آمار کل " صادرات به" کشور "اسپانيا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 4,774 170,020,128,138 Rls. 5,240,335 $
2 1396 اسپانيا 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 12,000,000 103,334,100,000 Rls. 3,180,000 $
3 1396 اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 2,572 100,789,528,345 Rls. 3,106,144 $
4 1396 اسپانيا 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,551,000 91,506,501,900 Rls. 2,819,836 $
5 1396 اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 2,741 75,948,094,683 Rls. 2,334,281 $
6 1396 اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 2,366 73,099,166,780 Rls. 2,230,208 $
7 1396 اسپانيا 27132000 قيرنفت 13,800,000 71,649,600,000 Rls. 2,208,000 $
8 1396 اسپانيا 09102090 زعفران به صورت فله 1,734 69,855,693,935 Rls. 2,154,154 $
9 1396 اسپانيا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,147,742 59,587,014,210 Rls. 1,836,373 $
10 1396 اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 230,000 58,683,462,000 Rls. 1,808,500 $
11 1396 اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 216,000 56,055,744,000 Rls. 1,728,000 $
12 1396 اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 192,000 49,977,600,000 Rls. 1,536,000 $
13 1396 اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 164,000 42,167,216,000 Rls. 1,288,000 $
14 1396 اسپانيا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 720,000 37,975,456,800 Rls. 1,166,400 $
15 1396 اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 479,250 37,671,192,913 Rls. 1,161,290 $
16 1396 اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 420,000 33,227,965,800 Rls. 1,020,600 $
17 1396 اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 138,000 30,194,745,600 Rls. 931,200 $
18 1396 اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 359,000 28,319,114,480 Rls. 872,770 $
19 1396 اسپانيا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 540,360 27,759,761,777 Rls. 848,199 $
20 1396 اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 319,640 25,413,489,666 Rls. 776,725 $
21 1396 اسپانيا 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 87,210 22,398,147,912 Rls. 690,363 $
22 1396 اسپانيا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 419,750 22,051,012,945 Rls. 679,595 $
23 1396 اسپانيا 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,007,000 20,240,371,718 Rls. 623,856 $
24 1396 اسپانيا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 360,322 18,762,713,220 Rls. 576,516 $
25 1396 اسپانيا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 519,750 18,572,380,560 Rls. 572,868 $
26 1396 اسپانيا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 340,000 17,842,940,400 Rls. 550,000 $
27 1396 اسپانيا 29336100 ملامين 500,000 17,475,591,000 Rls. 537,000 $
28 1396 اسپانيا 29336100 ملامين 500,000 17,422,428,000 Rls. 537,000 $
29 1396 اسپانيا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 396,000 14,763,821,920 Rls. 451,424 $
30 1396 اسپانيا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 272,250 12,283,278,490 Rls. 375,578 $
31 1396 اسپانيا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 12,500 11,438,134,284 Rls. 352,398 $
32 1396 اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 182,750 11,334,541,937 Rls. 349,383 $
33 1396 اسپانيا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 11,646 11,332,839,060 Rls. 349,380 $
34 1396 اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 193,002 10,130,547,822 Rls. 309,252 $
35 1396 اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 40,360 10,033,715,240 Rls. 309,282 $
36 1396 اسپانيا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 12,000 9,734,700,000 Rls. 300,000 $
37 1396 اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 141,127 7,373,741,436 Rls. 227,244 $
38 1396 اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 27,335 7,322,406,300 Rls. 225,121 $
39 1396 اسپانيا 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 198,000 7,154,983,044 Rls. 217,404 $
40 1396 اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 135,186 7,049,168,547 Rls. 216,297 $
41 1396 اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 31,870 6,319,587,960 Rls. 194,916 $
42 1396 اسپانيا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 182,410 6,270,840,032 Rls. 191,056 $
43 1396 اسپانيا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 1,102 5,545,898,475 Rls. 170,911 $
44 1396 اسپانيا 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 775,300 5,029,991,340 Rls. 155,060 $
45 1396 اسپانيا 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 15,608 4,558,175,928 Rls. 140,472 $
