 1396 ازبكستان 32041610 --- گرانول مستربچ 60,000 859,188,000 Rls. 26,400 $
173 1396 ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 9,150 833,977,500 Rls. 25,500 $
174 1396 ازبكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,300 828,859,680 Rls. 25,560 $
175 1396 ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 22,305 803,742,065 Rls. 24,535 $
176 1396 ازبكستان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 111,675 797,052,423 Rls. 24,567 $
177 1396 ازبكستان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 110,130 779,564,432 Rls. 24,028 $
178 1396 ازبكستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 108,689 775,736,220 Rls. 23,910 $
179 1396 ازبكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 22,000 762,680,600 Rls. 23,320 $
180 1396 ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 14,520 753,599,616 Rls. 23,232 $
181 1396 ازبكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 21,000 749,779,800 Rls. 23,100 $
182 1396 ازبكستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 37,665 740,206,521 Rls. 22,599 $
183 1396 ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 3,000 731,025,000 Rls. 22,500 $
184 1396 ازبكستان 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 1,592 728,929,040 Rls. 22,288 $
185 1396 ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 23,310 718,594,944 Rls. 22,144 $
186 1396 ازبكستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 7,350 714,861,000 Rls. 22,050 $
187 1396 ازبكستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,000 681,324,000 Rls. 21,000 $
188 1396 ازبكستان 28301000 سولفور سديم 69,000 671,611,500 Rls. 20,700 $
189 1396 ازبكستان 28301000 سولفور سديم 69,000 671,328,600 Rls. 20,700 $
190 1396 ازبكستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 3,630 650,759,175 Rls. 19,965 $
191 1396 ازبكستان 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 19,456 636,308,480 Rls. 19,456 $
192 1396 ازبكستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 14,400 616,093,920 Rls. 18,720 $
193 1396 ازبكستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 84,725 611,027,361 Rls. 18,639 $
194 1396 ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,721 607,654,870 Rls. 18,735 $
195 1396 ازبكستان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 128,875 607,327,640 Rls. 18,686 $
196 1396 ازبكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 22,960 601,094,891 Rls. 18,349 $
197 1396 ازبكستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 6,164 600,805,080 Rls. 18,492 $
198 1396 ازبكستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 123,868 588,351,640 Rls. 17,960 $
199 1396 ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 21,600 560,528,640 Rls. 17,280 $
200 1396 ازبكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 8,500 551,548,000 Rls. 17,000 $
مجموع کل
1,076,647,378,147 ريال
مجموع کل
33,087,223 دلار