آمار کل " صادرات به" کشور "اسلووني" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 اسلووني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,431,500 92,879,845,692 Rls. 2,831,346 $
2 1396 اسلووني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,173,000 42,603,233,650 Rls. 1,310,834 $
3 1396 اسلووني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,060,500 41,331,682,927 Rls. 1,273,750 $
4 1396 اسلووني 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 510,000 16,797,266,160 Rls. 514,323 $
5 1396 اسلووني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 354,000 13,403,798,925 Rls. 413,199 $
6 1396 اسلووني 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 306,000 10,862,579,984 Rls. 334,716 $
7 1396 اسلووني 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 255,000 9,348,074,592 Rls. 288,209 $
8 1396 اسلووني 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 255,000 9,342,321,219 Rls. 287,952 $
9 1396 اسلووني 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 255,000 9,102,718,680 Rls. 280,170 $
10 1396 اسلووني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 99,000 4,502,329,524 Rls. 138,798 $
11 1396 اسلووني 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 102,000 3,344,078,160 Rls. 102,394 $
12 1396 اسلووني 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 102,000 3,272,464,980 Rls. 100,722 $
13 1396 اسلووني 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 46,000 1,940,151,200 Rls. 59,800 $
14 1396 اسلووني 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 486,000 1,105,309,800 Rls. 34,020 $
15 1396 اسلووني 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 950 768,479,960 Rls. 23,414 $
16 1396 اسلووني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 15,000 625,093,260 Rls. 19,140 $
17 1396 اسلووني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 7,500 321,119,618 Rls. 9,833 $
مجموع کل
261,550,548,331 ريال
مجموع کل
8,022,620 دلار
[1]