46 1396 اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 13,750 4,547,339,500 Rls. 138,171 $
47 1396 اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,557 4,498,060,370 Rls. 136,694 $
48 1396 اسپانيا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 3,600 4,209,510,478 Rls. 129,691 $
49 1396 اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 803,813 4,079,016,368 Rls. 125,713 $
50 1396 اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 59,874 4,038,466,124 Rls. 124,498 $
51 1396 اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 13,770 3,699,857,320 Rls. 114,017 $
52 1396 اسپانيا 29336100 ملامين 100,000 3,630,083,300 Rls. 110,300 $
53 1396 اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 563,518 3,615,546,521 Rls. 110,432 $
54 1396 اسپانيا 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 18,877 3,281,132,610 Rls. 100,989 $
55 1396 اسپانيا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 60,000 3,152,390,400 Rls. 97,200 $
56 1396 اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,152,098,800 Rls. 97,200 $
57 1396 اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 3,144,520,340 Rls. 96,148 $
58 1396 اسپانيا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 11,750 2,689,986,250 Rls. 82,250 $
59 1396 اسپانيا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 74,250 2,563,759,242 Rls. 78,111 $
60 1396 اسپانيا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 1,456 2,481,166,660 Rls. 75,740 $
61 1396 اسپانيا 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 51,285 2,480,194,558 Rls. 76,445 $
62 1396 اسپانيا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 14,718 2,386,891,650 Rls. 73,558 $
63 1396 اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 164,036 1,976,599,230 Rls. 60,773 $
64 1396 اسپانيا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 51,000 1,852,068,888 Rls. 57,094 $
65 1396 اسپانيا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 49,500 1,819,232,575 Rls. 55,985 $
66 1396 اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 33 1,725,241,438 Rls. 53,168 $
67 1396 اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 35 1,717,634,787 Rls. 52,593 $
68 1396 اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 305,700 1,642,202,630 Rls. 50,588 $
69 1396 اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 108,726 1,558,821,101 Rls. 48,055 $
70 1396 اسپانيا 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 234,170 1,520,137,972 Rls. 46,834 $
71 1396 اسپانيا 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 161,200 1,407,054,210 Rls. 43,365 $
72 1396 اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 20,011 1,369,739,685 Rls. 42,023 $
73 1396 اسپانيا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 24,140 1,253,117,056 Rls. 38,624 $
74 1396 اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 22,500 1,226,043,000 Rls. 37,800 $
75 1396 اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 116,300 1,156,935,451 Rls. 35,373 $
76 1396 اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 215,198 1,155,117,060 Rls. 35,620 $
77 1396 اسپانيا 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 72,360 1,107,276,280 Rls. 34,077 $
78 1396 اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 19 1,007,976,162 Rls. 31,084 $
79 1396 اسپانيا 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 24,000 1,001,388,960 Rls. 30,888 $
80 1396 اسپانيا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 913,426,121 Rls. 27,929 $
81 1396 اسپانيا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 25,500 906,058,503 Rls. 27,883 $
82 1396 اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,416 847,365,574 Rls. 25,817 $
83 1396 اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 121,150 786,239,270 Rls. 24,230 $
84 1396 اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 9,956 678,411,243 Rls. 20,907 $
85 1396 اسپانيا 09102040 پودر زعفران در بسته­بندي 10-30 گرم 14 640,961,000 Rls. 19,670 $
86 1396 اسپانيا 57021040 گليم دورو پشمي 570 603,193,695 Rls. 18,589 $
87 1396 اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 10 566,123,550 Rls. 17,310 $
88 1396 اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 10 550,574,680 Rls. 16,970 $
89 1396 اسپانيا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,246 547,222,500 Rls. 16,875 $
90 1396 اسپانيا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,088 539,608,608 Rls. 16,632 $
91 1396 اسپانيا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 20,000 467,121,600 Rls. 14,400 $
92 1396 اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 559 465,902,968 Rls. 14,358 $
