آمار کل " صادرات به" کشور "استوني" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 استوني 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 42,400 275,074,240 Rls. 8,480 $
2 1396 استوني 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 41,370 268,483,026 Rls. 8,274 $
3 1396 استوني 08071100 هندوا نه , تازه 20,500 265,909,600 Rls. 8,200 $
4 1396 استوني 08071100 هندوا نه , تازه 37,700 183,430,845 Rls. 5,655 $
5 1396 استوني 08071900 خربزه وهمانند 1,550 17,581,938 Rls. 542 $
مجموع کل
1,010,479,649 ريال
مجموع کل
31,151 دلار
[1]