آمار کل " صادرات به" کشور "استراليا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 138,207 50,263,892,138 Rls. 1,549,430 $
2 1396 استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,798 47,391,569,475 Rls. 1,457,333 $
3 1396 استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,329 44,294,614,956 Rls. 1,365,024 $
4 1396 استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 53,477 24,466,312,872 Rls. 754,389 $
5 1396 استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 59,273 22,753,485,978 Rls. 693,835 $
6 1396 استراليا 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 34,861 14,447,134,837 Rls. 445,272 $
7 1396 استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 476,800 12,223,912,380 Rls. 376,804 $
8 1396 استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,179 11,792,714,803 Rls. 363,438 $
9 1396 استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 383,800 9,905,585,200 Rls. 305,450 $
10 1396 استراليا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 177,000 9,327,514,500 Rls. 286,814 $
11 1396 استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 329,320 8,520,853,990 Rls. 262,595 $
12 1396 استراليا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 148,100 8,199,605,964 Rls. 250,162 $
13 1396 استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 589,520 6,903,595,200 Rls. 212,267 $
14 1396 استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 214,572 6,363,119,748 Rls. 194,412 $
15 1396 استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 519,330 6,150,650,738 Rls. 189,557 $
16 1396 استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 201,000 6,138,708,638 Rls. 189,180 $
17 1396 استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 421,240 5,444,173,991 Rls. 166,030 $
18 1396 استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 199,320 5,255,751,980 Rls. 161,500 $
19 1396 استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 390,695 5,077,688,332 Rls. 156,480 $
20 1396 استراليا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 89,000 4,678,010,820 Rls. 144,180 $
21 1396 استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,950 4,241,992,140 Rls. 130,710 $
22 1396 استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 14,537 4,137,793,468 Rls. 127,561 $
23 1396 استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 109,424 3,416,906,070 Rls. 105,318 $
24 1396 استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 107,800 3,371,526,540 Rls. 103,706 $
25 1396 استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 40,260 3,289,368,550 Rls. 100,650 $
26 1396 استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 130,065 3,251,293,004 Rls. 99,427 $
27 1396 استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,660 3,240,456,300 Rls. 99,900 $
28 1396 استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,881 3,235,806,631 Rls. 98,660 $
29 1396 استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 10,293 3,066,407,070 Rls. 94,508 $
30 1396 استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 66,322 3,060,985,613 Rls. 94,332 $
31 1396 استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 56 2,962,311,070 Rls. 90,370 $
32 1396 استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 97,770 2,922,171,348 Rls. 90,116 $
33 1396 استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 46,375 2,735,555,794 Rls. 84,308 $
34 1396 استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 148 2,614,325,964 Rls. 80,561 $
35 1396 استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 290,825 2,561,699,756 Rls. 79,002 $
36 1396 استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 46 2,324,985,972 Rls. 71,694 $
37 1396 استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 34,615 2,264,688,530 Rls. 69,230 $
38 1396 استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 43,458 2,256,703,574 Rls. 68,759 $
39 1396 استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 10,490 2,228,899,200 Rls. 68,672 $
40 1396 استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 202,930 2,201,783,766 Rls. 67,858 $
41 1396 استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 33 2,144,890,190 Rls. 66,121 $
42 1396 استراليا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 40,000 2,103,278,400 Rls. 64,800 $
43 1396 استراليا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,102,371,200 Rls. 64,800 $
44 1396 استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 42,960 2,013,808,276 Rls. 62,092 $
45 1396 استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 27,356 1,972,322,231 Rls. 60,807 $
46 1396 استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 34,669 1,932,834,706 Rls. 59,589 $
47 1396 استراليا 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 6,552 1,860,301,170 Rls. 57,330 $
48 1396 استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 79,540 1,823,955,602 Rls. 55,678 $
49 1396 استراليا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 33,850 1,797,426,450 Rls. 54,675 $