93 1396 اسپانيا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,779 440,157,870 Rls. 13,565 $
94 1396 اسپانيا 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 44,000 433,970,944 Rls. 13,376 $
95 1396 اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,580 417,734,460 Rls. 12,870 $
96 1396 اسپانيا 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 2,060 401,082,000 Rls. 12,360 $
97 1396 اسپانيا 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 48,550 396,382,283 Rls. 12,137 $
98 1396 اسپانيا 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,620 367,032,483 Rls. 11,313 $
99 1396 اسپانيا 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,300 362,360,547 Rls. 11,169 $
100 1396 اسپانيا 13019010 باريچه 51 347,378,850 Rls. 10,705 $
101 1396 اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 26,070 302,563,800 Rls. 9,324 $
102 1396 اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 6 278,120,379 Rls. 8,571 $
103 1396 اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,800 265,975,200 Rls. 8,160 $
104 1396 اسپانيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,240 241,569,920 Rls. 7,360 $
105 1396 اسپانيا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 270 210,924,805 Rls. 6,500 $
106 1396 اسپانيا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,340 205,653,888 Rls. 6,336 $
107 1396 اسپانيا 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 1,024 182,104,436 Rls. 5,614 $
108 1396 اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 165,723,028 Rls. 5,111 $
109 1396 اسپانيا 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 20,000 156,984,000 Rls. 4,800 $
110 1396 اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 3 151,282,290 Rls. 4,638 $
111 1396 اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 78 145,304,032 Rls. 4,478 $
112 1396 اسپانيا 13019010 باريچه 20 137,361,000 Rls. 4,200 $
113 1396 اسپانيا 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 396 115,614,465 Rls. 3,547 $
114 1396 اسپانيا 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 920 111,949,050 Rls. 3,450 $
115 1396 اسپانيا 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 24,300 111,660,444 Rls. 3,402 $
116 1396 اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 2 104,161,290 Rls. 3,210 $
117 1396 اسپانيا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 25 97,470,000 Rls. 3,000 $
118 1396 اسپانيا 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 21,130 95,969,352 Rls. 2,958 $
119 1396 اسپانيا 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 24,480 95,919,483 Rls. 2,937 $
120 1396 اسپانيا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 230 78,190,040 Rls. 2,410 $
121 1396 اسپانيا 57021040 گليم دورو پشمي 100 77,299,754 Rls. 2,383 $
122 1396 اسپانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 10,873 71,289,384 Rls. 2,172 $
123 1396 اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 64 67,262,760 Rls. 2,068 $
124 1396 اسپانيا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 150 67,155,500 Rls. 2,070 $
125 1396 اسپانيا 61159500 جوراب زنانه وپاپوش ،كشباف ياقلاب باف ،ازپنبه ،غير مذكور درجاي ديگر . 146 56,852,400 Rls. 1,752 $
126 1396 اسپانيا 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 117 51,261,520 Rls. 1,580 $
127 1396 اسپانيا 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 450 41,821,200 Rls. 1,290 $
128 1396 اسپانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 217 39,771,969 Rls. 1,220 $
129 1396 اسپانيا 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 500 33,743,960 Rls. 1,040 $
130 1396 اسپانيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 15 17,040,450 Rls. 525 $
131 1396 اسپانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,100 16,217,500 Rls. 500 $
132 1396 اسپانيا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 7 14,000,241 Rls. 432 $
133 1396 اسپانيا 41041900 چرم وپوست دباغي شده يا تازه ازدباغي درآمده ولي هنوزرنگ نشده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet ).به استثناي کامل دانه دانه، لايه لايه بريده نشده ازحيوانات ازنوع گاو(همچنين بوفالو)ياحيوانات ازنوع اسب موکنده 3 6,987,145 Rls. 215 $
134 1396 اسپانيا 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 65 6,400,290 Rls. 195 $
135 1396 اسپانيا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 15 2,654,054 Rls. 82 $
136 1396 اسپانيا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 41 2,620,720 Rls. 80 $
137 1396 اسپانيا 08094000 آلو و گوجه , تازه 40 1,622,450 Rls. 50 $
138 1396 اسپانيا 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 34 689,262 Rls. 21 $
139 1396 اسپانيا 08109020 زرشك تازه 1 304,382 Rls. 9 $
مجموع کل
1,643,331,946,165 ريال
مجموع کل
50,547,247 دلار
[1]