آمار کل " صادرات به" کشور "اسلواكي" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 اسلواكي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,011,000 42,634,421,700 Rls. 1,314,300 $
2 1396 اسلواكي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 506,000 21,337,716,400 Rls. 657,800 $
3 1396 اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 68,000 16,689,183,200 Rls. 514,400 $
4 1396 اسلواكي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 14,210,472,000 Rls. 438,000 $
5 1396 اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 39,000 11,404,830,500 Rls. 350,700 $
6 1396 اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,500 10,463,610,000 Rls. 322,500 $
7 1396 اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,000 7,117,682,400 Rls. 217,600 $
8 1396 اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,000 6,400,290,000 Rls. 195,000 $
9 1396 اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 6,296,852,000 Rls. 194,000 $
10 1396 اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,240,850,000 Rls. 192,500 $
11 1396 اسلواكي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 85,520 4,089,022,288 Rls. 124,832 $
12 1396 اسلواكي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,024 3,999,993,210 Rls. 122,718 $
13 1396 اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,436,750,000 Rls. 75,000 $
14 1396 اسلواكي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 20,000 1,050,991,200 Rls. 32,400 $
15 1396 اسلواكي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 20,000 1,050,958,800 Rls. 32,400 $
16 1396 اسلواكي 20029010 رب گوجه فرنگي 20,009 555,222,330 Rls. 17,118 $
17 1396 اسلواكي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,024 357,727,544 Rls. 11,026 $
18 1396 اسلواكي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 13,000 337,344,800 Rls. 10,400 $
19 1396 اسلواكي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 6,000 194,622,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
156,868,540,372 ريال
مجموع کل
4,828,694 دلار
[1]