50 1396 استراليا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 19,700 1,778,131,850 Rls. 54,175 $
51 1396 استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,500 1,704,045,000 Rls. 52,500 $
52 1396 استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 30,070 1,638,045,210 Rls. 50,301 $
53 1396 استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 20,110 1,631,825,950 Rls. 50,275 $
54 1396 استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 27,036 1,569,027,235 Rls. 47,814 $
55 1396 استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,023 1,550,957,246 Rls. 47,797 $
56 1396 استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 18,810 1,530,428,625 Rls. 47,025 $
57 1396 استراليا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 11 1,503,579,000 Rls. 46,200 $
58 1396 استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 18,090 1,467,279,900 Rls. 45,225 $
59 1396 استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 74,565 1,451,288,421 Rls. 44,739 $
60 1396 استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 9,700 1,420,589,250 Rls. 43,650 $
61 1396 استراليا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 1,366,327,440 Rls. 42,120 $
62 1396 استراليا 07114000 خيار وخيار ترشي (خيار ريز ) محفوظ شده به صورت موقت 23,002 1,341,649,805 Rls. 41,215 $
63 1396 استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,200 1,333,556,553 Rls. 41,097 $
64 1396 استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 20,375 1,198,720,545 Rls. 36,871 $
65 1396 استراليا 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 11,956 1,165,351,320 Rls. 35,868 $
66 1396 استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 58,260 1,135,720,440 Rls. 34,956 $
67 1396 استراليا 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 8,200 1,078,210,922 Rls. 33,130 $
68 1396 استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 44 1,074,598,980 Rls. 33,117 $
69 1396 استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 22,352 1,013,104,428 Rls. 30,858 $
70 1396 استراليا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 19,551 1,009,275,300 Rls. 30,753 $
71 1396 استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,411 1,008,515,581 Rls. 31,077 $
72 1396 استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 103,710 991,881,086 Rls. 30,574 $
73 1396 استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 19,709 950,823,015 Rls. 28,992 $
74 1396 استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 11,311 932,593,171 Rls. 28,519 $
75 1396 استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,200 912,737,550 Rls. 28,002 $
76 1396 استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 9,000 880,779,000 Rls. 27,000 $
77 1396 استراليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 23,365 877,520,535 Rls. 27,053 $
78 1396 استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,044 843,178,101 Rls. 25,985 $
79 1396 استراليا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 14,932 838,931,100 Rls. 25,854 $
80 1396 استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 66,420 833,189,435 Rls. 25,633 $
81 1396 استراليا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 728 814,193,800 Rls. 25,100 $
82 1396 استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 7,710 799,425,948 Rls. 24,634 $
83 1396 استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,609 778,256,928 Rls. 23,743 $
84 1396 استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 11,120 777,412,086 Rls. 23,958 $
85 1396 استراليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 26,000 759,353,400 Rls. 23,400 $
86 1396 استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 9,710 740,061,170 Rls. 22,810 $
87 1396 استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 33 733,260,990 Rls. 22,605 $
88 1396 استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,700 721,763,900 Rls. 22,100 $
89 1396 استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,777 705,574,534 Rls. 21,497 $
90 1396 استراليا 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,740 690,464,349 Rls. 21,279 $
91 1396 استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 8,403 664,593,472 Rls. 20,478 $
92 1396 استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 9,215 636,156,480 Rls. 19,544 $
93 1396 استراليا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 9,306 634,681,680 Rls. 19,532 $
94 1396 استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 9 633,371,212 Rls. 19,523 $
95 1396 استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,321 622,006,184 Rls. 18,958 $
96 1396 استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,410 621,551,624 Rls. 19,156 $
97 1396 استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 6,300 618,255,594 Rls. 19,056 $
98 1396 استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 29 609,330,930 Rls. 18,694 $
99 1396 استراليا 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 8,657 593,854,976 Rls. 18,304 $
100 1396 استراليا 25081000 بنتونيت 200,000 592,398,000 Rls. 18,000 $
101 1396 استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,247 583,978,603 Rls. 17,940 $
102 1396 استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,876 574,172,955 Rls. 17,697 $
103 1396 استراليا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,928 564,604,044 Rls. 17,202 $
104 1396 استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,674 563,896,706 Rls. 17,378 $
105 1396 استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 10,901 554,892,482 Rls. 17,097 $
106 1396 استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 8,458 550,673,520 Rls. 16,916 $
107 1396 استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,560 541,933,200 Rls. 16,680 $
108 1396 استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,919 529,911,780 Rls. 16,272 $
109 1396 استراليا 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 8,327 524,456,364 Rls. 16,158 $
110 1396 استراليا 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 6,225 505,176,312 Rls. 15,564 $
111 1396 استراليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 7,655 496,794,190 Rls. 15,310 $
112 1396 استراليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 17,000 469,552,750 Rls. 14,450 $
113 1396 استراليا 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 5,710 464,579,875 Rls. 14,275 $
114 1396 استراليا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 6,470 420,420,600 Rls. 12,940 $
115 1396 استراليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 870 413,597,250 Rls. 12,750 $
116 1396 استراليا 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,550 405,550,000 Rls. 12,500 $
117 1396 استراليا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 6,592 386,146,425 Rls. 11,865 $
118 1396 استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 8,055 379,744,600 Rls. 11,660 $
119 1396 استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,938 376,040,870 Rls. 11,566 $
120 1396 استراليا 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 4,620 367,597,938 Rls. 11,229 $
121 1396 استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 14,500 367,263,620 Rls. 11,320 $
122 1396 استراليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2,170 352,234,216 Rls. 10,852 $
123 1396 استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 6 352,002,711 Rls. 10,721 $
124 1396 استراليا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 18,160 351,519,520 Rls. 10,840 $
125 1396 استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,464 349,327,191 Rls. 10,769 $
126 1396 استراليا 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 500 346,591,670 Rls. 10,666 $
127 1396 استراليا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 48,422 345,625,932 Rls. 10,651 $
128 1396 استراليا 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,301 335,442,770 Rls. 10,342 $
129 1396 استراليا 07114000 خيار وخيار ترشي (خيار ريز ) محفوظ شده به صورت موقت 5,605 330,573,591 Rls. 10,089 $
130 1396 استراليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 6,873 311,502,615 Rls. 9,465 $
131 1396 استراليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,980 297,011,484 Rls. 9,156 $
132 1396 استراليا 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 9,100 295,240,400 Rls. 9,100 $
133 1396 استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 4,740 293,638,780 Rls. 9,049 $
134 1396 استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,000 292,041,000 Rls. 9,000 $
135 1396 استراليا 25081000 بنتونيت 99,000 289,022,580 Rls. 8,910 $
136 1396 استراليا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,168 288,556,936 Rls. 8,894 $
137 1396 استراليا 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,850 287,806,695 Rls. 8,745 $
138 1396 استراليا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 8,820 286,156,080 Rls. 8,820 $
139 1396 استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 274,093,311 Rls. 8,409 $
140 1396 استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 272,175,662 Rls. 8,393 $
141 1396 استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,353 271,616,400 Rls. 8,360 $
142 1396 استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 267,240,671 Rls. 8,233 $
143 1396 استراليا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 5,020 265,582,988 Rls. 8,132 $
144 1396 استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,490 262,554,292 Rls. 8,092 $
145 1396 استراليا 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 11,902 259,960,000 Rls. 8,000 $
146 1396 استراليا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 6,750 255,922,858 Rls. 7,887 $
147 1396 استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 3,772 251,679,096 Rls. 7,668 $
148 1396 استراليا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,500 245,287,500 Rls. 7,500 $
149 1396 استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,402 242,122,742 Rls. 7,462 $
150 1396 استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 3,993 239,399,820 Rls. 7,380 $
151 1396 استراليا 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 4,008 222,089,292 Rls. 6,814 $
152 1396 استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 8,000 221,306,000 Rls. 6,800 $
153 1396 استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,966 216,462,302 Rls. 6,671 $
154 1396 استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,956 212,941,935 Rls. 6,543 $
155 1396 استراليا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 4,000 210,269,520 Rls. 6,480 $
156 1396 استراليا 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,000 205,857,180 Rls. 6,345 $
157 1396 استراليا 70200030 سايرا شياا زشيشه هاي دا را ي ضريب ا نبساط خطي کمترا ز 000005 /0درجه کلوين درمحدوده حرا رتي صفرتا300درجه 1,634 199,791,801 Rls. 6,159 $
158 1396 استراليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,728 199,606,101 Rls. 6,151 $
159 1396 استراليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,145 198,882,495 Rls. 6,111 $
160 1396 استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 7,850 193,136,483 Rls. 5,903 $
161 1396 استراليا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 189,587,720 Rls. 5,842 $
162 1396 استراليا 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 3,675 188,168,526 Rls. 5,733 $
163 1396 استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,899 180,579,420 Rls. 5,558 $
164 1396 استراليا 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 6,850 178,971,320 Rls. 5,480 $
165 1396 استراليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 114 176,747,558 Rls. 5,408 $
166 1396 استراليا 08109020 زرشك تازه 1,331 168,629,188 Rls. 5,164 $
167 1396 استراليا 39241010 ظروف ملامين 1,102 166,456,420 Rls. 5,132 $
168 1396 استراليا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 2,650 166,379,708 Rls. 5,126 $
169 1396 استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,389 161,873,260 Rls. 4,976 $
170 1396 استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,117 156,763,200 Rls. 4,800 $
171 1396 استراليا 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 3,100 152,622,300 Rls. 4,650 $
172 1396 استراليا 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,970 150,085,944 Rls. 4,626 $
173 1396 استراليا 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 180 148,099,500 Rls. 4,500 $
174 1396 استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,835 143,098,470 Rls. 4,374 $
175 1396 استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,049 140,514,591 Rls. 4,294 $
176 1396 استراليا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,960 139,958,896 Rls. 4,312 $
177 1396 استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,818 139,206,210 Rls. 4,290 $
178 1396 استراليا 21069040 ژل کيک 1,416 138,251,160 Rls. 4,248 $
179 1396 استراليا 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,400 138,226,200 Rls. 4,200 $
180 1396 استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,800 134,701,488 Rls. 4,104 $
181 1396 استراليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 5,315 130,080,000 Rls. 4,000 $
182 1396 استراليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 446 129,322,730 Rls. 3,985 $
183 1396 استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,980 128,680,200 Rls. 3,960 $
184 1396 استراليا 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,200 128,442,600 Rls. 3,960 $
185 1396 استراليا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 5,708 122,535,492 Rls. 3,732 $
186 1396 استراليا 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 1,050 121,280,720 Rls. 3,740 $
187 1396 استراليا 08109020 زرشك تازه 922 119,647,912 Rls. 3,688 $
188 1396 استراليا 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 810 118,255,815 Rls. 3,645 $
189 1396 استراليا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 180 117,572,400 Rls. 3,600 $
190 1396 استراليا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,535 117,090,396 Rls. 3,608 $
191 1396 استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 1,990 116,586,990 Rls. 3,582 $
192 1396 استراليا 08109020 زرشك تازه 219 115,041,110 Rls. 3,505 $
193 1396 استراليا 08109020 زرشك تازه 505 109,313,000 Rls. 3,370 $
194 1396 استراليا 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 920 105,973,420 Rls. 3,220 $
195 1396 استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 1,600 103,820,800 Rls. 3,200 $
196 1396 استراليا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 3,140 101,893,000 Rls. 3,140 $
197 1396 استراليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 298 99,581,850 Rls. 3,065 $
198 1396 استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 99,321,480 Rls. 3,060 $
199 1396 استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,000 98,466,000 Rls. 3,000 $
200 1396 استراليا 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 3,360 98,249,760 Rls. 3,024 $
مجموع کل
464,586,907,834 ريال
مجموع کل
14,287,364 دلار